3
No Tesaloniikiyankooɓe kaaniri ɲaaganaade Pool Laamɗo
Caggal ɗum, sakiraaɓe, ɲaagano-ɗon min Laamɗo, yalla konngol Joomiraaɗo ngol ana yaawa saakaade, kasen duu ngol teddinee hono no to mon nii, yalla miɗen kisa e yimɓe ooɲiiɓe, bonɓe. Sabi wanaa yimɓe fuu ngoni goonɗinɓe. Kaa Joomiraaɗo yo koolniiɗo, mo hokkan on semmbe, mo reena on e Bonɗo oo. Joomiraaɗo hokki min taƴoral e mon, sabi jooni oɗon njokki jamirooje ɗe min ndokki on ɗee, kasen duu on keddoto jokkude ɗe. Yo Joomiraaɗo men waɗu ɓerɗe mon keewa jilli Laamɗo, keewira muɲal no Almasiihu heewiri muɲal nii!
No tilsiri gooto fuu golla
Sakiraaɓe, miɗen njamira on e innde Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu, ngoɗɗito-ɗon sakiraaɓe nattuɓe ɓe njokkaali waaju mo narri min oo ɓee. Onon e ko'e mon, oɗon anndi no min kaani ɲemmbireede, sabi min ngondiraali e mon dow nattere. Walaa fuu mo min ɲaamani meere meere, jemma e ɲalooma fuu min ngollii faa min tampi pati min laatanoo on donngal. Miɗen mbaawnoo ndaardude on nguure, kaa min ngaɗiraali non, yalla miɗen ngaɗa e ko'e amen misaalu faa ɲemmbon min. 10 Sabi nde min ngonnoo to mon ndee, miɗen mbiyannoo on ɗum ɗoo: mo jaɓataa gollude, pati ɲaama. 11 Walaa ko min mbiiri non, so wanaa min nanii yoga e mon ana natti, ngollataa fay huunde so wanaa naatude e ko walanaa ɗum'en. 12 Miɗen njamira ɓeen yimɓe, miɗen mbaajoo ɗum'en e innde Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu ɓe ngollira deeƴere, ɓe nguura e semmbe terɗe maɓɓe.
13 Kaa onon sakiraaɓe, pati kaaɓee waɗude ko moƴƴi. 14 So won caliiɗo jokkude ko min kaali e oo ɗoo ɓataaki koo, ngattanee joomum hakkille, ngoɗɗo-ɗon ɗum, yalla ana hersa. 15 Kaa noo, pati nanngiree joomum yo gaɲo. Njeertiniree ɗum no sakiike nii.
Baynondiral
16 Joomiraaɗo gaddoowo jam oo, yo waɗan on jam wakkati fuu e ley huunde fuu. Yo Joomiraaɗo wondu e mon, on fuu.
 
17 E junngo am jaati mbinndiran-mi ngo ɗoo jowtaango no mboowru-mi nii: miin Pool miɗo jowta on. Nii ngaɗiran-mi maande am ndee e ɓataakiiji am fuu. 18 Yo hinnee Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu wonu e mon, on fuu!