6
Haala gullondiral hakkunde sakiraaɓe goonɗinɓe
So luurral waɗii hakkunde mon, hono joomum'en cuusirta wullitaade ooɲiiɓe ɓee njoppa fooccitiiɓe ɓee? Tama on anndaa fooccitiiɓe ɓee caroyta aduna oo? Ndennoo, so onon fooccitiiɓe ɓee caroyta aduna oo, hono ndonkirton sarde kulle pamare ɗee? Tama on anndaa enen caroyta malaa'ika'en ɓee? Sako kulle ɗam ɗoo nguurndam! Ndennoo, so luurral waɗii hakkunde mon banngal kulle aduna, ko saabii so oɗon ngullitoyoo ɓe deental goonɗinɓe ngal jataaki ɓee? Faa njaago-ɗon mbiiru-mi non. Tama on ngalaa fay hakkilante gooto baawɗo sarde sakiraaɓe luurruɓe? Ee, goonɗinɗo wullanoo goonɗinɗo banndum, tawa to ɓe ngoonɗinaali!
Haya, ko cardaton e mum hakkunde mon koo duu yo ayiibe bonɗo jaati. Ko saabii so on cuɓaaki muɲude tooɲannge? Ko saabii so on cuɓaaki muɲude ɓoleede? Kaa onon tooɲata, onon ɓolata fay sakiraaɓe mon.
Tama on anndaa ooɲiiɓe naatataa e Laamu Laamɗo oo? Pati njaayree ko'e mon: soɓuɓe e rewooɓe tooruuji e jeenooɓe e luuɗunkooɓe 10 e wuyɓe e haasidi'en e yarooɓe doro e ɲo'ooɓe yimɓe e yanooɓe, fay gooto e ɓee naatataa e Laamu Laamɗo oo. 11 Yoga mon laatinoke hono non, kaa jooni on lootaama on laaɓii, on nanngiraama fooccitiiɓe saabe innde Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu, kaɲum e Ruuhu Laamɗo men oo.
No goonɗinɓe kaaniri teddinirde Laamɗo terɗe mum'en
12 Oɗon mbiya: «Huunde fuu ana daganii kam.» Ooho, kaa wanaa fuu nafata. So goonga «huunde fuu ana daganii kam», kaa miɗo salii huunde fuu mara kam. 13 Oɗon mbiya: «Ɲaamdu jey reedu, reedu jey ɲaamdu.» Ooho, kaa Laamɗo halkan ɗi ɗiɗi fuu. Terɗe ɓii-aadama tagiraaka kammari ko soɓi, ko ɗe tagiraa dee, faa ɗe ndewa Joomiraaɗo, Joomiraaɗo duu hayba ɗe. 14 Laamɗo immintinɗo Joomiraaɗo men iwde e maayde oo, immintiniran en enen duu e baawɗe mum. 15 Tama on anndaa terɗe mon ngoni calɗi Almasiihu? Ndennoo, ana dagoo mi ɓama calɗi Almasiihu ɗii mi waɗa ɗum calɗi debbo coottoowo hoore mum? Abada! 16 Tama on anndaa piilondirɗo e debbo coottoowo hoore mum fuu, laatodike e mum terɗe goote? Sabi ana winndii: «Ɓe ɗiɗon fuu ɓe laatoto neɗɗo gooto.»* 17 Kaa kaɓɓondirɗo e Joomiraaɗo laatodike e mum ruuhu gooto. 18 Ndogee ko soɓi! Luuttal fuu ngal neɗɗo luutti, takkataako e terɗe mum. Kaa coɓinɗo hoore mum tooɲii terɗe mum. 19 Tama on anndaa terɗe mon ɗee ngoni suudu Ruuhu Ceniiɗo gonɗo e mon mo Laamɗo hokki on oo? Wanaa onon njey ko'e mon, 20 sabi Laamɗo soottitorii on coggu tiiɗuɗo. Ndennoo, teddiniree Laamɗo terɗe mon ɗee.
* 6:16 Puɗɗooɗe 2.24