8
Sool ana yarrii ko ɓe mbari Eciyen koo.
Oon ɲalooma, torra mawɗo hewtii deental goonɗinɓe to Urusaliima too. Ɓe fuu ɓe caakii ley leyɗe Yahuudiya e Samariya, so wanaa nelaaɓe ɓee. Worɓe hulɓe Laamɗo iri Eciyen, mboyi ɗum bojji mawɗi sanne. Kaa Sool tewtii timminde deental goonɗinɓe ngal. Omo naata cuuɗi, o nannga worɓe e rewɓe, o daasa ɗum'en, o uddoya ɗum'en kasu. Kaa saakinooɓe ɓee naati e yiilaade ana mbaajoo Kabaaru Lobbo oo.
No Filipa waajorii Kabaaru Lobbo oo ley leydi Samariya
Filipa yehi e ngalluure wonnde ley leydi Samariya, waajii ɓe haala Almasiihu. Ɓe fuu ɓe kettinii ko Filipa waajotoo koo faa gasi, ɓe njii taagumansaaji ɗi o waɗi ɗii. Sabi laddaaɓe heewɓe, seyɗaani'en muuɗum'en njaltiri gullaali mawɗi. Bonnguuɓe heewɓe e laƴooɓe cellii. Ɗum laatanii ngalluure ndee seyo manngo.
Gorko biyeteeɗo Simon ana wonnoo e ngalluure ndee. Omo gollannoo ndaggadaaku, omo haayɗinannoo Samariyankooɓe sanne, omo jogorinoo hoore makko won no o foti. 10 Ɓe fuu eɓe njarranii mo, gila suka faa mawɗo, ɓe mbii:
—Oo gorko woni mo Laamɗo luɓii baawɗe biyeteeɗe «Baawɗe mawɗe».
11 Ɓe njokkii mo ko ɓooyi saabe omo haayɗinannoo ɓe e bidiga makko. 12 Kaa nde Filipa waajinoo ɓe Kabaaru Lobbo haala Laamu Laamɗo e haala Iisaa Almasiihu ndee, ɓe ngoonɗini, worɓe e rewɓe fuu lootaa lootogal batisima. 13 Simon e hoore muuɗum goonɗini, kaɲum duu. Nde o batisaa ndee, o takkondiri e Filipa, o haaynaa nde o yiinoo taagumansaaji e kaayɗe mawɗe gaɗaaɗe ɗee.
14  Nelaaɓe wonɓe Urusaliima ɓee nani Samariyankooɓe ngoonɗinii konngol Laamɗo. Ɓe neli e muuɗum'en Piyeer e Yuhanna. 15 Nde ɓeen njottinoo ndee, nduwanii ɓe yalla eɓe keɓa Ruuhu Ceniiɗo, 16 sabi Ruuhu Ceniiɗo jippaaki e fay gooto e maɓɓe tafon. Saabe Iisaa Joomiraaɗo oo tan ɓe mbatisiraa. 17 Nden Piyeer e Yuhanna pawi juuɗe muuɗum'en dow maɓɓe so ɓe keɓi Ruuhu Ceniiɗo.
18 Nde Simon yii Piyeer e Yuhanna ana pawi juuɗe muuɗum'en dow maɓɓe ana ndokka ɓe Ruuhu Ceniiɗo ndee, waddani ɓe kaalisi, 19 wii:
—Ndokkee kam miin duu ɗeen baawɗe yalla mo paw-mi juuɗe am e dow muuɗum fuu ana heɓa Ruuhu Ceniiɗo.
20 Nii Piyeer jaabii mo, wii:
—Yo Laamɗo halke, aan e kaalisi maa, sabi a miilii dokke Laamɗo ana coottitiree kaalisi! 21 A walaa geɗal, a walaa yolannde e ley haala kaa, sabi ɓernde maa fooccitanaaki Laamɗo. 22 Tuubu, iw e bonannda maa oo, ɲaago-ɗaa Joomiraaɗo yaafe ko miilataa koo. 23 Sabi mi yii ma a ɓaleejo yonki, bonannda maa jaalike ma.
24 Simon jaabii, wii:
—Ɲaaganee kam Joomiraaɗo pati fay huunde e ko mbii-ɗon koo hewtoo kam.
25 Caggal ko ɓe ceettii so ɓe mbaajii konngol Joomiraaɗo ngol koo, Piyeer e Yuhanna mbirfitii Urusaliima. E laawol ngol, ɓe mbaajii Kabaaru Lobbo oo e geelle Samariya keewɗe.
No Filipa batisiri howruujo kaananke Ecopii
26  Malaa'ika Joomiraaɗo wii Filipa:
—Imma, yaaru ɓaleeri, laawol iwrungol Urusaliima so ana fa'i Gaaja, kanngol ngol jeewnugol.
27 O immii, o yehi. Nden o tawi gorko Ecopiyanke, howruujo kaananke debbo Ecopii biyeteeɗo Kandaake, yehiino Urusaliima juuroyaade. Kanko haybata beembal jawdi kaananke debbo oo. 28 Nde o wirfitinoo ndee, omo jooɗii e wotoro makko, omo jannga ley dewtere annabi Esaaya. 29  Ruuhu wii Filipa:
—Ɓatta, sawnda wotoro oo.
30 Filipa dogi hewtii mo, nani omo jannga dewtere annabi Esaaya, wii mo:
—Aɗa faama ko njanngataa koo naa?
31 Gorko oo jaabii, wii:
—Hono paamiran-mi so fay gooto firritanaali kam?
O ndaardi Filipa ŋabba jooddoo e makko. 32 Ɗee aayaaje o janngannoo e dewtere ndee:
«O naɓiraa hono no mbaalu kirsoyteeɗo nii.
E no njawdiri deƴƴirta yeeso kesoowo ɗum nii,
hono non o deƴƴiri.
33 Leyɗinkinaare makko bonni sareede makko.
Homo waawi jantaade janta iwdi makko?
Sabi o mursinanaama yonki makko ga aduna gaa.»*
34 Howruujo oo wii Filipa:
—Miɗo ndaarde, haalanam homo annabaajo oo haalata haala muuɗum, hoore muuɗum naa goɗɗo?
35 Non Filipa jaabii, ƴeewi binndi ɗii, waajii mo Kabaaru Lobbo haala Iisaa. 36 Eɓe njokki laawol maɓɓe ngol faa ɓe njii ndiyam. Howruujo oo wii:
—Ndiyam annii! Ko haɗata kam looteede lootogal batisima? [ 37  ]
38 O yamiri wotoro oo daroo. Ɓe ɗiɗon fuu ɓe njippii, ɓe ndegii e ndiyam ɗam. Filipa batisi mo. 39 Nde ɓe ƴeentunoo ndiyam ɗam ndee, Ruuhu Joomiraaɗo diwtii Filipa. Howruujo oo yiitaali mo kasen, jokkiri laawol muuɗum seyo. 40 Filipa tawoyaa Ajootus. Gila ɗon faa Kaysariya, ngeenndi fuu ndi mo wari e muuɗum, o waajoto Kabaaru Lobbo oo.
* 8:33 Esaaya 53.7-8 8:37 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 37:Filipa wii: —So tawii aɗa goonɗiniri ɓernde laaɓunde, walaa ko haɗete batiseede. O jaabii, o wii: —Miɗo goonɗini Iisaa Almasiihu woni Ɓii Laamɗo.