8
Haala tew cakkanaaɗo tooruuji
Jooni miɗo jaaboo lamndal mon banngal tew cakkanaaɗo tooruuji ɗii. Eɗen taƴori «en fuu eɗen njogii anndal». «Anndal» nee waddan mawninkinaare, jilli ngoni ko naɓata deental goonɗinɓe ngal yeeso. Neɗɗo fuu miiluɗo ana anndi huunde, anndaa tafon no haani anndirde. Kaa neɗɗo fuu jiɗɗo Laamɗo, Laamɗo ana anndi ɗum.
Ndennoo e banngal ɲaamugol tew cakkanaaɗo tooruuji, eɗen anndi «so goonga, ley aduna, tooru wanaa fay huunde», «Laamɗo walaa so wanaa gooto oo». Sabi fay so ko yimɓe mbiyata reweteeɓe koo ana ngoodi dow kammu e dow leydi – so goonga, wiyeteeɓe «reweteeɓe» e «joomiraaɓe» keewii – enen, banngal men, Laamɗo gooto tan woodi, Baabiraaɗo taguɗo huunde fuu mo nguuran-ɗen oo. Kasen Joomiraaɗo gooto tan woodi, Iisaa Almasiihu mo huunde fuu laatorii oo, mo keɓir-ɗen nguurndam oo.
Kaa wanaa yimɓe fuu paami ɗum tafon. Yogaaɓe woownooɓe rewde tooruuji, faa hannde eɓe ɲaama tew cakkanaaɗo tooruuji e miilde tew oo tooruuji jaati njey ɗum. Ɗum waɗata so eɓe miila ɓe coɓan, tawi ɓe mbaawaa seenndude goonga e pene. Taƴoral, ɲaamdu ɓattintaa en Laamɗo. So en ɲaamii, nafataa en fay huunde, so en ɲaamaali, bonnantaa en fay huunde. Goonga, on ndokkaama laawol faa mbaawon ɲaamde huunde fuu. Kaa ndeentee pati ngol laawol liɓa ɓe ɲiiɓaali e ley goonɗinal ɓee. 10 Sabi aan annduɗo goonga oo, so lo'uɗo yii ma aɗa ɲaama ley suudu tooru, hakkille mum hokkataa ɗum ɲaamde tew cakkanaaɗo tooruuji kaɲum duu naa? 11 Hono non, oon sakiike men lo'uɗo mo Almasiihu maayani oo, halkortoo saabe anndal maa ngal. 12 So on tooɲirii non sakiraaɓe ɓe ɲiiɓaali e ley goonɗinal ɓee, so on njiiɓii hakkillaaji maɓɓe, on luuttii Almasiihu. 13 Ɗum nee, so tawii ɲaamdu ana liɓa sakiike am, mi ɲaamataa kasen tew abada, pati mi liɓa sakiike am.