14
Haala dokke Ruuhu Ceniiɗo
Ndennoo, pooɗanee jilli no mbaawru-ɗon fuu, tewton kasen dokke Ruuhu Ceniiɗo ɗee. Ko ɓur-ɗon fuu haande tewtude e majje, haaltude konngol ngol Laamɗo loowi e mon ngol. Sabi kaaliroowo ɗemɗe Ruuhu e Laamɗo haaldata, wanaa e yimɓe. Sabi fay gooto faamataa ko joomum haalata, Ruuhu oo hokkata joomum haalde goongaaji Laamɗo tedduɗi cuuɗaaɗi ɗii. Kaa loowaaɗo konngol Laamɗo oo, yimɓe haalanta, faa naɓa ɗum'en yeeso e ley goonɗinal, hokka ɗum'en semmbe, ɓuuɓina ɓerɗe mum'en. Kaaliroowo ɗemɗe Ruuhu, hoore mum naɓata yeeso, loowaaɗo konngol Laamɗo oo noo, deental goonɗinɓe naɓata yeeso. Miɗo yiɗi kaaliron ɗemɗe Ruuhu on fuu, kaa ko ɓurani kam, kaalton konngol ngol Laamɗo loowi e mon ngol. Sabi kaaltoowo konngol ngol Laamɗo loowi e mum ɓuri kaaliroowo ɗemɗe Ruuhu, so wanaa tawa neɗɗo ana waawi maandinde, yalla deental goonɗinɓe ngal ana yaara yeeso.
Ndennoo sakiraaɓe, so mi wariino to mon mi haalirananno on ɗemɗe Ruuhu, so haala am waddanaalino on ko Laamɗo ɓannginani kam koo, naa anndal, naa konngol ngol Laamɗo loowi kam ngol, naa waaju, koɗum ɗum fuu ɗum nafata on? Tayko-ɗen kaaki wanngiyaare hono sereendu naa hoddu. So ɗi piyaaka faa laaɓa, hono annditirten ko sereendu nduu fiyata naa ko hoddu nduu hoɗata? Naa so puufoowo buututal wolde fuufaali faa laaɓa, homo lanndinantoo wolde ndee? Hono non, onon duu, so on njottinirii kabaaru oo ɗemɗe Ruuhu tawa ko famminii fuu walaa hen, hono paamirte-ɗon? On tippike haala mon! 10 No ɗemɗe ɗee keewiri e no ceertiri e aduna oo nii fuu, walaa haala ka nanataake hen. 11 Kaa so neɗɗo haaldii e am ɗemngal ngal mi nanataa, mi laatike janano mum, laatike janano am. 12 Hono non, onon duu e ley fooɗanagol mon dokke Ruuhu ɗee, tewtee dokke naɓooje deental goonɗinɓe ngal yeeso ɗee, tewtee ɗe faa sanne.
13 Ɗum nee, kaaliroowo ɗemɗe Ruuhu fuu ɲaagoo Laamɗo waawde maandinde ɗe. 14 Sabi so miɗo ɲaagoroo Laamɗo ɗemɗe Ruuhu, goonga, yonki am ana e duwaawu, kaa mi faamataa miin e hoore am. 15 Ndennoo, hono ngaɗan-mi? Mi ɲaagorto yonki am, mi ɲaagorto hakkille am. Mi yimiran yonki am, mi yimiran hakkille am. 16 So wanaa ɗum, so a yettirii Laamɗo ɗemɗe Ruuhu tan, hono tawaaɗo ton mo woowaa ɗum waawirta wiide «Aamiina» e yettugol maa ngol? Sabi joomum nanataa ko kaalataa koo. 17 Fay so yettugol maa ngol ana wooɗi sanne, ngol nafataa joomum. 18 Miɗo yetta Laamɗo, ko ɓur-mi on on fuu heewde haalirde ɗemɗe Ruuhu koo. 19 Kaa e ley deental goonɗinɓe, haalde konngi joy pamminiiɗi baajotooɗi heddiiɓe ɓee, ɓurani kam haalirde konngi ujunaaji ujunaaji ɗemɗe Ruuhu.
20 Sakiraaɓe, pati laatee ɓe ngalaa hakkille no cukaloy nii. Laatee cukaloy banngal bone, kaa laatee baaliki'en banngal hakkille. 21 Nii winndorii e Sariya:
«Yimɓe ɓe ɗemɗe goɗɗe,
kaɲum e kunduɗe woɓɓe
kaaliranan-mi yimɓe am ɓee.
