4
Haala golle nelaaɓe Almasiihu e tampereeji mum'en
Ndennoo, njogoree min min gollanooɓe Almasiihu, njogoree min min halfinaaɓe goongaaji Laamɗo tedduɗi cuuɗaaɗi ɗii. Kalfinaaɗo, hoolaare tan ndaardaa. Jooni, banngal am, so on pelii kam naa so mi darnaama e sarirde ɓiɓɓe aadama wiyooɓe mi wanaa koolniiɗo, walanaa kam baasi. Mi felataa hoore am duu jaati. So goonga nii, fay so mi walaa ko mi felda hoore am, ɗum waɗataa kam mi pooccitiiɗo. Joomiraaɗo woni caroowo kam. Saabe ɗum, pati pelee fay gooto fade wakkati oo yottaade, fade Joomiraaɗo oo warde. Kanko yaltinta ko suuɗinoo e nimre, kanko ɓannginta ko woni e ɓerɗe yimɓe. Ɲannde nden, gooto fuu heɓan e Laamɗo jettooje ɗe foti heɓude.
Sakiraaɓe, haalaaji ɗii fuu mi fawii ɗum dow amen miin e Apollos kammari mooɗon, yalla miɗen laatanoo on misaalu, paamon pati njawton ko winndii koo, tawa on mawninkinaaki e jaɓande ooɗoo e salanaade ootoo. Ndennoo homo ɓurnu maa woɓɓe ɓee? Koɗum njogi-ɗaa ko a hokkaaka? Ko njogi-ɗaa fuu a dokkaaɗo, ko waɗi so aɗa mantoroo ɗum hono ɗum wanaa dokke Laamɗo?
Woy on kaarii, woy on keɓii arsuku, woy on laamiima, minen min laamaaki! Haya miɗen njiɗi laamo-ɗon jaati, yalla miɗen mbaawa laamodaade e mon minen duu! Sabi ana nanndani kam, minen nelaaɓe ɓee, Laamɗo heedini min caggal no saraaɓe wareteeɓe nii. Sabi min laatike fijirteeɓe yeeso aduna oo fuu: yeeso malaa'ika'en e yimɓe fuu. 10 Min majjuɓe saabe Almasiihu, onon on hakkilante'en e haɓɓagol mon e Almasiihu. Min lo'uɓe, onon on jom'en semmbe. Min hoynaaɓe, onon on teddinaaɓe. 11 Fay wakkati mo ngon-ɗen e mum jooni oo, min ceeraali e yolbere e ɗomka e kolndam e fiyeede, kaɲum e yiilaaru, 12 miɗen tiinnitoo wuurdude semmbe terɗe amen. So min njennaama, min nduwoto. So min torraama, min muɲan. 13 So min ɲo'aama, min mbaaltinan hakkillaaji joomum'en. Faa jooni miɗen njogoraa no mbuuwdi nii ley aduna oo, hono tuundi ndi yimɓe fuu mbedotoo.
14 Mi winndiraali ɗum faa mi hersina on, ko mbinndir-mi ɗum dee, faa mi jannginira on no sukaaɓe am horsuɓe nii. 15 Fay so taweede e ley haɓɓagol mon e Almasiihu oɗon njogii ɗowooɓe ujunaaji ujunaaji, on keewaa baabiraaɓe kaa. Sabi e haɓɓagol mon e Almasiihu, miin laatii baaba mon nde mbaajii-mi on Kabaaru Lobbo oo ndee. 16 Ɗum waɗi so miɗo ndaarda on ɲemmbon kam. 17 Ɗum waɗi duu so nel-mi e mon Timote ɓiyam korsuɗo koolniiɗo e ley haɓɓagol mum e Joomiraaɗo. O miccintinan on laawi ɗi njokku-mi saabe Almasiihu e no mbaajortoo-mi ɗiin laawi nii nokku fuu e ley deente goonɗinɓe ɗee fuu. 18 Won e mon mawninkiniiɓe dow jikkude mi warataa to mon. 19 Kaa ɓooyataa mi waran to mon so Joomiraaɗo jaɓii. Nden mi humpitoto ko wanaa haala mawninkiniiɓe ɓee tan, mi humpitoto baawɗe mum'en duu. 20 Sabi Laamu Laamɗo wanaa haala tan, yo baawɗe. 21 Hono njiɗ-ɗon mi warda e mon? Sawru naa jilli e newaare?