9
Haala ko nelaaɗo foti waɗaneede
Mi jeyaa hoore am naa? Mi laataaki nelaaɗo naa? Mi yiyaali Joomiraaɗo men Iisaa naa? Goonɗinal mon, wanaa e ley golle mo ngollan-mi Joomiraaɗo oo iwi naa? Fay so banngal yogaaɓe mi wanaa nelaaɗo, banngal mon onon mi nelaaɗo, sabi ko ngoonɗin-ɗon Iisaa koo ana holla Joomiraaɗo neli kam jaati.
Annii ko mbiyan-mi felooɓe kam ɓee: min kaandaa e heɓude ɲaamdu e yardu e ley golle amen naa? Min kaandaa e naɓorde rewɓe amen no nelaaɓe woɓɓe ɓee nii naa? No miɲiraaɓe Joomiraaɗo ɓee nii, kaɲum e Piyeer? Naa miin e Barnabas tan ngoni haanɓe gollude faa keɓa no nguurda? Homo e mon yii sordaasi joɓoowo hoore mum? Homo woni demoowo mo ɲaamataa ko hetti e ngesa mum? Homo woni duroowo mo yarataa kosam sewre mum?
Ko kaalan-mi koo, e dow miilooji yimɓe tan fawii naa? Sariya oo yamiraali ɗum naa? Sabi nii winndiraa e Sariya Muusaa: «A haɗataa ngaari aloori tappoori gawri muuɗude gawri.»* Ga'i alooji ɗii tan ngoni ko Laamɗo wattani hakkille naa? 10 Tama wanaa saabe men o haalirta? Goonga, enen mbinndanaa ngol konngol, sabi demoowo e tappoowo fuu ana ngollira jikke heɓude ngeɗu mum'en. 11 Min aawii e mon kulle ruuhunkooje. So min kettii e mon kulle adunankooje, yalla miɗen kaawanee ɗum naa? 12 So woɓɓe ana kaandi e heɓude ɲaamdu e junngo mon, wanaa minen ɓuri haandude hen?
Kaa minen, min njokkaali ngol laawol. Miɗen muɲa huunde fuu pati min kaɗa Kabaaru Lobbo haala Almasiihu oo yaade yeeso. 13 Tama on anndaa gollooɓe e ley Suudu Dewal Mawndu ɓee ana nguuri e kulle ɗe yimɓe ndokkata Suudu nduu ɗee? Tama on anndaa halfinaaɓe golle ittirde sadaka ɓee ana keɓa ngeɗu mum'en e mayre? 14 Hono non, Joomiraaɗo yamirii waajotooɓe Kabaaru Lobbo ɓee nguura e Kabaaru Lobbo oo.
15 Kaa miin, mi jokkaali hen fay laawol gootol, kasen duu mi winndiraali ɗum faa mi heɓa huunde. Maayde ɓurani kam ɲaagaade huunde. Sabi ɗum woni ko mantortoo-mi, mi jaɓataa fay gooto itta kam e majjum duu. 16 Sabi waajaade Kabaaru Lobbo oo manataa kam, ɗum tilsuɗum kam. Bone woodanii kam so mi waajaaki Kabaaru Lobbo oo! 17 Sinndo mi golliriino oo golle saabe miɗo fellisinnoo ɗum miin e hoore am, nden kaa mi heɓanno njoɓdi. Kaa laatike tilsere ngolliran-moo-mi, mo golle mo kalfinaa-mi. 18 Ndennoo koɗum woni njoɓdi am? Njoɓdi am, ɗum woni seyo am ko mbaajotoo-mi Kabaaru Lobbo meere meere koo, tawti e ko mi lamndataako ko waajotooɓe Kabaaru Lobbo oo ɓee poti heɓude.
19 Mi walaa e margal fay gooto, kaa mi waɗii hoore am maccuɗo yimɓe fuu, yalla miɗo heɓa ko ɓuri heewde e maɓɓe. 20 E ley Yahuudiyankooɓe, mi waɗii hoore am Yahuudiyanke, yalla miɗo heɓa ɓe. E ley jokkuɓe Sariya Muusaa, mi waɗii hoore am jokkuɗo Sariya Muusaa, yalla miɗo heɓa ɓe, fay so wanaa waajibi mi jokka Sariya oo. 21 E ley ɓe ngalaa e Sariya Muusaa ɓee, mi waɗii hoore am mo walaa e Sariya oo, yalla miɗo heɓa ɓe, fay so miin e hoore am, mi waasaali taweede e sariya Laamɗo oo, sabi ley sariya Almasiihu ngon-mi. 22 E ley lo'uɓe, mi waɗii hoore am mi lo'uɗo, yalla miɗo heɓa ɓe. Walaa fuu no mi waɗaali hoore am kammari yimɓe fuu, yalla ana daɲa ɓe kisin-mi. 23 Ko ngaɗan-mi fuu, mi waɗiran ɗum kammari Kabaaru Lobbo oo yalla miɗo heɓa hen ngeɗu.
24 Tama on anndaa daɗondirteeɓe ɓee fuu yo dogooɓe, kaa gooto tan heɓata deesewal? Ndennoo, ndogiree heɓude ngal. 25 Lanndinantooɓe ndaggu fuu, mbiiran terɗe mum'en biirugol cattungol. Ko ɓe ngaɗirta ɗum dee, faa ɓe keɓa deesewal ngal duumataako. Enen nee, faa keɓen deesewal duumotoongal. 26 Saabe majjum mi dogiraali meere, mi wa'aali no kaɓoowo e henndu nii. 27 Kaa miɗo biira terɗe am no naawiri miɗo jaalii ɗe, yalla miin baajotooɗo woɓɓe Kabaaru Lobbo oo, pati mi waasa yarraneede.
* 9:9 Fillitagol Tawreeta 25.4