Ɗum fuu e taweede,
ɓe kettintaako kam.»*
Hono non Joomiraaɗo wiiri.
22 Hono non, ɗemɗe Ruuhu ɗee yo maande ɗo ɓe ngoonɗinaali ɓee, kaa ɗo goonɗinɓe ɓee, wanaa non worri. Haaltude konngol ngol Laamɗo loowi e mum duu yo maande ɗo goonɗinɓe ɓee, kaa ɗo ɓe ngoonɗinaali ɓee, wanaa non worri. 23 Ndennoo, so yimɓe deental goonɗinɓe ngal fuu njooɗiima, so ɓe fuu ɓe naatii e haalirde ɗemɗe Ruuhu, so yimɓe ɓe mboowaa ɗum naa ɓe ngoonɗinaali ngarii, joomum'en mbiyataa on haanɗuɓe naa? 24 Naa so gooto e ɓeen yimɓe warii, tawii yimɓe fuu ana kaalta konngol ngol Laamɗo loowi e mum'en ngol, ko o nanata koo fuu ana fammina mo luutti makko, ana sara mo duu, 25 sirriiji ɓernde makko ɓannginee, o diccoo o sujidana Laamɗo, o wiya: «So goonga nii, Laamɗo ana wondi e mon.»
No deental goonɗinɓe haani worrude
26 Ndennoo sakiraaɓe, hono waɗetee? So on kawritii, dokkaaɗo yimre e dokkaaɗo janngingol e dokkaaɗo ko Laamɗo ɓannginani ɗum e dokkaaɗo haalirde ɗemɗe Ruuhu e dokkaaɗo maandinde ɗe, fuu yo waɗire faa naɓa deental goonɗinɓe ngal yeeso. 27 So ɗemɗe Ruuhu kaalirtee, ɗiɗon naa taton so heewii kaani waɗude ɗum, gooto fuu e wakkati mum. Yo gooto mon maandin. 28 Kaa so maandinoowo walaa, joomum deƴƴinoo e ley deental ngal, gunndoo e ley ɓernde mum, haalda e Laamɗo. 29 Ɗiɗon naa taton kaalta konngol ngol Laamɗo loowi e mum'en, heddiiɓe ɓee cara haala maɓɓe kaa. 30 Kaa so won ko Laamɗo ɓannginani gooto e jooɗiiɓe ɓee, yo kaaloowo arano oo deƴƴino. 31 Sabi on fuu, oɗon mbaawi haaltude konngol ngol Laamɗo loowi e mon ngol, tawa gooto gooto kaaldaton, yalla deental ngal fuu ana heɓa anndal e cuusal. 32 Haaltooɓe konngol ngol Laamɗo loowi e mum'en ɓee ana poti waawde jogaade konngol mum'en ngol, 33 sabi Laamɗo waɗataa ko jiiɓata kawrital, o Laamɗo gaddoowo jam.
No worri e deente seniiɓe ɗee fuu nii, 34 yo rewɓe ndeƴƴino ley deente ɗee, sabi ɓe nduŋanaaka haalde ley hen. Yo ɓe ɗowtoro no sariya oo wiiri nii. 35 So tawii won ko ɓe njiɗi faamtinaade, yo ɓe accu faa ɓe koota, ɓe lamndoo jom'en cuuɗi maɓɓe. Sabi konngol debbo nanee ley deental goonɗinɓe ana yaaginii. 36 Naa oɗon miila konngol Laamɗo ngol to mon iwi? Naa onon tan keɓi ngol?
37 Neɗɗo fuu miiluɗo ana waawi haaltude konngol ngol Laamɗo loowi e mum ngol naa miiluɗo yo keɓuɗo Ruuhu Ceniiɗo, ana haani annditidde ko mbinndan-mi faade e mon koo yo yamiroore Joomiraaɗo. 38 Mo annditaali ɗum fuu, Laamɗo annditataa joomum. 39 Ndennoo sakiraaɓe, pooɗanee looweede konngol Laamɗo, kasen duu pati kaɗee ɗemɗe Ruuhu haalireede. 40 Kaa huunde fuu yo waɗire no haaniri, tawee jiiɓaaki.
* 14:21 Esaaya 28.11-12