5
No Ananiyas e Safiira penirani Ruuhu Ceniiɗo
Gorko biyeteeɗo Ananiyas ana wondi e jom suudu muuɗum Safiira. O sootti ngesa makko. O suuɗi feccere e kaalisi oo, jom suudu makko oo ana anndani. O naɓi ko heddii koo, o hokki nelaaɓe ɓee. Piyeer wii:
—Ananiyas, ko saabii so accu-ɗaa Ibiliisa naata e ɓernde maa faa penanaa Ruuhu Ceniiɗo, cuuɗaa yoga e coggu ngesa ngaa? Tama wanaa aan e hoore maa jeynoo nga? Tama nde coottu-ɗaa nga ndee, a waawaano nawtoraade kaalisi oo? Ko hewti maa so ngaɗ-ɗaa nii? Wanaa yimɓe penan-ɗaa, Laamɗo penan-ɗaa.
Nde Ananiyas nani kaa haala ndee, taƴi, saami, maayi. Ɗum laatanii nanɓe ɗum ɓee fuu kulol manngol. Sukaaɓe jokolɓe immii, ngaɗi mo e kasanke, ndoondii mo, njalti sella, iri mo.
Caggal muuɗum, ko waarata e leeruuji tati, jom suudu makko naati, tawi nanaali ko waɗi koo. Piyeer wii mo:
—Haalanam so tawii ɗum jaati coottu-ɗon ngesa mooɗon ngaa?
O wii:
—Ooho, ɗum jaati min cootti.
Nden Piyeer wii mo:
—Hono aan e jom suudu maa kawrir-ɗon faa itton koro Ruuhu Joomiraaɗo? Muɲu, iroynooɓe jom suudu maa ana ngara, naa ɓe naɓe, aan duu!
10 Oon wakkati fuu, kanko duu o taƴi, o saami yeeso Piyeer, o maayi. Jokolɓe ɓee naati, tawi o maayii, ɓe ndoondii mo, ɓe njalti sella, ɓe iri mo bannge jom suudu makko. 11 Kulol manngol nanngi deental goonɗinɓe ɓee e nanɓe ɗum ɓee fuu.
No nelaaɓe ɓee ngolliri taagumansaaji e kaayɗe
12  Nelaaɓe ɓee ana ngaɗannoo taagumansaaji e kaayɗe keewɗe hakkunde yimɓe ɓee. Goonɗinɓe ɓee fuu ana kawrita ley ndanki Suleymaana kii, ɓe fuu ɓe daande wootere. 13 Fay gooto e woɓɓe ɓee suusaa takkaade e maɓɓe. Kaa ɗum e taweede yimɓe ɓee ana teddina ɓe. 14 Goonɗinɓe Joomiraaɗo ɓee ana ɓeydoroo yimɓe heewɓe, jamaa worɓe e rewɓe, 15 faa ɓe ndoondii ɲawɓe, ɓe njaltini ɗum'en dow mbeddaaji, eɓe lelna ɗum'en e dow leese e daage, yalla so Piyeer warii, mbeelu muuɗum ana mema yoga maɓɓe. 16 Yimɓe heewɓe iwri e geelle piliiɗe Urusaliima ɗee, ngaddi ɲawɓe e laddaaɓe. Ɓeen fuu cellinaa.
No nelaaɓe ɓee torriraa
17 Ndennoo, Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo e tawdaaɓe e muuɗum hakkille ɓee, ɗum woni Saduki'en, haasidaaku naati e maɓɓe. 18 Ɓe nanngi nelaaɓe ɓee, ɓe uddi ɗum'en ley kasu. 19 Kaa e oon jemma, malaa'ika Joomiraaɗo udditi dame kasu oo ɗee, yaltini ɓe, wii:
20 —Njehee ndaroyee ley Suudu Dewal Mawndu too, mbaajo-ɗon yimɓe haalaaji dokkooji nguurndam kesam ɗii fuu.
21 Nde ɓe nannoo ɗum ndee, ɓe naatoyi e Suudu Dewal Mawndu nduu gila beetee, eɓe njanngina.
Non Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo e battaa'en mum noddi waalde Saahiiɓe e mawɓe Israa'iila fuu batu. Ɓe njamiri nelaaɓe ɓee ittoyee to kasu too, ngaddee. 22 Kaa nde doomooɓe ɓee njottinoo ndee, tawaali ɓeen e ley kasu oo. Ɓe mbirfitii, ɓe kaaltani waalde Saahiiɓe ɓee, ɓe mbii:
23 —Min tawii kasu oo ana uddii ana sokii, doomooɓe ɓee ana ndarii sella ana pewtondiri e dame ɗee, kaa nde min udditinnoo ndee, min tawaali fay gooto ley too.
