Ɓataaki Pool faade e
Efeesunkooɓe
1
Oo ɓataaki ga am iwri miin Pool nelaaɗo Iisaa Almasiihu e sago Laamɗo. Miɗo jowta seniiɓe hoolniiɓe e ley haɓɓagol mum'en e Iisaa Almasiihu ɓee. Yo on keɓu moƴƴere e jam iwde e Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
No Laamɗo hokkirta yimɓe moƴƴere saabe Almasiihu
Jettooje ngoodanii Laamɗo Baaba Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu gaɗanɗo en barkeeji ɗi Ruuhu oo hokkata ɗii fuu to dow kammu too saabe haɓɓagol men e Almasiihu. Sabi fade aduna oo tageede, Laamɗo suɓiima en saabe Almasiihu, yalla eɗen laatoo seniiɓe ɓe ngalaa feloore yeeso makko. Saabe jilli makko o hoddiranii en gila arannde laato-ɗen ɓiɓɓe makko saabe Iisaa Almasiihu. Ɗum woni ko o yiɗani en saabe moƴƴuki makko yalla omo yettiree moƴƴere makko mawnde nde walaa ɗo haaɗi ndee. Nden moƴƴere o hokki en saabe Ɓiyiiko korsuɗo oo. E haɓɓagol men e makko coottitira-ɗen ƴiiƴam makko ɗam, luutti meeɗen njaafaa ko waarata e keewal makko hinnee. Oon hinnee o wayli e meeɗen, o hokki en hakkilantaaku kiɓɓuɗo e anndal kiɓɓungal, mo anndini en sago makko suuɗinoongo ngoo. Gila arannde mo anniyorii tabintinirde ngo Ɓiyiiko oo saabe moƴƴuki makko. 10 Sago ngoo yo hawrintinde huunde fuu e hawju hooreejo gooto, ɗum woni Almasiihu, wanaa ko woni dow kammu wanaa ko woni e leydi. Laamɗo timminan sago mum ngoo so wakkati hiɓɓii.
11-12 E ley haɓɓagol men e makko, en cuɓaama, enen fawɓe jikke men e Almasiihu gila jooni ɓee. Laamɗo tabintiniroowo huunde fuu no muuyiri oo, hoddiranii en laataade sabaabu mawnineede teddeengal mum.
13 Saabe Almasiihu, onon duu, on nanii konngol goonga ngol, ɗum woni Kabaaru Lobbo kisinɗo on oo. Nde ngoonɗin-ɗon Almasiihu ndee, Laamɗo waɗii e mon maande mum nde loowi e mon Ruuhu Ceniiɗo podanooɗo oo ndee. 14 Oon Ruuhu Ceniiɗo woni piɓiraaɗo moƴƴereeji desanaaɗi en, faa ɲannde keɓaten soottiteede. Hono non Laamɗo yettirtee saabe teddeengal muuɗum.
Haala duwaawu Pool
15 Kammari majjum, gila nan-mi kabaaru goonɗinal mooɗon Joomiraaɗo men Iisaa, kaɲum e jilli ɗi njogani-ɗon seniiɓe ɓee fuu ɗii, 16 mi seerataa e yettude Laamɗo kammari mooɗon nde ɲaagantoo-mi on Laamɗo fuu. 17 Miɗo ɲaagoo Laamɗo Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu oo, Baabiraaɗo Jom darja, hokka on Ruuhu mum Ceniiɗo gaɗoowo on hakkilante'en, ɓannginanoowo on Laamɗo faa anndon ɗum. 18 Kasen duu miɗo ɲaagoo Laamɗo uddita ɓerɗe mooɗon faa paamon jikke mo o hokki on nde o noddi on ndee, paamon no moƴƴereeji desanaaɗi seniiɓe ɗii keewiri e no teddiri, 19 paamon kasen no baawɗe makko mawɗe ɗe ngalaa kaaddi ɗee ngorri e meeɗen, enen goonɗinɓe ɓee. Ɗeen baawɗe keewɗe semmbe 20 o holli e ley Almasiihu nde o wuurtini ɗum e hakkunde maayɓe so o joƴƴini ɗum ɲaamo makko dow kammu, 21 ton o ɓurni ɗum laamu e baawɗe e semmbe e kaanankaaku fuu, kaɲum e inɗe fuu baawɗe inndeede, wanaa ɗe hannde ɗee tan, ɗe janngo ɗee duu. 22 Laamɗo fawii Almasiihu dow huunde fuu, hokkii mo laataade hooreejo deental goonɗinɓe, hokkii mo ɓurde huunde fuu. 23 Deental goonɗinɓe ngal yo terɗe Almasiihu. Ngal hebbinaama mo kanko keewoowo huunde fuu e yimɓe fuu oo.