5
Haala wuurde e ley fooyre
Ndennoo, laatee ɲemmbooɓe Laamɗo kammari on ɓiɓɓe makko ɓe o horsini. Nguurdon e yiɗondirde, no Almasiihu yiɗiri en so hokkitiri hoore mum saabe men no layyaari nii, no sadaka belɗo Laamɗo nii. Ko on seniiɓe Laamɗo koo, on kaanaa fay haalde haala huunde fuu ko wartata e fijirde e ko soɓi e joote. Pati kaalee haalaaji bonɗi naa ɓoli naa coɓuɗi, sabi hono majji kaanaa taweede e mon. Ko kaan-ɗon waɗude dee, njetton Laamɗo. Paamee ɗum ɗoo faa gasa: pijoowo e coɓuɗo e jootaaɗo, ɗum woni dewoowo tooruuji, kamɓe ɓe ngalaa ngeɗu e laamu Almasiihu e Laamɗo oo. Pati fay gooto jaayrira on haalaaji ɓoli, sabi hono majji cabinbinta tikkere Laamɗo e dow saliiɓe mo ɓee. Ndennoo, pati njokkondiree e ɓeen. Arannde e nimre njeyano-ɗon, kaa jooni e haɓɓagol mon e Joomiraaɗo e fooyre njeya-ɗon. Ndennoo nguurdee no ɓiɓɓe fooyre nii, sabi fooyre rimata moƴƴuki e fooccitaare e goonga fuu. 10 Tewton faamude ko welata Joomiraaɗo. 11 Pati ngaɗon juuɗe mon e golleeji ɗi ngalaa nafaa golleteeɗi e ley nimre, ko haani dee, njaltinon ɗi. 12 Ko ɓeen yimɓe ngaɗata e cuucuukka koo, ana yaannii fay jantaade. 13 Kaa huunde fuu ko yaltinaa, ɓanngan ley fooyre, 14 huunde fuu ko ɓannginaa fooynan. Ɗum waɗi so ana wiyee:
«Aan ɗaaniiɗo, fin!
Imma e hakkunde maayɓe,
fooyre Almasiihu ndee yaaynan e maa.»
15 Ndennoo, ngaɗee hakkille faa sanne no nguurdaton nii, tawee wanaa no nuykaaɓe nii, no hakkilante'en nii. 16 Wakkati fuu mo keɓ-ɗon, nawtoro-ɗon ɗum, sabi jamaanu oo yo bonɗo. 17 Saabe ɗum, pati laatee ɓe ngalaa hakkille, paamee ko woni sago Joomiraaɗo. 18 Pati njaree doro faa cigiron, sabi ɗum naannan on e laalu. Ko haani dee, keewee Ruuhu, 19 mbaajondiron jime Jabuura e jettooje e jime ɗe Ruuhu hokkata on ɗee, njimanon Joomiraaɗo, njettiron mo ɓerɗe laaɓuɗe. 20 Njetton Baabiraaɗo men Laamɗo wakkati fuu dow huunde fuu saabe Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. 21 Homo e mon fuu ɗowtanoo banndum saabe teddinde Almasiihu.
Haala rewɓe e worɓe mum'en
22 Onon rewɓe, ɗowtano-ɗon worɓe mon no ɗowtiranto-ɗon Joomiraaɗo nii. 23 Sabi gorko woni hoore jom suudu mum no Almasiihu woniri hoore deental goonɗinɓe ngal nii, ɗum woni terɗe mum ɗe hisini ɗee. 24 No deental goonɗinɓe ngal ɗowtiranii Almasiihu nii, hono non debbo fuu haani ɗowtiranaade jom suudu mum e huunde fuu. 25 Onon worɓe, njiɗiree rewɓe mon no Almasiihu yiɗiri deental goonɗinɓe ngal so hokkitiri hoore mum saabe maggal 26 faa senna ngal nii, caggal o laɓɓinirii ngal lootogal e haala makko, 27 yalla omo darna deental goonɗinɓe ngal yeeso makko tawee ngal teddinaangal, ngal ceniingal, ngal walaa ayiibe naa tuundi naa ɲoofi-ɲoofi naa ko nanndi e mum fuu. 28 Hono non, ana tilsi e worɓe njiɗa rewɓe mum'en no njiɗiri terɗe mum'en nii. Neɗɗo fuu jiɗɗo jom suudu mum, hoore mum yiɗi. 29 Sabi fay gooto waɲaa calɗi mum, ko waɗata dee, ɲamminan ɗi, hinnoo ɗi no Almasiihu hinnortoo deental goonɗinɓe ngal nii, 30 sabi en calɗi terɗe makko ɗee. 31 Binndi ɗii mbii: «Ɗum waɗi so gorko yoppan inna mum e baam mum, nanngondira e jom suudu mum, ɓe ɗiɗon fuu ɓe laatoo neɗɗo gooto.»* 32 Ɗum yo sirri mawɗo. Miɗo wiya on: sirri oo, ko woni hakkunde Almasiihu e deental goonɗinɓe ngal koo haalata. 33 Kaa no waawi laataade fuu, gorko fuu yiɗira jom suudu mum no yiɗiri hoore mum nii. Debbo duu teddina gorum.
* 5:31 Puɗɗooɗe 2.24