24 Nde mawɗo doomooɓe Suudu Dewal Mawndu oo e hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee nani ɗum ndee, ɓe mbemmbaa ko ɗum foti laataade. 25 Nden neɗɗo gooto wari, humpiti ɓe, wii:
—Worɓe ɓe udduno-ɗon kasu ɓee, annii ndarii ley Suudu Dewal Mawndu too, ana njanngina yimɓe!
26 Nden, mawɗo doomooɓe oo yaadi e doomooɓe, ngartiri nelaaɓe ɓee. Kaa ɓe ngaɗiraali ɗum doole sabi eɓe kula pati yimɓe mbedoo ɓe kaaƴe.
27 Nde ɓe ngartiri ɓeen ndee, ɓe ndarni ɗum'en yeeso waalde Saahiiɓe ɓee. Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo lamndii ɓe, 28 wii:
—Min ndaalinoke on daaloore sattunde, pati njannginon haala gorko oo. Kaa onon on caakii waaju mooɗon oo ley Urusaliima. Kasen duu, oɗon njiɗi min ngoytiree gorko oo.
29 Piyeer e nelaaɓe ɓee njaabii, mbii:
—Neɗɗo ana haani ɗowtanaade Laamɗo faa ɓura no ɗowtirantoo yimɓe nii. 30 Laamɗo njaatiraaɓe meeɗen wuurtinii Iisaa mo tontu-ɗon e leggal so mbar-ɗon ɗum oo. 31 Kanko Laamɗo teddini so toowni, so joƴƴini bannge muuɗum ɲaamo, waɗi mo hooreejo, waɗi mo kisinoowo faa o hokka Israa'iilankooɓe no tuubira, yalla ana keɓa yaafeede luutti. 32 Minen ngoni seedee'en kabaaruuji ɗii, minen e Ruuhu Ceniiɗo mo Laamɗo hokki ɓeen ɗowtaniiɓe ɗum.
33 Nde ɓe nani ɗum ndee, ɓe mbilaa sanne, ɓe ndawridi no ɓe mbarda ɓeen. 34 Gorko jeyaaɗo e waalde Farisa'en biyeteeɗo Gamaliyel, jannginoowo Sariya Muusaa, tedduɗo e yimɓe fuu, immii darii hakkunde waalde Saahiiɓe ɓee, yamiri nelaaɓe ɓee njaltinee seeɗa. 35 Caggal ɗum, o wii ɓe:
—Israa'iilankooɓe, ndeenee ko'e mon e ɓee yimɓe e ko anniyi-ɗon waɗude koo. 36 Tewdas ɓanngiino ko ɓooyaali. Omo jogorinoo hoore makko won no o foti. Ko waarata e yimɓe teemeɗe nayon ana njokkunoo e makko. O waraama, jokkunooɓe e makko ɓee fuu caakike, fay gooto heddaaki. 37 Caggal makko, Yahuuda Galilinke oo wariino wakkati limgal, yimɓe heewɓe njokkii e makko. O halkike kanko duu, jokkunooɓe e makko ɓee fuu caakike. 38 Jooni, miɗo haalana on: ngoortee ɓee yimɓe, celon e maɓɓe. Sabi so anniyaaji maɓɓe e golle maɓɓe to yimɓe iwri, firritoto. 39 Kaa so nii tawii to Laamɗo iwri, on mbaawaa sakkaade ɗum. Kaybee, pati on luuttu Laamɗo!
40 Waalde Saahiiɓe ɓee njaɓi dabare makko. Ɓe nodditi nelaaɓe ɓee, ɓe pii ɗum'en, ɓe ndaalii ɗum'en pati kaala haala innde Iisaa kasen, ɓe njoppiti ɗum'en. 41 Nelaaɓe ɓee iwi yeeso waalde Saahiiɓe ɓee. Ɓe ceyii sabi Laamɗo ana teddini ɓe, ko yimɓe koyni ɓe saabe Iisaa koo. 42 Gila ɗum waɗi, ɓe keraali e waajaade e jannginde Kabaaru Lobbo haala Iisaa Almasiihu ley Suudu Dewal Mawndu nduu e ley galleeji.