Linjiila Iisaa
Ngeɗu Yuhanna
1
No Konngol Laamɗo laatorii neɗɗo
E puɗɗooɗe biyeteeɗo Konngol ana woodi. Biyeteeɗo Konngol oo ana wondi e Laamɗo, o Laamɗo. Omo wondi e Laamɗo gila puɗɗooɗe. E makko Laamɗo tagiri huunde fuu. Fay huunde e ko woodi koo, tagaaka so wanaa e makko. E makko nguurndam woni, ɗam nguurndam laatanii yimɓe fooyre. Fooyre ndee ana yaayna ley nimre. Nimre ndee waawaa ɲifude nde.
Waɗiino e wakkati, Laamɗo nelii neɗɗo biyeteeɗo Yaayaa. O seedee garɗo haalde haala ndeen fooyre oo, yalla yimɓe fuu ana ngoonɗinira saabe haala makko kaa. Wanaa kanko woni fooyre ndee, kaa o seedee garɗo haalde haala mayre oo. Kayre woni fooyre goongaraare warnde ley aduna faa yaaynana yimɓe fuu.
10 Biyeteeɗo Konngol oo ana ley aduna, kanko woni taguɗo aduna oo, kaa aduna oo annditaali mo. 11 Mo warii e leɲol makko, kaa leɲol makko jaɓɓaaki mo. 12 Kaa jaɓɓiiɓe mo so ngoonɗini mo ɓee, o hokkii ɗum'en baawɗe laataade ɓiɓɓe Laamɗo. 13 Ɓeen yo rimraaɓe ko wanaa muuyo terɗe, ko wanaa muuyo gorko, kamɓe ɓe rimraaɓe iwrude to Laamɗo.
14 Konngol ngol laatii neɗɗo. Oon hoɗidi e meeɗen, o keewɗo hinnee e goonga. Min njii teddeengal makko, teddeengal hono ngal Bajjo heɓata e baam mum.
15 Yaayaa seettanike mo, eewnii, wii:
—Kanko woni mo kaalannoo-mi on haala mum oo, mbii-mi: «Caggal am ardiiɗo kam waran, sabi omo woodi gila mi tagaaka.»
16 No hinnee makko foti heewde, en fuu en keɓii, hinnee dow hinnee. 17 Saabe Muusaa keɓir-ɗen Sariya, kaa hinnee e goonga saabe Iisaa Almasiihu heɓiraa. 18 Fay gooto yiyaali Laamɗo abada. Jonnoo, Ɓiɗɗo bajjo gonduɗo e Baabiraaɗo oo, kaɲum humpiti en mo.
No Yaayaa waajorii
19  YahuudiyankooɓeUrusaliima neli Lewinkooɓe* e yottinooɓe sadaka to Yaayaa lamndoo kaɲum woni homo. 20 O jaabii ɓe ko selli:
—Miin, mi wanaa Almasiihu.
21 Ɓe lamndii mo, ɓe mbii:
—Aan, a homo? A annabi Iliyaasa naa?
O wii:
—Mi wanaa.
Ɓe mbii:
—A Annabaajo oo naa?
O jaabii:
—Mi wanaa!
22 Ɓe mbii mo:
—A homo ndennoo? Haalan min ko min kaaltanoya neluɓe min ɓee. Ko njogori-ɗaa hoore maa?
23 O jaabii, o wii:
—Miin woni «ooynotooɗo ley ladde jeereende so ana wiya: moƴƴintinee laawol Joomiraaɗo», hono no annabi Esaaya wiiri nii.
24 Nelaaɓe ɓee to Farisa'en iwri. 25 Ɓe lamndii mo:
—Ko saabii so aɗa loota yimɓe lootogal batisima, tawi a wanaa Almasiihu a wanaa Iliyaasa a wanaa Annabaajo oo?
26 Yaayaa jaabii ɓe, wii:
—Miin, miɗo batisira ndiyam, kaa won dariiɗo hakkunde mon mo on anndaa. 27 Kanko, o waran caggal am. Miin, mi fotaa fay e humtude ɓoggi paɗe makko.
28 Ɗum waɗii Baytaniya ootoo bannge maayo Urdun, ɗo Yaayaa batisannoo ɗoo.
