12
Haala dokke Ruuhu Ceniiɗo
Haala dokke ɗe Ruuhu Ceniiɗo hokkata ɗee, sakiraaɓe, miɗo yiɗi paamon ɗe faa gasa. Nde ngonno-ɗon heeferɓe ndee, oɗon anndi no tooruuji muumi ɗii majjiniri on. Ɗum waɗi so njiɗu-mi paamon ɗum ɗoo: fay gooto waawaa wiide «Iisaa yo kuɗaaɗo» so Ruuhu Laamɗo ana e mum, kasen duu fay gooto waawaa wiide «Iisaa yo Joomiraaɗo» so Ruuhu Ceniiɗo walaa e mum.
Dokke ɗe Ruuhu Ceniiɗo hokkata en ɗee ana ceerti sifaaji, kaa Ruuhu oo yo gooto. Gollanooɓe deental ɓee ana ceerti sifaaji, kaa Joomiraaɗo oo yo gooto. Golleeji ana ceerti sifaaji, kaa Laamɗo gooto oo kaɲum gollata ɗi fuu ley yimɓe ɓee fuu. Ruuhu Laamɗo oo ana ɓanngina e gooto fuu dokkal nafoowal deental ngal fuu. O hokka ooɗoo waaju kebbinaaɗo hakkilantaaku, o hokka ootoo waaju kebbinaaɗo anndal. Kanko Ruuhu gooto oo hokkata ooɗoo goonɗinal, ootoo sellinde ɲawɓe. 10 O hokka ooɗoo waɗude kaayɗe, ootoo haaltude konngol ngol Laamɗo loowi e mum ngol, ooɗoo seenndude ko woni seyɗaani'en e Ruuhu goonga oo, ootoo haalirde ɗemɗe Ruuhu Ceniiɗo, o hokka goɗɗo duu maandinde ɗeen ɗemɗe. 11 Ruuhu gooto oo tan gollata ɗum fuu, feccirana gooto fuu dokkal ngal muuyi.
Haala calɗi keewɗi ɗi neɗɗo gooto
12 E ley ɗum, no neɗɗo gooto jogorii calɗi keewɗi nii, e no calɗi ɗii e heewde fuu laatorii neɗɗo gooto nii, hono non Almasiihu duu wa'i. 13 Sabi en fuu en mbatisiraamaRuuhu gooto faa laato-ɗen neɗɗo gooto, so en Yahuudiyankooɓe naa so en nganaa Yahuudiyankooɓe, so en rimɓe naa so en riimayɓe, kasen duu en fuu en njarnaama Ruuhu gooto oo.
14 Neɗɗo wanaa salndu wooturu, yo calɗi keewɗi. 15 So koyngal wii: «Nde mi wanaa junngo, mi jeyaaka e neɗɗo oo», ɗum haɗataa ngal jeyeede e makko. 16 Naa so nowru wii: «Nde mi wanaa yitere, mi jeyaaka e neɗɗo oo», ɗum haɗataa ndu jeyeede e makko. 17 So calɗi ɗii fuu yo gite, hono neɗɗo oo nanirta? Naa so ɗi fuu ɗi noppi, hono neɗɗo oo maatirta ko uurata e ko luuɓata? 18 Kaa noo, Laamɗo reentinii calɗi ɗii fuu e neɗɗo gooto hono no muuyiri nii. 19 Salndu wooturu laatataako neɗɗo. 20 Ndennoo, calɗi ɗii ana keewi, kaa neɗɗo oo yo gooto. 21 Yitere waawaa wiide junngo: «Haaje am walaa e maa.» Hoore duu waawaa wiide koyɗe: «Haaje am walaa e mon.» 22 Kaa noo, calɗi neɗɗo nannduɗi e ɓurɗi lo'ude ɗii, ɗiin ngoni kasindinaaɗi sanne. 23 Ɗi nanngir-ɗen ɓurɗi jaasude ɗii, ɗiin ɓur-ɗen teddinde. Ɓurɗi gaccinaade ɗii, ɗiin ɓur-ɗen suuɗude, 24 sabi calɗi men goɗɗi ɗii kasindinaa e suuɗeede. Laamɗo reentini calɗi fuu, hokki calɗi lo'uɗi ɗii teddeengal, 25 pati ceeraagu waɗa e neɗɗo oo, yalla calɗi ɗii fuu ana tiiɗondira. 26 So tawii salndu wooturu naawii, goɗɗi ɗii fuu naawdan e mum. So salndu wooturu teddinaama, goɗɗi ɗii fuu mbeltidoto e mum.
27 Onon, on fuu on terɗe Almasiihu, gooto e mon fuu yo salndu e calɗi makko ɗii. 28 Nii Laamɗo darniri deental goonɗinɓe ngal: ko adii fuu o joƴƴini nelaaɓe, o jokkini hen haaltooɓe konngol ngol Laamɗo loowi e mum'en, o jokkintini hen jannginooɓe, caggal ɗum, waɗooɓe kaayɗe e sellinooɓe ɲawɓe e faabotooɓe e ardotooɓe, kaɲum e haalirooɓe ɗemɗe Ruuhu. 29 Yimɓe fuu yo nelaaɓe naa? Naa haaltooɓe konngol ngol Laamɗo loowi e mum'en? Naa jannginooɓe? Yimɓe fuu ngaɗata kaayɗe naa? 30 Yimɓe fuu ndokkaa sellinde ɲawɓe naa? Naa haalirde ɗemɗe Ruuhu? Naa maandinde ɗeen ɗemɗe? 31 Hono non, tiinnee, pooɗanee dokke ɓurɗe heewde nafaa ɗee.
Kaa jooni mi hollan on laawol ɓurngol fuu moƴƴude ngol.