2
No Iisaa waɗiri haaynde ley kuurtungu
Balɗe ɗiɗi caggal mum, kuurtungu waɗi ley ngalluure wiyeteende Kaana ley leydi Galili. Inna Iisaa ana tawanoo ton. Iisaa e taalibaaɓe mum duu noddaama ngara kawra e kuurtungu oo. Nde peguujam maɓɓe timmunoo ndee, inna Iisaa wii:
—Ɓe ngalaa peguujam.
Iisaa jaabii mo, wii:
—Tama aan haalanta kam ko kaan-mi waɗude? Wakkati am yonaali tafon.
Inniiko wii gollooɓe ɓee:
—Ko o yamiri on fuu, ngaɗon.
Kaaƴe jeegom, asiiɗe faa laatii hono pakaaje mawɗe ɗo Yahuudiyankooɓe lootetee faa laɓɓinee banngal diina, ana ngonnoo ton. Honde fuu ana naanna bulki sappo ndiyam. Iisaa wii ɓe:
—Kebbinee pakaaje ɗee ndiyam.
Ɓe kebbini ɗe faa ɗe keewi. O wii ɓe:
—Jooni kaa, ɲeɗee naɓanee hooreejo kuurtungu oo.
Ɓe naɓi. Nde hooreejo oo meeɗunoo ndiyam mbaylitaaɗam peguujam ɗam ndee, annditaali to ɗam ittaa. Kaa gollooɓe ɲeɗuɓe ndiyam ɗam ɓee ana anndi. O noddi jommbaajo gorko oo, 10 o wii ɗum:
—Yimɓe fuu peguujam mbelɗam mboowi adoraade. Nde yimɓe cigirii, nden ɗam welaa ɗam yaretee. Kaa aan, aɗa resi mbelɗam ɗam faa jooni.
11 Nii Iisaa golliri haaynde mum aranndeere ley ngalluure Kaana ley leydi Galili. O ɓanngini baawɗe makko, taalibaaɓe makko ɓee ngoonɗini mo. 12 Caggal ɗum, o iwi Kaana, o yehi ngalluure wiyeteende Kafarnahum, kanko e inniiko e miɲiraaɓe makko e taalibaaɓe makko. Ɓe paɓɓi ton balɗe seeɗa.
No Iisaa ribbiri jaagotooɓe ley Suudu Dewal Mawndu
13 Nde iidi Yahuudiyankooɓe biyeteeɗo Paska oo ɓadinoo ndee, Iisaa ŋabbiti Urusaliima. 14 O tawi ley daalaare Suudu Dewal Mawndu nduu julaaɓe ga'i e baali e soottooɓe buugaaji, kaɲum e weccooɓe kaalisi ana njooɗii. 15 O nanngi ɓoggi, o sowi, o ribbi ɓe fuu ɓe njalta Suudu Dewal Mawndu nduu, kamɓe e ga'i maɓɓe e baali maɓɓe. O sankiti kaalisi weccooɓe, o hippi taabe maɓɓe. 16 O wii soottooɓe buugaaji ɓee:
—Ittee ɗum ɗoo, pati ngaɗee suudu Baabiraaɗo am nduu soottirdu.
17 Taalibaaɓe makko ɓee miccitii ko Binndi ɗii mbii koo:
«Jilli suudu maa laatanike kam sugulla.»*
18 Nden hooreeɓe Yahuudiyankooɓe mbii mo:
—Haaynde honde kollataa min aɗa foti waɗude ko ngaɗ-ɗaa koo?
19 Iisaa jaabii ɓe, wii:
—Ngurjinee Suudu Dewal nduu. So on ngurjinii ndu, on njiyan miɗo mahitoo ndu ley balɗe tati.
20 Ɓe njaabii mo:
—Nduu suudu mahiraama duuɓi capanɗe nay e jeegom. Dee aan, a mahitoto ndu ley balɗe tati naa?
21 Kaa Iisaa hoore mum wappiri suudu nduu. 22 Nde Iisaa wuurtunoo ndee, taalibaaɓe mum ɓee miccitii o haaliino ɗum. Ɓe ngoonɗini ko Binndi ɗii mbii koo e konngol o haalnoo ngol.
23 Nde Iisaa faɓɓoynoo Urusaliima iidi Paska ndee, heewɓe ngoonɗini mo saabe njii kaayɗe ɗe o waɗi ɗee. 24 Kaa Iisaa hoolaaki ɓe faa hokkita ɓe hoore mum, sabi omo anndi ɓe fuu. 25 O hasindinaa fay gooto seettanoo mo ko woni e yimɓe, nde wonnoo omo humpitii ko woni e ɓii-aadama.
* 2:17 Jabuura 69.10