29 Janngo mum, Yaayaa yii Iisaa ana wara e mum, wii:
—Annii, njawdiri Laamɗo ndoondotoondi luutti aduna. 30 Ɗum woni ko mbiinoo-mi e makko: «Neɗɗo waran caggal am, ardiiɗo kam, sabi omo woodi gila mi tagaaka.» 31 Miin, mi anndaano mo, kaa mi warii miɗo batisira ndiyam yalla omo ɓanngana Israa'iilankooɓe.
32 Yaayaa seettii, wii:
—Mi yii Ruuhu hono wuugaandu ana jippoo iwde dow kammu faa hoɗi dow makko. 33 Miin, mi anndaano mo. Kaa nelɗo kam mi batisira ndiyam oo, kaɲum wii kam: «Oon mo njiyataa Ruuhu ana jippoo dow mum oo, kaɲum woni batisiroowo Ruuhu Ceniiɗo.» 34 Miin, mi yii, mi seettike kanko woni Ɓii Laamɗo.
No Iisaa suɓorii taalibaaɓe mum aranndeeɓe
35 Janngo mum kasen Yaayaa ana dardii e taalibaaɓe mum ɗiɗon. 36 O yii Iisaa ana ɓettoo, o wii:
—Annii, njawdiri Laamɗo!
37 Taalibaaɓe ɗiɗon ɓee nani ko o haali koo, njokkitii Iisaa. 38 Iisaa yeeccitii, yii eɓe njokki e mum, wii ɓe:
—Koɗum tewtaton?
Ɓe njaabii, ɓe mbii:
Rabbii (ɗum woni «Moobbo»), hoto njooɗoto-ɗaa?
39 O wii ɓe:
—Ngaree ƴeewee!
Nden ɓe ngari, ɓe njii ɗo o jooɗotoo ɗoo. Ɓe ngondi e makko oon ɲalooma. Ɗum waɗii wakkati kiikiiɗe.
40 Andire miɲii Simon Piyeer oo yo gooto e ɗiɗon nanɓe haala Yaayaa so njokkitii Iisaa ɓee. 41 Mawniiko Simon o adii fuu hawrude, o wii ɗum:
—Min njii Almasiihu.
(Ɗum woni Cuɓaaɗo.)
42 O naɓi ɗum to Iisaa. Iisaa ƴeewi Simon, wii ɗum:
—Aan, Simon ɓii Yuhanna mbiyete-ɗaa, caggal jooni a innditirte Kefas.
(Kefas e Piyeer fuu gootum. Maanaa majjum yo haayre.)
43 Janngo mum, Iisaa anniyii yaade Galili. O hawri e Filipa, o wii ɗum:
—Jokkam!
44 Filipa ana jeyaa Baytisayda, ngalluure nde Andire e Piyeer fuu njeyaa e mum ndee. 45 Filipa hawri e Natanayel, wii ɗum:
—Min tawii mo haala mum winndaa ley Tawreeta Muusaa e ley dewte annabaaɓe oo. O Iisaa Nasaraatunke ɓii Yuusufu oo.
46 Natanayel wii mo:
—Ko moƴƴi ana waawi iwrude Nasaraatu naa?
Filipa jaabii mo:
—War ƴeew!
47 Iisaa yii Natanayel ana feewi ɗum, wii:
—Oo yo Israa'iilanke jaati, kutee fuu walaa e makko.
48 Natanayel wii mo:
—Hoto anndu-ɗaa kam?
Iisaa jaabii mo, wii:
—Mi yii ma ley ibbi gila Filipa noddaali ma.
49 Natanayel jaabii, wii:
—Moobbo, a Ɓii Laamɗo, a kaananke Israa'iila.
50 Iisaa jaabii mo, wii:
—Saabe mi wii mi yii ma ley ibbi koo tan ngoonɗinir-ɗaa naa? A yiyan ko ɓuri ɗum haaynaade.
51 Nden o wii Natanayel:
—Miɗo haalana on goonga: on njiyan kammu ana udditoo, on njiyan malaa'ika'en Laamɗo ana ŋabba ana njippoo dow Ɓii Neɗɗo.
* 1:19 Yimɓe leɲol Lewi ngonnoo humaniiɓe golle dewal Laamɗo gila e jamaanu Muusaa. 1:23 Esaaya 40.3