4
Haala seyoraade Joomiraaɗo
Sakiraaɓe am horsuɓe, on njeewnii kam sanne, on laatike seyo am e deesewal am. Giɗiraaɓe am, tabitee e Joomiraaɗo.
Miɗo ndaarda banndiraaɓe am rewɓe, ɗum woni Ewodi e Sintis, yo ɓe laato daande wootere saabe Joomiraaɗo. Aan Sinsigis, gollidiiɗo am koolniiɗo oo duu, miɗo ndaarde paabo-ɗaa ɓe, sabi ɓe mballii kam haɓanaade Kabaaru Lobbo oo, kamɓe e Keleman e gollidiiɓe am woɓɓe, ɓe inɗe mum'en mbinndaa e dewtere nguurndam ɓee.
Ceyoree Joomiraaɗo wakkati fuu. Miɗo wiya on kasen, ceyee! Yo yimɓe fuu anndu newaare mon. Joomiraaɗo ana ɓadii. Pati fay huunde suŋlina on abada, ko haani dee: ɲaagoree Laamɗo haajuuji mon fuu duwaawu gonduɗo e jettooje. Nden, Laamɗo hokkan on jam daɗuɗo hakkille, ɲiiɓinan ɓerɗe mon e hakkillaaji mon e Iisaa Almasiihu.
Haya, sakiraaɓe, tiiɗee e ko moƴƴi e ko haani yetteede fuu, ɗum woni teddungal e goonga, kaɲum e fooccitaare e senaare e ko haani yiɗeede e ko haani teddineede. Ngolliree ko pammin-mi on e ko keɓ-ɗon e am, ko narru-ɗon kam e ko njiiru-ɗon kam. Nden Laamɗo gaddoowo jam oo tawdete e mon.
No Pool barkiniri dokkal Filipiyankooɓe
10 Miɗo seyorii Joomiraaɗo seyo manngo sabi jooni on keyɗintinii ballal mon faade e am. Taƴoral, hakkillaaji mon ana ngonnoo e am, kaa on keɓaali yottinde ballal ngal. 11 Wanaa saabe won ko kaajaa-mi waɗi so mbii-mi non, sabi mi woowtinike heɲɲitoraade no tawraa-mi fuu. 12 Miɗo waawi wuurdude e baasal, miɗo waawi wuurdude e keɓal. E no waawi worrude fuu, mi biirorike haarannde e yolbere, mi biirorike hebbinde e ɲakoreede, 13 miɗo waawi fuu e ley haɓɓagol am e Iisaa Almasiihu dokkoowo kam semmbe oo. 14 Kaa ɗum e taweede, on ngaɗii ko moƴƴi ko mballu-ɗon kam e ley torra am oo koo.
15 Filipiyankooɓe, oɗon anndi e ley puɗɗooɗe mon nande Kabaaru Lobbo oo, nde iw-mi leydi Makedoniya ndee, fay deental goonɗinɓe gootal wallondiraali e am, so wanaa ngal mon ngal. 16 Nde ngonnoo-mi Tesaloniiki ndee duu, on neldii kam ko kasindin-mi e mum jaati, wanaa fay nde wootere, cili kuurɗi! 17 Wanaa dokkal tewtan-mi – faa tino golle mon lobbo oo ɓeydoo tewtan-mi. 18 Ko neldu-ɗon Epaforodit koo yottike faa gasi, humtii haajuuji am fuu, mi heɓii faa heewi. Dokkal mon ngal laatike uurdi mbelndi, no sadaka belɗo Laamɗo jaɓaaɗo nii. 19 Laamɗo tedduɗo jom ngalu oo humtiran haajuuji mon fuu saabe Iisaa Almasiihu. 20 Yo teddeengal woodan Baabiraaɗo men Laamɗo faa abada abadin. Aamiina.
Baynondiral
21 Njowtanee kam seniiɓe haɓɓiiɓe e Iisaa Almasiihu fuu. Sakiraaɓe wonduɓe e am ɓee ana njowta on. 22 Seniiɓe ɓee fuu ana njowta on. Ɓe ana adoo jowtude on fuu wonɓe ley galle kaananke Roma mawɗo oo ɓee.
23 Yo hinnee Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu wonu e mon!