Ɓataaki Pool faade e
Filipiyankooɓe
1
Miin Pool e Timote, maccuɓe Iisaa Almasiihu, mbinndi oo ɓataaki faade e deental goonɗinɓe Iisaa gonngal ngeenndi Filipa. Min njowtii on, onon hooreeɓe e gollanooɓe deental ngal, min njowtii on fuu, onon seniiɓe haɓɓiiɓe e Iisaa Almasiihu ɓee. Yo on keɓu moƴƴere e jam iwde e Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
No Pool yettirta Laamɗo kammari Filipiyankooɓe
Miɗo yetta Laamɗo nde miccitii-mi on fuu. Wakkati fuu nde ɲaagantoo-mi on Laamɗo on fuu, e seyo ɲaagirantoo-mi on, sabi gila ɲannde ngoonɗin-ɗon Kabaaru Lobbo haala Iisaa faa jooni oɗon ndarodii e am. Miɗo taƴori Laamɗo puɗɗuɗo golle lobbo e mon oo, o jokkan ɗum faa ɗum hiɓɓa e ley gartol Iisaa Almasiihu. Ana haani mi miilana on ɗiin miilooji on fuu, sabi hakkille am ana e mon. On fuu on ndeentii e am moƴƴere nde Laamɗo hokki kam nde ngeƴƴaa-mi e nde ndaranii-mi tabintinde Kabaaru Lobbo oo ndee. Miɗo horsiniri on fuu korsa Iisaa Almasiihu, Laamɗo ana seedii. Ko ɲaagantoo-mi on Laamɗo annii: yo jilli mon ɓeydo yaarude yeeso, ɓeydoroo anndal, ɓeydoroo seenndude pene e goonga, 10 yalla oɗon mbaawa suɓaade ko moƴƴi. Nden on laatoto laaɓuɓe ɓe ngalaa ɲiŋe ɲannde gartol Iisaa Almasiihu. 11 On laatoto duu hebbinaaɓe golleeji pooccitiiɗi iwɗi e Iisaa Almasiihu, yalla Laamɗo ana teddinee, yettee.
No uddeede Pool naɓiri Kabaaru Lobbo oo yeeso
12 Sakiraaɓe, ko njiɗu-mi anndon dee, torra keɓuɗo kam oo waddanii Kabaaru Lobbo oo yaarude yeeso 13 faa haybooɓe galle kaananke oo e heddiiɓe ɓee fuu taƴori ko ngeƴƴiraa-mi koo yo saabe Iisaa Almasiihu. 14 Ko ɓuri heewde e sakiraaɓe ɓee duu, geƴƴelle am ɗee ɓeydanii ɗum'en hoolaade Joomiraaɗo. Ɗum saabii so eɓe mbaajoroo konngol Laamɗo ngol rafi kulol.
15 Goonga, yogaaɓe ana mbaajoroo kabaaru Iisaa Almasiihu oo haasidaaku e pooɗondiral, kaa woɓɓe ana e anniyaaji lobbi. 16 Ɓeen ngolliranta Almasiihu jilli, sabi eɓe anndi Laamɗo hokki kam daranaade Kabaaru Lobbo oo. 17 Kaa ɓee too ko mbaajortoo kabaaru Almasiihu faa nafa ɗum'en kaɲum'en tan, anniyaaji maɓɓe moƴƴaa, kasen duu ko ɓe miilotoo dee, ɓeydude torra am ley geƴƴeede am oo. 18 Ɗum kaa bonnataa fay huunde! Ko waawi laataade fuu, so Iisaa Almasiihu inndaama hen tan ana heƴa, so laatii anniyaaji bonɗi naa anniyaaji lobbi fuu miɗo seyii.
Goonga, mi seyoto caggal mum duu 19 sabi miɗo anndi saabe duwaawuuji mon e ballal Ruuhu Iisaa Almasiihu, ɗum fuu ɗum sakitanto kam kisindam. 20 Miɗo joonndorii e hakkille am fuu, mi hersataa e dow fay huunde. Miɗo hoolii Almasiihu teddinte saabe ko hewtii kam koo gila jooni faa abada, nguur-mi maay-mi fuu. 21 Sabi banngal am, Almasiihu yo yonki am, maayde duu yo tino am. 22 Kaa so mi wuurii, ana moƴƴa nguurndam am waddana kam gollude golle nafoowo. Ndennoo mi anndaa ko cuɓotoo-mi. 23 Hakkille am feccike pecce ɗiɗi: ko ɓur-mi yiɗude, yaade mi jooɗodoyoo e Almasiihu, ɗum jaati ɓuri moƴƴude. 24 Kaa mi heddoo wuurde ɓuri nafude on, onon. 25 Miɗo taƴori ɗum, miɗo anndi mi heddoto e aduna mi wonda e mon on fuu, yalla oɗon njaara yeeso, ceyo-ɗon ley goonɗinal 26 faa gartol am hakkunde mon ɓeydana on mantoraade haɓɓagol mon e Iisaa Almasiihu kammari am.
Haala daranaade Kabaaru Lobbo oo
27 Onon, nguuree nguurndam kawroojam e Kabaaru Lobbo haala Iisaa Almasiihu, yalla so mi warii tuumtaade on naa so mi waraali, mi nana kabaaru mon, mi annda oɗon tabiti e anniya gooto, oɗon ndarodii gootal e haɓanaade goonɗinal Kabaaru Lobbo oo, 28 tawa on accataa konnee'en ɓee kulɓina on e dow fay huunde. Banngal maɓɓe, ɗum yo maande halkagol, kaa onon, ɗum maande kisindam mon. Ɗum to Laamɗo iwrata. 29 Sabi onon ndokkaa moƴƴere Laamɗo saabe Almasiihu. Wanaa faa ngoonɗinon mo tan ndokkire-ɗon, on ndokkaama ɗum kasen faa torrire-ɗon kammari makko, 30 kaɲum e daranaade haɓo ngo njii-ɗon miɗo haɓee, ngo nan-ɗon miɗo haɓee faa jooni ngoo.