2
Haala leyɗinkinaare Almasiihu e teddeengal mum
Ko Iisaa Almasiihu heddii hokkude on semmbe e suusinde on ley jilli koo, ko ndeentu-ɗon e Ruuhu Ceniiɗo so njiɗondir-ɗon njurmondir-ɗon, kiɓɓiniree seyo am ko laati-ɗon daande wootere e jilli gooti e ɓernde wootere e anniya gooto koo. Pati ngolliree huunde fuu haasidaaku naa haawtaade dow pene, ngolliree leyɗinkinaare, yalla gooto fuu ana jogoroo hoore mum banndum ana ɓuri ɗum. Pati fay gooto laatoo hammadi haaje mum tan, ndaarta nafaa woɓɓe ɓee duu. Yo anniya Iisaa Almasiihu tawe e mon:
Kanko, fay so taweede mbaadi Laamɗo ana e makko,
o tuugaaki e majjum faa o heddoo fotude e Laamɗo,
o famɗinii hoore makko,
o ɓami mbaadi maccuɗo,
o laatii hono neɗɗo.
O jogoraa o neɗɗo
o leyɗinkinii,
o ɗowtanii Laamɗo faa o maayi,
o maayi e dow leggal bardugal.
Saabe ɗum kasen, Laamɗo toownii mo faa sanne,
hokki mo innde ɓurnde inɗe fuu,
10 yalla koppi fuu ana koforoo saabe innde makko to tawaa fuu,
so dow kammu so dow leydi so ley leydi,
11 yalla gooto fuu ana sellina
Iisaa Almasiihu woni Joomiraaɗo,
faa Baabiraaɗo men Laamɗo teddinee.
No goonɗinɓe pooynirta ley aduna
12 Ɗum e taweede, sakiraaɓe am horsuɓe, nde ngondunoo-mi e mon ndee, oɗon ɗowtanii Laamɗo wakkati fuu. Sako jooni nde ngoɗɗitii-mi, nden kaan-ɗon ɓurde ɗowtanaade mo. Njirwiniron hono non kisindam ɗam Laamɗo hokki on ɗam, ngaɗiron ɗum kulol e siɲɲugol. 13 Sabi Laamɗo ana golla e mon faa muuyon ko weli ɗum, ngollon ɗum.
14 E ko ngollaton fuu, pati ŋermondiree pati ndukidee, 15 yalla oɗon laatoo laaɓuɓe ɓe ngalaa ɲiŋe, laato-ɗon ɓiɓɓe Laamɗo ɓe ngalaa ayiibe hakkunde yimɓe hannde ooɲiiɓe bonɓe. On pooynan hakkunde maɓɓe hono no koode pooyniri ley aduna nii 16 ko nanngu-ɗon konngol nguurndam ngol faa gasi koo. Nii waɗata so mi mantoroo on ɲannde gartol Iisaa Almasiihu. Sabi mi don-donnaali meere, mi tampaali meere. 17 Fay so ɗum yaadi e yonki am mi laatoto sadaka mbayleteeɗo dow sadaka mo goonɗinal mon sakkantoo Laamɗo oo, mi seyoto, mi weltodoto e mon. 18 Onon duu ceyoree hono non, mbeltodo-ɗen.
Haala gollidiiɓe ɗiɗon hoolniiɓe
19 So Joomiraaɗo men Iisaa jaɓii, mi nelan Timote e mon ko ɓooyataa, yalla so mi humpitike kabaaruuji mon ɗii ana waaltina hakkille am. 20 Sabi kanko tan woni gonduɗo e am anniya gooto, kasindinɗo e kabaaru mon, 21 heddiiɓe ɓee fuu hammadi haaje mum'en tan, wanaa saabe Iisaa Almasiihu. 22 Kaa Timote, oɗon anndi no holliri neɗɗaaku mum, sabi mo wallii kam waajaade Kabaaru Lobbo oo no ɓiɗɗo wallirta baaba mum nii. 23 Kanko anniyii-mi nelude wakkati mo paamu-mi no alhaali am laatotoo fuu. 24 Kaa Joomiraaɗo hokkii kam taƴoral, ɓooyataa mi waran to mon, miin e hoore am.
25 Hono non mi yii tilsii mi nela e mon sakiike men Epaforodit, gollidiiɗo am oo. O wallii kam haɓanaade Kabaaru Lobbo oo. Kanko woni mo neluno-ɗon faa walla kam e haaje oo. 26 Omo yeewaa on fuu, kasen o wemmbanooma sanne ko nan-ɗon o sellaano koo. 27 Taƴoral, o ɲawiino faa o hosi maayde. Kaa Laamɗo yurmike mo, yurmike kam miin duu, pati mi heɓa sugulla dow sugulla. 28 Ɗum saabii so keɲii-mi law faa mi nela mo e mon, yalla so on njiitii mo oɗon ceyoo, miin duu sugulla am ɓuytoo. 29 Ndennoo, njaɓɓoree mo saabe Joomiraaɗo seyo manngo. Teddinee yimɓe wa'uɓe non fuu, 30 sabi kanko kammari gollande Iisaa Almasiihu o hosiri maayde, mo hokkitiri yonki makko faa o waddana kam ballal ngal ndonkuno-ɗon waddande kam onon e ko'e mon ngal.