3
Ɗum waɗi nde wonnoo min mbaawaa kaariya mon, walanaa min baasi minen tan min keddoo ley ngalluure Ateena. Min nelii sakiike amen Timote gollidoowo e Laamɗo saakude Kabaaru Lobbo haala Almasiihu oo, yalla omo hokka on semmbe, o ɲiiɓina on saabe goonɗinal mon. Ɗum fuu walaa ko waɗi ɗum, so wanaa e ley ɗii torraaji pati fay gooto e mon yeryerta, sabi oɗon anndi en fodanaaɓe ɗum. Gila nde min ngondunoo e mooɗon ndee, miɗen kaalanannoo on torraaji kewtotooɗi en. Non ɗum laatorii hono no anndir-ɗon nii. Ɗum saabii so ndonku-mi waawde kaariya mon, nel-mi faa mi annda yalla oɗon coobii e goonɗinal ngal, naa ceytotooɗo seytike on, golle amen laatike meere. Kaa jooni Timote iwii to mon, wartii e amen. O seynirii min goonɗinal mon e jilli mon sabi oɗon miccitoo min wakkati fuu, oɗon njiɗi yiide min sanne, hono no minen duu min njiɗiri yiide on nii. Sakiraaɓe, ko tawde-ɗon e goonɗinal koo, waaltinii min e ley ɓillaare amen e ley torra amen. Jooni min nguurtii kammari oɗon ɲiiɓi e Joomiraaɗo. Jettooje fuu ɗe min mbaawi yettirde Laamɗo kammari mooɗon, min njettiran ɗum saabe seyo amen fuu ngo ceynir-ɗon min yeeso makko. 10 Jemma e ɲalooma miɗen ndaarda Laamɗo yiide on faa min kiɓɓintina ko ɲaki e goonɗinal mon.
No Pool duwanorii deental goonɗinɓe gonngal Tesaloniiki
11 Yo Laamɗo Baabiraaɗo men e Joomiraaɗo men Iisaa newnan min laawol faa min njaha to mon. 12 Yo Joomiraaɗo ɓeydu jilli hakkunde mooɗon faa sanne, njiɗondiron, njiɗon yimɓe fuu hono no min njiɗiri on nii, 13 faa o hokka on semmbe, laato-ɗon yimɓe ɓe ngalaa ɲiŋoore, wonɓe ley senaare yeeso Laamɗo Baabiraaɗo men e ley gartol Joomiraaɗo men Iisaa kaɲum e seniiɓe mum fuu.