Ɓataaki Pool faade e
Koloosiyankooɓe
1
Oo ɓataaki ga am iwri miin Pool nelaaɗo Iisaa Almasiihu e sago Laamɗo, kaɲum e sakiike men Timote. Min njowtii on onon seniiɓe wonɓe Koloosi, sakiraaɓe hoolniiɓe haɓɓiiɓe e Almasiihu. Yo Baabiraaɗo meeɗen Laamɗo waɗan on moƴƴere e jam!
No Pool yettirta Laamɗo kammari Koloosiyankooɓe
Min ceerataa e yettude Laamɗo, Baaba Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu, nde min ɲaagantoo on Laamɗo fuu, sabi min kaalanaama kabaaru goonɗinal mon Iisaa Almasiihu, kaɲum e jilli ɗi njogani-ɗon seniiɓe ɓee fuu saabe jikke mo ndesana-ɗon dow kammu oo. On keɓii oon jikke nde nan-ɗon konngol goonga ngol ndee, ɗum woni Kabaaru Lobbo oo. Oon Kabaaru Lobbo yottoriima on no mo yottorii aduna oo fuu nii, omo wa'i no lekki mawnoowi ndimoowi ɓiɗɗe mum nii. Hono non Kabaaru Lobbo oo worri hakkunde mon onon duu, gila ɲannde keɓ-ɗon hettinaade haala hinnee Laamɗo oo so paamu-ɗon no mo wa'i jaati nii. Ɗum woni ko Epafaras gollidiiɗo amen korsuɗo waajii on, kanko gollanoowo Almasiihu koolniiɗo hakkunde mon oo. O haalani min duu jilli ɗi Ruuhu oo hebbini e mon ɗii.
Saabe ɗum, minen duu, gila min nani ɗum, min ceeraali e ɲaaganaade on Laamɗo. Miɗen ɲaagoo mo o hebbina on hakkilantaaku e faamu mo Ruuhu hokkata oo, yalla oɗon annda ko woni sago makko faa gasa. 10 Hono non, keɓon wuurde nguurndam beloojam Joomiraaɗo kawroojam e muuyɗe mum e dow huunde fuu, tabiton e golle lobbo fuu, ɓeydo-ɗon anndude Laamɗo. 11 Miɗen ɲaaganoo on Laamɗo kasen hokka on semmbe mawɗo no baawɗe mum tedduɗe ɗee mawniri nii, yalla oɗon tawree tiinnitaare e muɲal fuu. 12 Njettiree Baabiraaɗo oo seyo, sabi o waɗii on fotuɓe heɓude ngeɗu e moƴƴereeji desanaaɗi seniiɓe gonɗi e fooyre ɗii. 13 Kanko yaltini en e baawɗe nimre, so o naanni en e laamu Ɓiyiiko korsuɗo 14 coottitiiɗo en so yaafii luutti meeɗen oo.
Haala teddungal Almasiihu
15 Kanko Almasiihu o mbaadi Laamɗo mo yiyataake oo.
Kanko woni hammadi e dow tagoore ndee fuu.
16 Sabi huunde fuu saabe makko tagiraa,
ko woni dow kammu e ko woni e leydi fuu,
ko yiyetee e ko yiyataake fuu,
ɗum woni bimmbeeje laamu naa kaanankaaku naa hooreyaaku naa baawɗe,
ɗum fuu kanko tagiraa, kanko taganaa.
17 O woodii gila fay huunde woodaa,
huunde fuu ana yuɓɓondiri saabe makko.
18 Kanko woni hoore terɗe,
ɗum woni kanko woni hoore deental goonɗinɓe ngal.
Kanko woni fuɗɗoode,
kanko woni hammadiijo e wuurtuɓe hakkunde maayɓe,
yalla omo ɓura huunde fuu.
19 Sabi Laamɗo muuyi ko woni e mum koo fuu
wona e makko kanko Almasiihu.
20 E oon Bajjo mo rewrintiniri huunde fuu e makko
ko o waddani ɓe jam saabe ƴiiƴam mum juppiiɗam dow leggal bardugal koo.
Ko woni dow kammu e ko woni dow leydi fuu
rewrintinaama e makko.
21 Arannde, on fuu on woɗɗiiɓe Laamɗo, on laatinoke wayɓe makko saabe miilooji mon e golleeji mon bonɗi. 22 Kaa jooni, mo rewrintinii on e makko saabe maayde nde Ɓiyiiko laatiiɗo neɗɗo oo maayi ndee, yalla omo darna on yeeso makko tawee on seniiɓe on ngalaa ayiibe on ngalaa ɲiŋe. 23 Kaa noo, kinaa keddo-ɗon e goonɗinal, ɲiiɓon e ley maggal, laato-ɗon joottiiɓe ɓe ndimmbataako ɓe iwataa e jikke mo Kabaaru Lobbo hokkata oo. Oon Kabaaru Lobbo, on nanii mo, sabi tagoore ndee fuu waajaama mo. Kanko ngollanan-mi miin Pool.
No Pool haɓorii banngal deental goonɗinɓe Iisaa
24 Miɗo seyii jooni saabe torraaji ɗi keɓu-mi kammari ko ngollan-mi on koo. Hono non, ko heddii e torraaji Almasiihu koo, ɗum kiɓɓiniran-mi calɗi am kammari terɗe makko ɗee, ɗum woni deental goonɗinɓe ngal. 25 Kanngal laatii-mi golloowo mum. Laamɗo halfini kam oo golle, yalla miɗo waajoo on haala makko kaa fuu. 26 Kaan haala yo sirri cuuɗaninooɗo jamaanuuji gila arannde, kaa jooni Laamɗo ɓannginanii mo seniiɓe mum. 27 Sabi ɓeen Laamɗo anniyii anndinde sirri mum goodanɗo leɲi fuu, no sirri oo teddiri e no mawniri nii. Oon sirri annii: Almasiihu ana e mooɗon, ɗum hokki on jikke heɓude ngeɗu e annoora Laamɗo. 28 Oon Almasiihu min kaalata haala mum, miɗen mbaajoo yimɓe fuu, miɗen anndinira ɗum'en hakkilantaaku fuu yalla miɗen njottina neɗɗo fuu yeeso Laamɗo tawa yo kiɓɓuɗo e ley haɓɓagol mum e Almasiihu. 29 Saabe ɗum miɗo golla miɗo sooboroo baawɗe makko gollirooje semmbe e ley am ɗee.