3
Haala gollanooɓe Laamɗo
Miin noo, sakiraaɓe, mi waawaa haalirande on hono no on heɓuɓe Ruuhu Ceniiɗo nii. No kaaliran-mi on dee, hono no on adunankooɓe nii, hono no on cukaloy keccoy e ley goonɗinal Almasiihu ngal nii. Ɓiraaɗam ndokku-mi on, wanaa ɲaamdu tekkundu, sabi on mbaawanaano ndu. Fay jooni duu, on mbaawanaa ndu, sabi adunankaaku tan nguurdu-ɗon tafon. Ko haasidaaku e pooɗondiral woni hakkunde mon koo, wanaa ɗum ana holla e oo ɗoo aduna njeya-ɗon? Wanaa eɗum holla nguurndam ɓii-aadama nguur-ɗon naa? So gooto e mon wii Pool woodani, goɗɗo kasen wii Apollos woodani, wanaa ɗum ana holla miilooji oo ɗoo aduna njokku-ɗon?
Ko Apollos woni? Ko Pool woni? Min gollanooɓe Laamɗo tan, gooto fuu ko Joomiraaɗo hokki ɗum. E juuɗe amen ngoonɗin-ɗon. Miin, mi tutii, Apollos yarnii, kaa Laamɗo woni mawninoowo. Hono non, tutuɗo oo e jarnuɗo oo fuu nganaa hen fay huunde, Laamɗo mawninoowo oo tan woni fuu. Tutuɗo oo e jarnuɗo oo fuu potu, homo e maɓɓe fuu barjete ko waarata e tampere mum. Sabi minen min gollidooɓe e Laamɗo, onon on ngesa Laamɗo, on maadi Laamɗo.
10 Kammari moƴƴere nde Laamɗo waɗani kam ndee, mi asii gasol no mahoowo hakkilante waɗata nii, mi waɗii mahol aranol. Jooni goɗɗo ana maha e maggol. Kaa gooto fuu waɗa hakkille e no mahirta nii. 11 Sabi fay gooto waawaa waɗude mahol gonngol so wanaa aranol ngol, kanngol woni Iisaa Almasiihu. 12 Neɗɗo ana ɲiɓa e maadi aranndeeri ndii kaŋŋe naa cardi naa kaaƴe dime naa leɗɗe naa huɗo naa gawƴe. 13 Ɲannde gartol Almasiihu, neɗɗo fuu sariya ɓannginan fayda golle mum, sabi nden, neɗɗo fuu yiite ɓannginan golle mum, holla gooto fuu fayda golle mum. 14 Mo golle mum heddii daraade dow mahol aranol ngol, heɓan mbarjaari. 15 Kaa mo yiite ngee ɲaami golle mum, waasii mbarjaari mum, kaa kaɲum hisinte, ana wa'i no coɓɓitiiɗo e yiite nii.
16 Tama on anndaa on suudu Laamɗo, kasen Ruuhu Laamɗo oo ana e mon? 17 Ndennoo, neɗɗo fuu kalkuɗo suudu Laamɗo nduu, Laamɗo halkan ɗum. Sabi suudu Laamɗo nduu yo seniindu, kasen duu onon ngoni suudu nduu.
18 Pati fay gooto jaayra hoore mum. Miilɗo e mon yo hakkilante e oo aduna fuu yo laato safi, yalla ana laatoo hakkilante jaati. 19 Sabi hakkilantaaku e oo aduna yo safiyaaku yeeso Laamɗo. Sabi ana winndii: «Laamɗo nanngiran hakkilante'en ɓee hiila mum'en.»* 20 Ana winndii kasen: «Joomiraaɗo ana anndi miilooji hakkilante'en ɓee, omo anndi ɗi meere.» 21 Ndennoo, pati fay gooto mantoroo yimɓe, sabi onon njey fuu: 22 Pool e Apollos e Piyeer, kaɲum e aduna oo, nguurndam e maayde, hannde e janngo, fuu onon njey. 23 Onon, Almasiihu jey on, Almasiihu duu, Laamɗo jey ɗum.
* 3:19 Ayyuuba 5.13 3:20 Jabuura 94.11