2
No Pool golliri ley Tesaloniiki
Sakiraaɓe, onon Tesaloniikiyankooɓe ɓee, oɗon anndi ko min ngari e mon koo laataaki meere. Fade amen warde, min torraama, min koynaama ley ngeenndi Filipa, hono no anndir-ɗon nii. Kaa Laamɗo men hokki min ngorgu min mbaajoroo Kabaaru Lobbo oo soobee. Sabi waaju amen fawaaki dow majjere, fawaaki dow fugaaraaku, ɗum wanaa hiila duu. No Laamɗo hordi min faa halfini min Kabaaru Lobbo oo nii, hono non min mbaajortoo, wanaa ko welata yimɓe min tewtata, ko welata Laamɗo kumpitiiɗo ɓerɗe amen oo min tewtata. Hono no anndir-ɗon nii, abada min mbaajoraaki haalaaji belɗi, min ɗaminaaki e kaalisi. Laamɗo ana seedii.
Min tewtaali faa ɓiɓɓe aadama teddina min, wanaa onon wanaa woɓɓe. Kaa fay so e doole min ngardunoo duu, min mboofaali sabi min nelaaɓeAlmasiihu. Kaa bele tan min ngardi. Miɗen kinnorii on hono no inna hinnortoo ɓiɓɓe muuɗum nii. Sabi korsa amen e mooɗon ana satti sanne, min njarrike hokkude on ko wanaa Kabaaru Lobbo haala Laamɗo tan, miɗen njarrii hokkude on fay yonkiiji amen, sabi on laatike sakiraaɓe amen horsuɓe.
Sakiraaɓe, nde min mbaajotonoo on Kabaaru Lobbo haala Laamɗo oo ndee, oɗon miccitoo min ngolliino sanne, min tampii sanne duu. Min ngollii jemma e ɲalooma fuu faa min njogoo ko'e amen, pati min laatanoo on donngal. 10 Oɗon ceedanii min, Laamɗo ana seedanii min, no min ngorri hakkunde mon nii, onon goonɗinɓe ɓee. Miɗen cenii, miɗen pooccitii, min ngalaa ɲiŋoore fuu. 11 Gooto gooto mon fuu min ngolliranii ɗum no baaba golliranta ɓiɓɓe mum, hono no anndir-ɗon nii.
12 Min mbaajike on, min mbaaltinii hakkillaaji mon, min ndaardii on nguurdon nguurndam kawroojam e muuyɗe Laamɗo, noddoowo on faa naaton e Laamu mum tedduɗo oo.
13 Kasen won ko saabanii min yettude Laamɗo wakkati fuu: nde nan-ɗon konngol Laamɗo ngol e kunduɗe amen ndee, on njaɓɓoraaki ngol konngol yimɓe. Ko njaɓɓori-ɗon ngol dee, konngol Laamɗo. Ngol kaɲum jaati. Kanngol gollata e ley mooɗon, onon goonɗinɓe ɓee. 14 Sakiraaɓe, ko hewtii deente goonɗinɓe Laamɗo gonɗe Yahuudiya ɲiiɓuɗe e Iisaa Almasiihu ɗee koo, hewtike on onon duu. Sabi onon duu on muɲii torraaji ɗi ɓe muɲunoo ɗii, yimɓe mooɗon jaati torrata on, hono no Yahuudiyankooɓe torriri ɓe nii. 15 Kamɓe mbari Joomiraaɗo men Iisaa. Ɓe mbari annabaaɓe. Haya, ɓe torrii min minen duu. Eɓe ngolla ko welaa Laamɗo, ɓe konnee'en yimɓe fuu. 16 Sabi eɓe njiɗi haɗude min waajaade leɲi goɗɗi yalla ana kisa. Nii waɗata so luutti maɓɓe kiɓɓa, kaa jukkungo Laamɗo sakitike hewtaade ɓe.
No Pool yiɗirnoo wirfitoraade Tesaloniiki
17 Kaa minen, sakiraaɓe, min ceerii e mooɗon wakkatiiwel gootel e jiile gite wanaa ɓerɗe. Min tiinnike sanne yalla miɗen keɓa yiide on. Miɗen njeewaa on sanne sanne. 18 Saabe majjum, miin Pool, mi muuyiino warde to mon cili kuurɗi, kaa Ibiliisa haɗi kam. 19 Homo woni jikke amen e seyo amen e deesewal amen yeeso Joomiraaɗo men Iisaa nde wartoyii? Wanaa onon naa? Jaati! 20 Sabi onon ngoni teddeengal amen e seyo amen.