3
Haala anndude Iisaa Almasiihu
Caggal ɗum, sakiraaɓe am, ceyoree Joomiraaɗo. Winnditanaade on kulle ɗee tampintaa kam, sabi kanje ndokkata on hoolaare: ndeento-ɗon e dawaaɗi – ɗum woni gollooɓe ko boni, waajotooɓe haala taadagol penewol ɓee! Sabi enen ngoni taadiiɓe jaati ɓee, eɗen ndewira Ruuhu Laamɗo, eɗen mantoroo Iisaa Almasiihu, en pawaali jikke men e dow ko'e men. Haya, miin miɗo waawnoo fawde jikke am dow hoore am. So woɓɓe miilii ana mbaawi fawde jikke mum'en dow ko'e mum'en, miin ɓuri haandude e majjum, sabi mi taadaama gila e ɲalooma jettaɓo mo pinu-mi e mum oo, mi Israa'iilanke iwɗo e suudu Beɲamin, mi Yahuudiyanke ɓii Yahuudiyanke. E banngal Sariya Muusaa miɗo jeyaa e waalde Farisa'en, miɗo hirana Sariya oo sanne faa miɗo torrannoo deente goonɗinɓe Iisaa ɗee, fay gooto waawaano ɲiŋude kam banngal fooccitanaade Sariya oo. Kaa ko njogorinoo-mi yo tino am koo fuu, saabe Iisaa Almasiihu mi tawii yo mursee. Goonga, miɗo jogorii ɗum fuu yo mursee saabe anndude Joomiraaɗo am Iisaa Almasiihu ɓuri kulle ɗee fuu. Saabe makko njarrii-mi mursude ko njogii-mi, miɗo jogorii huunde fuu yo mbuuwdi yalla Almasiihu ana laatanoo kam tino, mi heɓa tawdeede e mum. Mi walaa fooccitaare nde mbaaw-mi heɓude miin e hoore am e jokkugol am Sariya oo, mi pooccitiiɗo saabe fooccitaare iwrannde kam e hoolaade Almasiihu, kayre woni fooccitaare nde Laamɗo hokki goonɗinɓe mo ɓee. 10 Sago am mi annda mo kanko Iisaa Almasiihu, mi annda baawɗe ɗe Laamɗo wuurtiniri mo ɗee, mi reenta e makko torra, mi nannda e makko maayde, 11 yalla miin duu miɗo heɓa immintineede hakkunde maayɓe ɲannde darngal.
12 Mi wiyaali mi heɓii ɗum gila jooni naa mi kiɓɓuɗo, kaa miɗo wondi e dogude hono no daɗondirteeɗo nii yalla miɗo heɓa ɗum, sabi miin e hoore am, Iisaa Almasiihu heɓii kam. 13 Goonga sakiraaɓe, mi wiyaali mi heɓii ɗum. Kaa miɗo waɗa huunde wootere: miɗo yeggita ko ƴaɓɓii, miɗo fooɗanoo ko warata. 14 Miɗo dogana haattirde, faa mi heɓa mbarjaari dow kammu ndi Laamɗo noddata en e mum saabe Iisaa Almasiihu. 15 Enen hakkilante'en ɓee fuu, miiloro-ɗen hono non. So oɗon miiloo huunde wonnde, Laamɗo ɓannginanan on ɗum. 16 Kaa no wa'i fuu, ɗo tawe-ɗen fuu, njokken laawol no ngorru-ɗen jooni nii.
17 Sakiraaɓe, on fuu ɲemmbee kam, ƴeewee worruɓe no njii-ɗon miɗen ngorri nii ɓee. 18 Sabi heewɓe laatike konnee'en leggal bardugal Iisaa Almasiihu. Mi haalanii on ɗum cili kuurɗi, mi haaliranan on jooni duu e bojji. 19 Kamɓe, battane maɓɓe yo halkere, deeɗi maɓɓe ngoni laamɗo'en maɓɓe, hersa maɓɓe ɓe ɲaaƴirta, aduna tan ɓe kaɓanta. 20 Kaa enen, dow kammu njeye-ɗen, eɗen keppi kisinoowo men iwoowo ton oo, ɗum yo Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. 21 Kanko, o waylitan terɗe men lo'uɗe ɗee faa ɗe keɓa teddeengal no terɗe makko ɗee nii, sabi omo jogii baawɗe faa o waɗa huunde fuu ɗowtanoo mo.