4
No goonɗinɓe Iisaa ɓee laatorii terɗe goote
Miin uddaaɗo kasu saabe gollande Joomiraaɗo oo, miɗo ndaarda on: nguuron nguurndam kawroojam e noddaango ngo Laamɗo noddi on e mum ngoo tawee e leyɗinkinaare e newaare e muɲal. Tiiɗondiron e ley jilli. Ruuhu Ceniiɗo waɗirii on gooto e jam kaɓɓondirɗo on oo. Tiinno-ɗon e heddaade ley oon ngootummaaku. On terɗe goote, oɗon njogii Ruuhu gooto, no jikke mo Laamɗo noddi on faade e mum oo yo gooto nii. Kasen Joomiraaɗo gooto woodi, goonɗinal gootal woodi, batisima gooto woodi, kaɲum e Laamɗo gooto Baaba yimɓe fuu, tiimɗo ɓe fuu, golliroowo ɓe fuu, gonɗo e maɓɓe ɓe fuu.
Homo e men fuu heɓii moƴƴere Laamɗo ko waarata no Almasiihu hokkiri ɗum nii. Sabi nii winndorii:
«O ŋabbii dow, o naɓorii honaaɓe heewɓe,
o hokkii yimɓe dokke.»*
Koɗum woni maanaa «o ŋabbii»? Walaa ko woni maanaa majjum, so wanaa o jippinoke e nokkuuje ɓurɗe fuu leyɗude e leydi ndii. 10 Jippinooɗo oo, kaɲum e hoore mum woni ŋabbuɗo faa tiimi kammuuji ɗii fuu, yalla ana heewa aduna oo fuu. 11 Dokke makko ɗee annii: o waɗi yogaaɓe nelaaɓe, yogaaɓe haaltooɓe konngol ngol Laamɗo loowi e mum'en, yogaaɓe waajotooɓe, yogaaɓe durooɓe yimɓe kaɲum e jannginooɓe. 12 Ko o waɗiri non, faa o lanndina seniiɓe ɓee faa mbaawa gollande deental goonɗinɓe, yalla terɗe Almasiihu ɗee – ɗum woni deental goonɗinɓe ngal – ana yaara yeeso e ley goonɗinal, 13 laato-ɗen daande wootere e ley goonɗinal meeɗen e anndugol meeɗen Ɓii Laamɗo oo, kasen duu laato-ɗen hiɓɓuɓe, njotto-ɗen darnde Almasiihu hiɓɓunde ndee. 14 Ndennoo, en laatataako sukaaɓe naɓiraaɓe bempeeje e kenuuli no laana nii. Jannde yimɓe yiɗuɓe naɓude woɓɓe ley majjere ƴoɲɲataa en hankasen. 15 Ko laatoto-ɗen dee, haalooɓe goonga ley jilli, yaarooɓe yeeso e huunde fuu faade e Almasiihu, oon laatiiɗo hooreejo oo. 16 Kanko waddani terɗe ɗee fuu nanngondirde faa gasa saabe jokkolɗe ɗe ɗe ndokkaa ɗee. Hono non, so tergal fuu gollii golle mum, nden terɗe ɗee mawnan, njahan yeeso ley jilli.
Haala neɗɗaaku keso ley Almasiihu
17 Ndennoo, ko jokkata koo mbiyan-mi on: miɗo ndaarda on yeeso Joomiraaɗo pati nguurdon hankasen no heeferɓe nii, sabi miilooji maɓɓe ɗii yo ɓoli, 18 hakkillaaji maɓɓe njiiɓike, ɓe njeyaaka e nguurndam ɗam Laamɗo hokkata ɗam saabe majjere maɓɓe e tiiɗugol maɓɓe ko'e. 19 Ɓe ngalaa yaage, ɓe ngaɗii ko'e maɓɓe jaahili'en, ɓe ŋoottataa gollude kuɗɗe coɓuɗe. 20 Kaa onon, wanaa non njanngir-ɗon haala Almasiihu. 21 Taƴoral, on nanii kabaaru makko, on njanngii goonga gonɗo e makko oo. 22 Ndennoo, ittee ko hiiɗɗi ko woni ley mon koo, njoppee nguurndam mooɗon aranam bonniraaɗam muuyooji jaayrooji ɗam, 23 ɗalon yonkiiji mon e hakkillaaji mon keyɗintinee. 24 Njogitee neɗɗaaku keso mo Laamɗo tagi dow mbaadi mum ley senaare e fooccitaare goongaraare.
25 Ndennoo, celon fenaande, homo fuu haalda e tanaa mum goonga, sabi homo e men fuu ana jeydaa e goɗɗo no calɗi neɗɗo gooto njeydiri nii. 26 So on mettaama, pati luuttee. Pati janal naange tawdu on e tikkere. 27 Pati ndokkon Ibiliisa laawol e ley mon. 28 Yo gujjo ŋoottu wujjude, ko haani waɗude dee, wuura e semmbe terɗe mum, yalla ana waawa wallude hasindinɓe. 29 Pati konngol bonngol yaltu e kunduɗe mon, ko kaan-ɗon waɗude tan yo haalde haalaaji nafooji baawɗi naɓude woɓɓe ɓee yeeso e ley goonɗinal, yalla oɗon ngaɗana hettintooɓe on ɓee ko moƴƴi. 30 Pati cuŋlinee Ruuhu Laamɗo Ceniiɗo oo, kanko waɗi maande makko e mon kammari ɲannde coottitaari mon ndee. 31 Ittee metti fuu e ɓerɗe mooɗon, ceeron e konnaagu e tikkere e dukooji e ɲoore, kaɲum e ko boni fuu. 32 Moƴƴondiree e ko'e mon, njurmondiron, njaafondiron no Laamɗo yaaforii on e ley haɓɓagol mon e Almasiihu nii.
* 4:8 Jabuura 68.19