11
Ɲemmbee kam no ɲemmbiran-mi Almasiihu nii.
Haala banngal soomugol hoore
Miɗo yetta on ko micciti-ɗon kam e huunde fuu koo, e ko njokku-ɗon waajuuji ɗi mbaajii-mi on ɗii koo. Kaa noo, miɗo yiɗi paamon Almasiihu woni hooreejo gorko fuu, gorko woni hooreejo debbo, kasen duu Laamɗo woni hooreejo Almasiihu. Ndennoo, gorko fuu kippiiɗo kufina so ana duwoo naa so ana haalta konngol ngol Laamɗo loowi e mum ngol, hoynii hooreejo mum oo. Kaa debbo fuu mo soomaaki so ana duwoo naa so ana haalta konngol ngol Laamɗo loowi e mum ngol, hoynii hooreejo mum oo, sabi omo wa'i hono no o laɓiiɗo nii. Sabi so debbo soomaali hoore mum, yo mesu sukundu mum. Kaa so nii mesude hoore mum naa laɓude nde ana yaannoo debbo, yo soomu hoore mum. Gorko noo haanaa hippaade kufina, sabi yo mbaadi Laamɗo, kaɲum e darja mum. Kaa debbo yo darja gorko. Sabi wanaa gorko ittaa e debbo, debbo ittaa e gorko. Wanaa gorko taganaa debbo, debbo taganaa gorko. 10 Saabe ɗum ana wajibii e debbo soomude e hoore mum taagumansa baawɗe saabe malaa'ika'en. 11 Kaa ɗum e taweede, e ley haɓɓagol men e Joomiraaɗo, debbo ana haɓɓii e gorko, gorko duu ana haɓɓii e debbo. 12 Sabi no debbo ittiraa e gorko nii, hono non debbo duu rimirta gorko. Kaa ɗum fuu, to Laamɗo ɗum iwi. 13 Caree onon e ko'e mon: yalla ana ŋarɗi e debbo rewa Laamɗo tawa soomaaki? 14 Wanaa neesu oo e hoore mum ana anndina on sukundu juutundu ana yaaginii e gorko, 15 kaa e debbo, yo darja? Sabi o hokkiraama sukundu juutundu yalla ana sudda hoore ndee. 16 Muuyɗo yeddude ɗum fuu yo anndu en ngalaa oon aada, wanaa minen, wanaa deente goonɗinɓe Laamɗo ɗee.
Haala hiraande seniinde
17 Won ko njiɗu-mi yamirde on kasen, haala no kawritirton. Haala majjum mi waawaa yettude on, sabi kawrite mon ɗee naɓataa on yeeso, to boni ɗe naɓata on. 18 Ko adii fuu, mi nanii so on kawritii, luurral ana hakkunde mon, kasen duu won ko ngoonɗin-mi hen. 19 Ana tilsi pelle-pelle ngaɗa hakkunde mon, yalla hoolniiɓe jaati wonɓe e ley mon ɓee ana annditee. 20 So on kawritii e nokku gooto, wanaa hiraande Joomiraaɗo ndee ɲaamaton. 21 Sabi gooto gooto mon fuu heɲoto ɲaamde hiraande mum faa ɓee ɗoo njolba, ɓee too cigira. 22 Tama on ngalaa cuuɗi ɗo kaan-ɗon ɲaamde e yarde? Naa on yawɓe deental goonɗinɓe Laamɗo ngal? Naa oɗon njiɗi hoynude ɓe ngalaa ko njogii ɓee? Ko mbiyan-mi on? Mi yetta on naa? Mi waawataa yettude on e ɗum.
23 Sabi miin, e Joomiraaɗo keɓu-mi ko njottin-mi on koo: e ley jemma mo Joomiraaɗo men Iisaa jammbaa e mum oo, o ɓami buuru, 24 o yetti Laamɗo, o heli buuru oo, o wii: «Ɗum yo terɗe am keliraaɗe kammari mon. Ngaɗee ɗum faa miccito-ɗon kam.» 25 Hono nii, nde ɓe tilii hiraande ndee, o ɓami horde peguujam, o wii: «Ndee ɗoo horde woni aadi keyri tabintiniraandi ƴiiƴam am. Faa nde njaraton fuu, miccito-ɗon kam.» 26 Sabi nde ɲaamaton oon buuru e nde njaraton nden horde peguujam fuu, oɗon mbaajoo haala maayde Joomiraaɗo faa nde o warti.
27 Ɗum nee, neɗɗo fuu ɲaamirɗo buuru Joomiraaɗo no haanaa, yardi horde makko no haanaa, oon luuttii terɗe Joomiraaɗo ɗee e ƴiiƴam makko ɗam fuu. 28 Ndennoo, gooto fuu yo ƴeewto hoore mum fade mum ɲaamde oon buuru naa yarde nden horde. 29 Sabi neɗɗo fuu ɲaamɗo buuru oo so yari horde ndee, so miilaaki ɗum terɗe Joomiraaɗo ɗee, jukkete saabe ko ɲaami koo e ko yari koo. 30 Ɗum saabii so ɲawɓe e lo'uɓe ana keewi e mon, kasen duu won yawtuɓe. 31 Sinndo eɗen ƴeewtotonoo ko'e men, en ƴeewtatanooke. 32 Kaa Joomiraaɗo ana sara en faa ne'a en, pati njukkide-ɗen e aduna oo.
33 Ndennoo sakiraaɓe am, so oɗon kawrita faa ɲaamdon hiraande Joomiraaɗo ndee, ndoomondiree. 34 So tawii won jolbuɗo e mon, yo ɲaamu to suudu mum too, pati kawrite mon ɗee laatanoo on jukkungo. Kaa ko heddii koo mi biltan ɗum so mi warii.