2
Haala hakkilantaaku Laamɗo
Sakiraaɓe, miin, nde ngarnoo-mi to mon faa mi waajoo on goonga Laamɗo tedduɗo oo ndee, mi waajoraaki on haalaaji belɗi, mi waajoraaki on hakkilantaaku yimɓe. Sabi mi fellisiino mi waajataako on fay huunde so wanaa haala Iisaa Almasiihu e tonteede mum e leggal bardugal. Nde ngondunoo-mi e mon ndee, miɗo lo'i, miɗo huli, miɗo siɲɲa sanne. Haala am e waaju am fawanooki e ɲeeɲal haala jaalotoongal neɗɗo. Ko ɗum fawinoo e mum dee, baawɗe ɗe Ruuhu Ceniiɗo hollata ɗee pati goonɗinal mon fawoo e hakkilantaaku yimɓe, fawoo e baawɗe Laamɗo.
Ɗum e taweede, miɗen mbaajoo hakkilantaaku hakkunde ɲiiɓuɓe e ley goonɗinal. Wanaa hakkilantaaku oo ɗoo aduna min mbaajotoo naa hakkilantaaku jom'en baawɗe halkotooɓe e ley oo ɗoo jamaanu – hakkilantaaku Laamɗo min mbaajotoo. Hakkilantaaku oo yo goonga tedduɗo cuuɗaaɗo yimɓe mo Laamɗo fodani en gila aduna tagaaka faa naaten e teddeengal mum. Fay gooto e adunankooɓe laamiiɓe ɓee anndaa oo hakkilantaaku, sabi sinndo eɓe anndunoo mo, ɓe tontataano Joomiraaɗo tedduɗo oo. Kaa nii winndorii:
«Ko yitere yiyaali nowru nanaali,
e ko hakkille waddaali abada,
ɗum jaati woni ko Laamɗo moƴƴinani yiɗuɓe ɗum.»*
10 Kaa enen, Laamɗo hollirii en ɗum Ruuhu Ceniiɗo. Oon Ruuhu ana yiya fuu, fay ko luggiɗi to Laamɗo. 11 Homo waawi anndude neɗɗo faa laaɓa so wanaa yonki wonki e mum kii? Laamɗo duu hono non, fay gooto anndaa mo faa laaɓa so wanaa Ruuhu gonɗo e makko oo. 12 Enen, wanaa adunankaaku keɓ-ɗen, Ruuhu iwɗo e Laamɗo oo keɓ-ɗen, yalla eɗen annda moƴƴere nde Laamɗo waɗani en ndee fuu. 13 So miɗen mbaajoo ɗum, min nawtortaako haalaaji ɗi hakkilantaaku ɓiɓɓe aadama waajotoo min ɗii – haalaaji ɗi Ruuhu oo waajotoo ɗii min nawtortoo. Hono non min pamminirta heɓuɓe Ruuhu ɓee goongaaji Ruuhu ɗii. 14 Mo heɓaali Ruuhu Laamɗo oo waawataa jaɓɓaade kulle oon Ruuhu, sabi ɗe safiyaaku ɗo joomum. O waawataa faamude ɗe, sabi Ruuhu oo tan waawi hollude no kulle ɗee carirtee. 15 Neɗɗo keɓuɗo Ruuhu oo, ana waawi sarde fuu, kaa fay gooto waawaa sarde ɗum. 16 Sabi nii Binndi ɗii mbiiri:
«Homo anndi anniya Joomiraaɗo oo?
Homo waawi waajaade ɗum?»
Kaa enen, anniya Almasiihu oo njogi-ɗen.
* 2:9 Esaaya 64.3 2:16 Esaaya 40.13