Ɓataaki Pool arano faade e
Timote
1
Oo ɓataaki ga am iwri, miin Pool nelaaɗo Iisaa Almasiihu e dow yamiroore Laamɗo kisinoowo en oo e dow yamiroore Iisaa Almasiihu jikke men oo. Aan Timote, a ɓiyam jaati e ley goonɗinal, miɗo jowte. Yo Baabiraaɗo men Laamɗo e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu njurme, ndokke moƴƴere e jam.
Haala fammingol ngol walaa nafaa
Timote, hedda ngeenndi Efeesu hono no njamir-maa-mi nde njahan-mi Makedoniya ndee nii, yalla aɗa haɗa yogaaɓe jannginde ko luuttondiri e waaju men oo hono taali e mantoragol dammbe ngol walaa ɗo haaɗi. Ɗee kulle jeddi tan ngaddata, nafataa no Laamɗo fodirnoo hisinirde yimɓe e ley goonɗinal nii. Sabi faandaa yamiroore ndee yo jilli iwooji e ɓernde laaɓunde e hakkille baaltiiɗo kaɲum e goonɗinal ngal waldaa e naafigaaku. Won yogaaɓe celii e faandaa oo, njokkii haalaaji ɓoli. Heɓude laataade jannginooɓe Sariya Laamɗo tan ɓe tewtata, kaa ɓe paamataa, wanaa ko ɓe kaalata koo wanaa ko ɓe tilsinta koo.
Eɗen anndi Sariya oo ana moƴƴi, so golliraama golle Sariya. Paamen Sariya Laamɗo oo wanaa fooccitiiɓe ɓee waɗanaa. Ɓe o waɗanaa dee, bonɓe e saliiɓe, yeddooɓe e luuttooɓe, ɓe teddinaali ko senii e ɓe teddinaali Laamɗo, warooɓe inna mum'en e abba mum'en e yuppooɓe ƴiiƴam yimɓe woɓɓe 10 e jeenooɓe e luuɗunkooɓe e soodooɓe yimɓe so cootta ɗum'en e fenooɓe e hunotooɓe dow pene – Sariya oo darniraama faa sakkoo huunde fuu ko luuttondirta e waaju celluɗo oo. 11 Oo waaju ana hawra e Kabaaru Lobbo mo kalfinaa-mi ɓannginɗo teddeengal Laamɗo Jom mbelko'aaku oo.
No Pool yettiri Joomiraaɗo
12 Mi yettii Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu dokkuɗo kam semmbe oo saabe ko o jogorii kam mi koolniiɗo o watti kam e golle makko koo. 13 Arannde miɗo bonkotonoo mo, miɗo torrannoo yimɓe makko, miɗo hoynannoo mo. Kaa Joomiraaɗo men oo yurmike kam sabi mi anndaano ko ngollannoo-mi e ley waasude am goonɗinde. 14 Moƴƴere makko heewi e am sanne, hokki kam goonɗinal e jilli keɓirteeɗi saabe Iisaa Almasiihu. 15 Miɗo haalane haala koolniika ka yimɓe fuu kaani yarraade: Iisaa Almasiihu warii e aduna oo faa hisina luuttooɓe, miin woni ɓurɗo bonde e maɓɓe. 16 Kaa ko njurmiraa-mi, miin ɓurɗo bonde oo, yalla Iisaa Almasiihu ana waɗira kam misaalu muɲal mum kiɓɓungal, yalla warooɓe goonɗinde mo ɓee fuu ana keɓa nguurndam nduumiiɗam. 17 Laamɗo gooto, laamiiɗo duumiiɗo e laamu mum, mo maayataa yiyataake oo yo darja e teddeengal ngoodan mo faa abada abadin. Aamiina!
18 Ɓiyam Timote, waaju mo kalfinan-maa-mi oo annii: miccito-ɗaa ko Laamɗo loowi yimɓe haala maa koo. E ley majjum kaɓo-ɗaa hono no sordaasi cuuso haɓortoo nii 19 tawee e ley goonɗinal e hakkille mo ɲiŋaali ma. Won yoppuɓe oon hakkille, goonɗinal maɓɓe heli hono no laana helirta nii. 20 Himene e Aleksandere ana njeyaa e maɓɓe. Mi waɗii ɓe fuu e junngo Ibiliisa faa ɓe annda ɓe kaanaa bonkaade Laamɗo.