Ɓataaki Pool arano faade e
Korintunkooɓe
1
Oo ɓataaki ga amen iwri, miin Pool, kaɲum e sakiike men Sosteni. Miin Pool, mi noddiraaɗo sago Laamɗo faa mi laatoo nelaaɗo Iisaa Almasiihu. Miɗen njowta deental goonɗinɓe Laamɗo gonngal ngalluure Korintu.* Laamɗo laɓɓinirii on saabe Iisaa Almasiihu, noddii on faa laato-ɗon yimɓe mum, onon e noddooɓe innde Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu ɗo mbaawi wonde fuu. Sabi Iisaa yo Joomiraaɗo maɓɓe, yo Joomiraaɗo men. Yo on keɓu moƴƴere e jam iwde e Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
No Pool yettiri Laamɗo banngal Korintunkooɓe
Miɗo yetta Laamɗo saabe mon wakkati fuu dow moƴƴere makko nde ndokkire-ɗon Iisaa Almasiihu ndee. Saabe makko on keɓii arsuku fuu e ley haala e ley anndal fuu. Seedaaku amen haala Almasiihu ɲiiɓii e mon jaati, ɗum waɗi so on ɲakoraaka fay dokkal Laamɗo gootal e ley doomugol mon Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu faa warta. Kanko hokkata on semmbe faa ɗo aduna haaɗi, yalla oɗon laatoo ɓe ngalaa ɲiŋe ɲannde gartol makko, kanko Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. Laamɗo yo koolniiɗo, kanko noddi on kaɓɓo-ɗon e Ɓiyiiko Iisaa Almasiihu Joomiraaɗo men oo.
Haala pooɗondiral hakkunde goonɗinɓe
10 Sakiraaɓe, miɗo ndaarda on ɗum ɗoo e innde Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu: nanngondiree, laato-ɗon daande wootere, pati ceerton, laato-ɗon hakkille gooto e anniya gooto. 11 Sakiraaɓe am, mi narrii yimɓe suudu Kolowe pooɗondiral won hakkunde mon. 12 Ko njiɗu-mi wiide dee, yogaaɓe mon ana mbiya ana ngoodani Pool, woɓɓe ana mbiya ana ngoodani Apollos, woɓɓe duu ana mbiya ana ngoodani Piyeer, woɓɓe kasen duu ana mbiya ana ngoodani Almasiihu. 13 Tama Almasiihu yo pecciiɗo? Tama Pool maayani on dow leggal bardugal, naa e innde Pool lootira-ɗon lootogal batisima? 14 Mi yettirii Laamɗo ko mi lootaali fay gooto e mon lootogal batisima koo, so wanaa Kirispus e Gayus. 15 Non, fay gooto waawaa wiide e innde am lootira-ɗon lootogal batisima. 16 Ooho, goonga mi batisiino kasen duu galle Istifanas. Ko yawti ɗum, mi anndaa yalla mi batisii goɗɗo. 17 Sabi Almasiihu nelaali kam mi batisa, ko mo neli kam dee, mi haala Kabaaru Lobbo oo, tawa mi haaliraali ɗum ɲeeɲal haala, pati maayde makko dow leggal bardugal ndee laatoo meere.
No Almasiihu holliri baawɗe Laamɗo e hakkilantaaku Laamɗo
18 Haala maayde Iisaa dow leggal bardugal yo safiyaaku banngal halkotooɓe ɓee, kaa banngal men enen hisinteeɓe ɓee, ka baawɗe Laamɗo. 19 Sabi ana winndii:
«Mi bonnitan hakkilantaaku hakkilante'en ɓee,
mi jiiɓan faamu faamuɓe ɓee.»
20 Ndennoo, hakkilante won ko woni naa? Dunkee Sariya won ko woni naa? Baawɗo haala e oo jamaanu won ko woni naa? Wanaa Laamɗo waylitii hakkilantaaku oo aduna waɗii ɗum majjere naa? 21 Yimɓe aduna oo e hakkilantaaku mum'en fuu annditaali no Laamɗo holliri hoore mum e ley hakkilantaaku mum nii. Ɗum saabii so Laamɗo yiɗi hisinirde goonɗinɓe ɗum ɓee waaju amen nannduɗo e safiyaaku oo. 22  Yahuudiyankooɓe ana ndaarta kaayɗe, Yunaninkooɓe ana njiɗi kaɲum'en hakkilantaaku. 23 Kaa enen, kabaaru tonteede Almasiihu e leggal bardugal mbaajoto-ɗen. Banngal Yahuudiyankooɓe ɗum metti, banngal leɲi goɗɗi ɗum safiyaaku. 24 Kaa banngal noddaaɓe ɓee, Yahuudiyankooɓe e leɲi goɗɗi fuu potu, Almasiihu yo baawɗe Laamɗo yo hakkilantaaku Laamɗo. 25 Sabi golle Laamɗo mo yimɓe njogorii yo safiyaaku oo ana ɓuri hakkilantaaku neɗɗo, kasen duu ko ɓe njogorii yo loore Laamɗo koo ana ɓuri semmbirantaaku neɗɗo.
26 Ƴeewee ko'e mon, onon sakiraaɓe ɓe Laamɗo noddi: banngal yimɓe, hakkilante'en keewaa e ley mon, jom'en semmbe keewaa e ley mon, iwɓe e leɲi tedduɗi keewaa e ley mon. 27 Kaa Laamɗo suɓike ko aduna jogorii yo safiyaaku koo faa hoyna hakkilante'en ɓee, ko aduna jogorii yo loore koo faa o hoyna ko jogii semmbe koo. 28 O suɓike ko hoyi, ko yawnii, ko jataaka e aduna oo koo faa o waɗa ko jataa koo yo meere, 29 yalla ɓii-aadama fuu ana ronka mantaade yeeso Laamɗo. 30 Kanko haɓɓi on e Iisaa Almasiihu faa Iisaa laatanii en hakkilantaaku iwɗo e Laamɗo, laatanii en fooccitaare e senaare e coottitaari 31 faa «mantotooɗo fuu mantoroo golle Joomiraaɗo» hono no winndorii nii.
* 1:2 Golle Nelaaɓe 18.1-17 1:12 Golle Nelaaɓe 18.24-28 1:19 Esaaya 29.14