2
Miɗo yiɗi anndon haɓo naawngo ngo kaɓetee-mi saabe mooɗon, onon e yimɓe wonɓe Lawdikiya e woɓɓe ɓe meeɗaali yiide kam ɓee fuu, yalla ɓerɗe mon ana ɓuuɓa, laato-ɗon gooto saabe jilli, keewon hakkilantaaku kiɓɓuɗo faa paamon sirri Laamɗo oo, ɗum woni Almasiihu mo ngalu Laamɗo fuu suuɗii e mum oo. Ngalu oo yo hakkilantaaku e anndal. Ko kaalanir-mi on ɗum, pati kiilire-ɗon haalaaji belɗi. Sabi fay so taweede miɗo woɗɗiri on terɗe, hakkille am kaa ana wondi e mooɗon, miɗo seyoroo gondal mon lobbal ngal, kaɲum e no tiiɗir-ɗon e goonɗinal mon e Almasiihu ngal nii.
Haala jokkude e Almasiihu
Jooni, ko njaɓu-ɗon Iisaa Almasiihu laatoo Joomiraaɗo mooɗon koo, njokkon e makko, ɲiiɓon e makko, accon o naɓa on yeeso e ley goonɗinal, keddo-ɗon e ngal goonɗinal ko waarata e jannde nde keɓ-ɗon ndee, njetton Laamɗo sanne.
Ndeentee pati fay gooto hiilira on haalaaji luggi e haalaaji ɓoli iwɗi e neesuuji ɓiɓɓe aadama kaɲum e semmbeeji aduna ɗii. Ɗeen geɗe iwaali e Almasiihu. Sabi ko woni e Laamɗo fuu ana e Almasiihu, e ley terɗe mum jaati. 10 Onon duu, on keɓii ko woni e Laamɗo koo fuu e ley haɓɓagol mon e Almasiihu, kanko tiimuɗo laamu e baawɗe fuu oo. 11 E makko on taadanooma, kaa wanaa taadagol ngol yimɓe ngaɗata ngol, ɗum taadagol iwngol e Almasiihu ngol nde o itti on e terɗe ɓii-aadamaaku luuttooje ɗee ndee. 12 E ley ko loota-ɗon lootogal batisima koo, on irdanooma e makko, kasen, on nguurtindinanooma e makko saabe on ngoonɗinii baawɗe Laamɗo guurtinɗo mo oo. 13 On maaynooɓe saabe junuubaaji mooɗon e saabe on laatanooki yimɓe Laamɗo. Kaa Laamɗo wuurtindinii on e Almasiihu,
yaafike en luutti men fuu,
14 tosii ɗerewol kiiti ɲiŋooji en ɗii,
ittii ngol, tontii ngol dow leggal bardugal.
15 O ɓoorti laamu e baawɗe,
o hersini ɗum'en yeeso yimɓe fuu
nde o jaalorii ɗum'en maayde Almasiihu ndee.
16 Ndennoo, pati fay gooto ɲiŋir on dow ko ɲaamaton e ko njaraton naa saabe teddingol ɲalaaɗe yogaaje e darɗe lewru e ɲalaaɗe powteteeɗe. 17 Ɗum fuu ɗum cappotooɗum kuɗɗe garoyooje tan, kaa goonga oo e Almasiihu woni. 18 Pati accon rewooɓe malaa'ika'en wiyooɓe yo leyɗinkiniiɓe pela on. Ɓeen yimɓe ana kaɓɓii e ko njii ley koyɗi, kasen eɓe mawninkinii e dow meere saabe miilooji maɓɓe aduna, 19 ɓe njokkaali haɓɓaade e Almasiihu hooreejo oo. Oon hokkata terɗe ɗee fuu ko kaajaa, hawrintinira ɗe jokkolɗe e ɗaɗi. Kasen duu saabe makko terɗe ɗee ana mawnira no Laamɗo muuyiri nii.
Haala maaydude e Almasiihu e wuurdude e mum
20 On maaydii e Almasiihu, on iwii e semmbeeji aduna oo ɗii. Ndennoo, koɗum waɗi so oɗon nguurda no jeyaaɓe e oo ɗoo aduna nii? Koɗum waɗi so oɗon njaɓa daaleede: 21 «Pati ɓamu, pati meeɗu, pati memu»? 22 Ɗum fuu ɗum kaɗaaɗum dow meere, ɗum fuu ɗum waaju iwɗo e yimɓe tan. Laamɗo tagii kulle ɗee fuu faa nawtoro-ɗen ɗum'en sakitoo ɲola. 23 So goonga, yimɓe ana miila kaɗaaɗi ɗii yo hakkilantaaku, sabi wiyeteno kinaa yimɓe cujidira no semmbe mum'en foti, kinaa yimɓe leyɗinkinoo, kinaa yimɓe mbiira calɗi mum'en. Kaa noo, tawaama ɗiin kaɗaaɗi fuu paabataako yimɓe jaalaade giɗaaɗe yonki.