2
No kisinirte-ɗen saabe hinnee Laamɗo
Onon, on maaynooɓe saabe junuubaaji mooɗon e luutti mooɗon, on jokkunooɓe laawol bonngol ngol aduna oo jokki ngol, on ɗowtaninooɓe laamiiɗo baawɗe gonɗe dow mbeeyu ɗee oo. Laamiiɗo oo yo Ibiliisa golloowo faa hannde ley yimɓe saliiɓe Laamɗo ɓee. En fuu e maɓɓe njeyano-ɗen, e giɗaaɗe yonki men ngonno-ɗen, en jokkunooɓe giɗaaɗe ɗee, en jokkunooɓe miilooji men bonɗi. No ngorruno-ɗen nii jaati, eɗen kaandunoo e jukkungo Laamɗo ngoo no maɓɓe nii. Kaa Laamɗo yo keewɗo yurmeende. Saabe jilli mawɗi ɗi mo yiɗi en ɗii mo wuurtindinii en e Almasiihu, enen maaynooɓe saabe luutti men ɓee. Goonga, saabe hinnee Laamɗo oo kisinira-ɗon. E ley haɓɓagol men e Iisaa Almasiihu, Laamɗo wuurtindinii en e makko, joƴƴindinii en e makko to dow kammu too. Hono nii o ɓannginirta no hinnee makko ɓurdi huunde fuu mawnude. Jamaanuuji garooji ɗii fuu njiyan moƴƴuki makko ki o waɗani en e Iisaa Almasiihu. Saabe hinnee Laamɗo oo kisinira-ɗon e dow hoolaade mon Almasiihu. Ɗam kisindam, wanaa e golle mooɗon haɓɓii, ko ɗam haɓɓii e mum dee, e dokkal Laamɗo. Ɗam wanaa njoɓdi golle neɗɗo pati fay gooto heɓa mantoraade ɗam. 10 Sabi Laamɗo waɗi en ko ngon-ɗen jooni koo: e ley haɓɓagol men e Iisaa Almasiihu o tagiri en faa ngollen golleeji lobbi ɗi o lanndinanii en gila arannde ɗii.
No Almasiihu waɗiri en leɲol gootol
11 Jooni miɗo haalda e mon onon heeforɗirnooɓe arannde ɓee. Mantortooɓe yo «taadiiɓe» ana koyna on noddira on «yimɓe ɓe taadaaki» fay so taadagol maɓɓe ngol ko junngo ɓii-aadama gollata e terɗe tan. Ndennoo onon, miccitee ko ngonno-ɗon arannde koo: 12 oon wakkati, on ngalaano Almasiihu, on jananɓe woɗɗiiɓe leɲol Israa'iila ngol Laamɗo suɓii ngol, on ngalaano e aadiiji pawiiɗi e fodoore Laamɗo ɗii, on nguurdiino on ngalaano jikke, on ngalaano Laamɗo e ley aduna oo. 13 Kaa jooni, e haɓɓagol mooɗon e Iisaa Almasiihu, onon woɗɗunooɓe arannde ɓee on ɓattiniraama saabe ƴiiƴam makko ɗam.
14 Sabi kanko Almasiihu, kanko woni jam meeɗen ko o waɗi Yahuudiyankooɓe e leɲi goɗɗi fuu leɲol gootol koo. Nde o hokkitirnoo hoore makko ndee, nden o wurjini kokowol palaangol ngol, ɗum woni o ittii ngaɲaandi hakkunde leɲi ɗii. 15 O ittii jamirooje e kaɗaaɗi Sariya Muusaa fuu faa o waɗa Yahuudiyankooɓe e leɲi goɗɗi leɲol gootol kesol e ley haɓɓagol mum e makko. Nii mo waɗiri jam oo. 16 E maaygol makko dow leggal bardugal o ittiri ngaɲaandi ndii, mo reentini leɲi ɗii laatii terɗe goote, mo rewrintini ɗe e Laamɗo. 17 O warii waajaade on jam onon woɗɗunooɓe ɓee, o warii waajaade ɓadinooɓe ɓee duu jam. 18 Sabi kammari makko en fuu keɓirten laawol yottaade Baabiraaɗo saabe Ruuhu Ceniiɗo gooto oo.
19 Ndennoo, on nganaa jananɓe hankasen, on nganaa hoɓɓe duu, ko ngon-ɗon dee, on wonduɓe e seniiɓe, on jeyaaɓe e suudu Laamɗo. 20 On mahaama e dow ko nelaaɓe e annabaaɓe ɲiɓi, Iisaa Almasiihu e hoore mum woni haayre dooɓiraande maadi ndii. 21 Kanko waɗata maadi ndii fuu nanngondira, faa ndi toowa ndi laatoo suudu Joomiraaɗo seniindu. 22 Ley haɓɓagol mon e makko on mahondiraama faa laati-ɗon hoɗorde Laamɗo ɗo o hoɗiri Ruuhu makko ɗoo.