6
Haala ɓiɓɓe e saaraaɓe
Onon ɓiɓɓe, ɗowtanee saaraaɓe mooɗon saabe Joomiraaɗo, sabi ɗum woni ko dartii. «Teddin inna maa e baam maa.» Ndee woni yamiroore aranndeere nde fodoore haɓɓii e mum. Fodoore ndee woni: «yalla aɗa heɓa moƴƴere, balɗe maa njuuta e leydi ndii.»* Onon saaraaɓe, pati ɲannginee ɓiɓɓe mon, ko kaan-ɗon dee, biirdude ɓe dow yamiroore Joomiraaɗo e needi mum.
Haala maccuɓe e halfaaɓe
Onon maccuɓe, ɗowtanee halfaaɓe mooɗon dow kulol e siɲɲugol tawee e ɓerɗe laaɓuɗe no ɗowtiranto-ɗon Almasiihu nii. Ɗowtanee ɓe tawa wanaa yeeso maɓɓe tan yalla ɓiɓɓe aadama ana njetta on. Ko haani dee, ɗowtanee ɓe no maccuɓe Almasiihu ngollirta muuyɗe Laamɗo ɓerɗe laaɓuɗe nii. Ngolliranee ɓe anniya lobbo faa wa'a no Joomiraaɗo ngollanton, wanaa yimɓe, sabi oɗon anndi neɗɗo fuu golluɗo ko moƴƴi, so dimo so diimaajo, Joomiraaɗo yoɓan ɗum hakke golle mum oo. Onon halfaaɓe, ngorree non e maccuɓe mooɗon. Pati ngidee ɓe, anndon Kalfaaɗo mooɗon onon e maɓɓe fuu ana dow kammu, kasen duu oon ɓurdintaa yimɓe.
Haala kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokkata faa Ibiliisa jaaloree
10 Walaa ko heddii so wanaa wiide on keewon semmbe e ley haɓɓagol mon e Joomiraaɗo, tuugo-ɗon baawɗe makko mawɗe ɗee. 11 Ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa daraade faa cakko-ɗon dabareeji Ibiliisa ɗii. 12 Sabi wanaa yimɓe kaɓaten, ko kaɓaten dee, laamu e baawɗe e hooreyaaku ley oo ɗoo aduna niɓɓuɗo, kaɲum e seyɗaani'en bonɓe wonɓe e mbeeyu ɓee. 13 Saabe ɗum, ɓamee kaɓorɗe ɗe Laamɗo hokki on ɗee fuu, yalla oɗon mbaawa haɓaade nde ɲalaande bonnde ndee warii, keɓon kasen ɲiiɓude caggal nde kaɓi-ɗon fuu faa timmi.
14 Ndennoo, ndaree, kumo-ɗon goonga, ɓoorno-ɗon fooccitaare no saaya ndeenaagu nii. 15 Lanndinaade waajaade Kabaaru Lobbo gaddoowo jam oo laatanoo on paɗe. 16 Wakkati fuu yo goonɗinal laatano on wawaade nde mbaaw-ɗon sakkoraade kure kuɓɓooje ɗe Bonɗo oo wedotoo on ɗee fuu. 17 Yo kisindam laatano on kufina njamndi, nanngon kaafaawi ki Ruuhu Ceniiɗo hokkata kii, kanki ki konngol Laamɗo. 18 Wakkati fuu ngaɗee duwaawuuji e ɲaagundeeji ley haɓɓagol mon e Ruuhu Ceniiɗo. Kakkilee pati on ŋoottu ɲaaganaade seniiɓe ɓee fuu Laamɗo. 19 Ɲaagano-ɗon kam miin duu newnaneede konngol, yalla nde muɓɓitin-mi hunduko am fuu, miɗo anndinira cuusal goonga tedduɗo gonɗo e Kabaaru Lobbo 20 mo ndarantoo-mi ley geƴƴelle am ɗee oo. Ɲaaganee kam mi waajoroo ɗum cuusal, no tilsiri kam nii.
Baynondiral
21 Tikikus, sakiike men korsuɗo gollanoowo Joomiraaɗo koolniiɗo, humpitan on ɗum fuu, yalla onon duu oɗon ŋootta humpeede kam anndon no ngorru-mi. 22 Mi nelii mo e mooɗon yalla oɗon annda no min ngorri e yalla omo waaltina hakkillaaji mon.
23 Sakiraaɓe, yo Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu ngaɗan on jam e jilli gonduɗi e goonɗinal. 24 Yiɗuɓe Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu jilli ɗi timmataa ɓee fuu, yo hinnee Laamɗo wonu e mum'en.
* 6:3 Fillitagol Tawreeta 5.16