3
No Pool halfiniraa golle banngal ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe
Saabe ɗum miɗo diccanoo Laamɗo, miin Pool uddaaɗo kasu saabe Iisaa Almasiihu mo ngollanan-mi hakkunde mon onon ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe ɓee. Taƴoral on nanii kabaaru golle mo Laamɗo halfini kam e ley moƴƴuki mum faa nafa on oo ana haalee. Sabi o ɓannginanii kam sirri makko. Mi winndanii on haala majjum no raɓɓiɗiri, so on njanngii ɗum on anndan no paamir-mi sirri haala Almasiihu oo. Oon sirri anndinanooka ɓiɓɓe aadama ley jamaanuuji jawtuɗi ɗii, kaa jooni Laamɗo ɓannginirii mo Ruuhu Ceniiɗo oo faa nelaaɓe mum e annabaaɓe mum seniiɓe fuu paami mo. Annii no sirri oo worri: saabe Kabaaru Lobbo oo, ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe ɓee keɓii ngeɗu e moƴƴereeji desaaɗi ɗii no Yahuudiyankooɓe ɓee keɓiri nii, kasen duu ɓe ndeentii e mum'en terɗe goote, ɓe ndeentii e mum'en fodoore nde Laamɗo fodi saabe haɓɓagol maɓɓe e Iisaa Almasiihu.
Oon Kabaaru Lobbo laatii-mi golloowo mum. Golle oo yo moƴƴere nde Laamɗo waɗirani kam baawɗe mum. Miin ɓurɗo seniiɓe ɓee fuu famɗude oo, mi waɗanaama moƴƴere faa mi waajoo ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe barkeeji gonɗi e Almasiihu ɗi ngalaa ɗo kaaɗi ɗii. Mi waɗanaama kasen famminde yimɓe fuu no Laamɗo taguɗo huunde fuu oo tabintinirta sirri mum cuuɗinooɗo gila arannde oo, 10 yalla laamu e baawɗe gonɗe e mbeeyu ɗe njiyataake ɗee fuu ana paama no anndal Laamɗo yaajiri e huunde fuu, paamira ɗum kammari deental goonɗinɓe ngal 11 ko waarata e anniya ɓooyɗo mo Laamɗo tabintiniri Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. 12 E ley haɓɓagol men e makko kanko Almasiihu eɗen mbaawi ɓadoraade Laamɗo hoolaare saabe ko ngoonɗin-ɗen mo koo. 13 Saabe ɗum, miɗo ndaarda on pati taƴon jikke saabe torraaji kewtotooɗi kam kammari mooɗon ɗii, sabi ɗiin torraaji yo teddeengal mooɗon.
Haala jilli ɗi Almasiihu yiɗi en
14 Saabe majjum, miɗo nii diccanoo Baabiraaɗo 15 jeyɗo leɲol gonngol dow kammu e gonngol e leydi fuu oo. 16 Miɗo ɲaagoo mo kanko jom teddeengal manngal oo o hokka on semmbe saabe Ruuhu makko Ceniiɗo oo 17 faa Almasiihu wona e ley ɓerɗe mooɗon ko ngoonɗin-ɗon mo koo. Miɗo ɲaagoo mo kasen o ɲiiɓina on e ley jilli, o tabintina on ley majji. 18 Non paamirton, onon e seniiɓe ɓee fuu, no jilli Almasiihu daɗuɗi hakkille ɗii poti mawnude faa ngalaa ɗo ɗi kaaɗi, 19 anndon ɗi yalla oɗon keewa kiɓɓal Laamɗo ngal.
20 Taƴoral, Laamɗo gollirɗo ley meeɗen baawɗe mawɗe oo ana waawi gollude ko ɓuri duwaawuuji men e miilooji men. 21 Yo teddeengal woodan mo ley deental goonɗinɓe saabe Iisaa Almasiihu e ley jamaanuuji ɗii fuu faa abada abadin! Aamiina.