Ɓataaki Pool arano faade e
Tesaloniikiyankooɓe
1
Oo ɓataaki ga am iwri, miin Pool, kaɲum e Silas e Timote. Miɗen njowta deental goonɗinɓe gonngal Tesaloniiki kaɓɓiingal e Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. Yo on keɓu moƴƴere e jam.
Goonɗinal Tesaloniikiyankooɓe
Miɗen njetta Laamɗo wakkati fuu saabe mooɗon on fuu, sabi min ceerataa e miccitaade on e ley duwaawuuji amen. Miɗen miccitoo on wakkati fuu yeeso Laamɗo Baabiraaɗo men, miɗen miccitoroo on golleeji ɗi ngollir-ɗon saabe goonɗinal, miɗen miccitoroo on tiinnitaare mooɗon saabe jilli, miɗen miccitoroo on muɲal mooɗon saabe fawgol mon jikke e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
Sakiraaɓe amen ɓe Laamɗo yiɗi, miɗen anndi Laamɗo suɓike on. Sabi ko min mbaajii on Kabaaru Lobbo oo koo laataaki haala ɓola, baawɗe duu ana e makko, sabi Ruuhu Ceniiɗo hokki on taƴoral kiɓɓungal e ko min mbaajii koo yo goonga. Oɗon anndi no min ngorrunoo hakkunde mooɗon duu. Kammari mooɗon tan min ngolliri.
On ɲemmbii min, on ɲemmbii Joomiraaɗo sabi on njaɓii konngol Laamɗo fay e ley torraaji mawɗi, njaɓɓori-ɗon ngol seyo ngo Ruuhu Ceniiɗo waddata ngo. Nii waɗi so kollu-ɗon goonɗinɓe wonɓe ley leyɗe Makedoniya e Akaya fuu no kaani worrude. Sabi on mbaajike konngol Joomiraaɗo ngol, on caakii ngol, wanaa ley leyɗe Makedoniya e Akaya tan, goonɗinal mon Laamɗo nanaama e nokkuuje ɗee fuu. Fotaa ko min ɓeyda hen haala ngokka. Kamɓe goonɗinɓe ɓee jaati kumpitata min no njaɓɓori-ɗon min arannde, no njoppir-ɗon tooruuji so ngartu-ɗon e Laamɗo faa ngollanon Laamɗo guurɗo goongaraajo oo, 10 faa ndoomon Ɓiyiiko iwoowo dow kammu. Kanko woni Iisaa mo o immintini hakkunde maayɓe, kisinoowo en e jukkungo waroowo ngoo.