13
Haala jilli
So kaalir-mi ɗemɗe yimɓe e ɗemɗe malaa'ika'en, kaa fuu so jilli ngalaa e am, mi lennguru senƴooru naa mi mbaggu dinndoowo tan. So Laamɗo loowii kam konngol mum mi annda sirriiji fuu e annde fuu, naa so tawraa-mi goonɗinal faa mi sottina baamle kaaƴe, kaa fuu so jilli ngalaa e am, mi wanaa fay huunde. So ndokku-mi jawdi am fuu misikiina'en naa so ndokkitir-mi tew am duppee, kaa fuu so jilli ngalaa e am, nafataa kam fay huunde.
Jilli ana njogii muɲal, ana njogii moƴƴuki. Ɗi ngaldaa e haasidaaku, ɗi ngaldaa e haawtaare, mawninkinaare duu waldaa e majji. Jilli ngaddataa ko yaannii, nganaa hammadi haaje mum, eɗi caloo metti, ɗi caawataa rikke. Jilli kuyantaa ooɲaare, goonga ɗi kuyanta. Jilli ana njaafoo fuu, ana kooloo fuu, ana njoonndoroo fuu, ana muɲa fuu.
Jilli mbonataa abada. Haaltude ko Laamɗo loowi e men koo ana timma, ɗemɗe ana timma, anndal ana timma. Sabi anndal men ana ɲaki, looweede men konngol Laamɗo ana ɲaki, 10 kaa so ko hiɓɓi koo warii, ko ɲaki koo fuu wittan. 11 Nde mi cukalel ndee, no cukalel haaldata nii kaaldan-mi, no cukalel miilortoo nii miilortoo-mi, no cukalel yiirata nii njiiran-mi. Kaa ko mawnu-mi koo, mi seerii e golle cukaaku. 12 Jooni en njiyataa kulle ɗee faa laaɓa, ko wa'i hono no timtorgal niɓɓungal nii njiiraten. Kaa wakkati waran en njiiran ɗe gite men jaati. Jooni anndal am hiɓɓaali, kaa wakkati waran nde anndan-mi faa hiɓɓa, no Laamɗo anndiri kam faa hiɓɓi nii.
13 Ndennoo, kulle tati ngoni duumotooɗe: goonɗinal e jikke e jilli. Kaa jilli ɓuri ɗe fuu teddude.