4
Halfaaɓe, njogoree maccuɓe mooɗon ɓee jogaaɗe lobbe e dow fooccitaare, anndon onon duu oɗon njogii kalfaaɗo dow kammu.
Nduumee e duwaawu, tawee oɗon njeertii oɗon njetta Laamɗo. Nduwanee min minen duu, yalla Laamɗo ana udditana min damal faa min mbaajoo konngol mum ngol, yalla miɗen mbaawa saakude goonga tedduɗo kaaloowo haala Almasiihu oo. Saabe makko jaati uddiraa-mi jooni e ley kasu. Ɲaagee Laamɗo yalla miɗo waajoroo oon goonga tedduɗo no haaniri nii.
Laatee hakkilante'en hakkunde yimɓe ɓe ngoonɗinaali ɓee. Nde keɓ-ɗon wakkati fuu, nawtoro-ɗon ɗum. Haala mon ana haani laataade haala mbelka ngaɗaaka lamɗam, yalla oɗon annda no kaan-ɗon jaaboraade gooto fuu.
Baynondiral
Tikikus, sakiike men korsuɗo gollidiiɗo am koolniiɗo e ley golle Joomiraaɗo oo, humpitan on kabaaruuji am ɗii fuu. Ko waɗi so nel-moo-mi e mooɗon, yalla oɗon annda no min ngorri e yalla omo waaltina hakkillaaji mon. Miɗo neldida e makko Onesim, jeyaaɗo e mooɗon oo. Oon yo sakiike amen korsuɗo koolniiɗo. Kamɓe ɗiɗon, ɓe kumpitan on ko waɗi gaa koo fuu.
10 Aristarka mo uddidaa-mi oo ana jowta on, kaɲum e Marka sakiike Barnabas mo mbiinoo-mi so warii to mooɗon njaɓɓo-ɗon ɗum oo. 11 Iisaa noddirteeɗo Yustus oo duu ana jowta on. Kamɓe tan ngoni Yahuudiyankooɓe gollidooɓe e am kabaaru Laamu Laamɗo oo. Eɓe mballa kam sanne.
12 Epafaras, gollanoowo Iisaa Almasiihu oo, ana jowta on. Kanko duu e mooɗon o jeyaa. Wakkati fuu omo soobii e duwaawu saabe mooɗon yalla oɗon ɲiiɓa e ley kiɓɓal, timminon muuyɗe Laamɗo fuu. 13 Miɗo seedanoo mo omo tampani on, onon e Lawdikiyankooɓe e Hiyerapolisankooɓe fuu. 14 Luuka cawroowo mo korsin-mi oo, kaɲum e Demas ana njowta on. 15 Miɗen njowta sakiraaɓe men wonɓe Lawdikiya ɓee, miɗen njowta Nimfa e deental goonɗinɓe kawroowal galle mum ngal. 16 Nde on njanngii oo ɓataaki, ngaɗee dabare faa deental goonɗinɓe Lawdikiya ngal jannga mo. Onon duu, njanngon ɓataaki garoowo iwrande on Lawdikiya oo. 17 Mbiyee Arkippa yo tiinno e timminde golle mo Joomiraaɗo halfini ɗum oo.
 
18 E junngo am jaati mbinndiran-mi ngoo ɗoo jowtaango: miin Pool miɗo jowta on. Pati njeggitee e geƴƴelle ngon-mi.
Yo hinnee Laamɗo wonu e mooɗon!