3
No Iisaa haaldiri e Nikodemus
Won gorko Farisanke biyeteeɗo Nikodemus, gooto e hooreeɓe Yahuudiyankooɓe. Oon gorko yehi to Iisaa jemma, wii ɗum:
—Moobbo, miɗen anndi a jannginoowo iwruɗo to Laamɗo, sabi fay gooto waawaa waɗude hono kaayɗe ɗe ngaɗataa ɗee so Laamɗo wondaa e mum.
Iisaa jaabii mo, wii:
—Miɗo haalane goonga: fay gooto waawaa yiide Laamu Laamɗo tawee rimtaaka kasen.
Nikodemus wii mo:
—Hono mawɗo waawiri rimtireede? Omo waawi naattude e reedu inniiko, o rimtee kasen naa?
Iisaa jaabii:
—Miɗo haalane goonga: so wanaa neɗɗo rimtiree ndiyam e Ruuhu so heɓa naatude e Laamu Laamɗo. Ko ɓii-aadama rimata koo yo ɓii-aadama. Ko Ruuhu oo rimata koo yo ruuhu. Pati ɗum haayne saabe mi wii ma kinaa ndimte-ɗon kasen. Henndu ana wibba ɗo muuyiri fuu. Aɗa nana dillere mayru, kaa a anndaa to ndu iwri, a anndaa to ndu yahata. Hono non oon dimraaɗo Ruuhu oo worri.
Nikodemus wii mo:
—Hono hen ɗum laatortoo?
10 Iisaa jaabii mo:
—Aan, jannginoowo ley Israa'iila oo fuu, a anndaa ɗum naa? 11 Miɗo haalane goonga: minen, ko min anndi min kaalata, ko min njii min ceettotoo, kaa onon, on njaɓataa seedaaku amen. 12 On ngoonɗinaali nde kaalan-mi on haala kulle leydi ndee. Hono ngoonɗinirton so mi haalanii on haala kulle dow kammu? 13 Fay gooto ŋabbaali dow kammu, so wanaa oon iwruɗo dow kammu oo, ɗum woni Ɓii Neɗɗo. 14 Hono no Muusaa toowniri mboddi jakawalle ley ladde jeereende nii, so wanaa Ɓii Neɗɗo oo duu toowniree hono non, 15 yalla goonɗinɗo mo fuu ana heɓa nguurndam nduumiiɗam.
16 Sabi Laamɗo ɓamii ana yiɗa aduna oo faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, yalla goonɗinɗo Bajjo oo fuu ana waasa naatude yiite, heɓa nguurndam nduumiiɗam.
 
17 Laamɗo neliraali Ɓiyum oo e aduna faa Ɓiyum oo saroo aduna oo. Ko mo neliraa dee, faa aduna oo hisira saabe makko. 18 Goonɗinɗo mo fuu sarataake. Mo goonɗinaali fuu tilike sareede, sabi goonɗinaali Ɓii Laamɗo bajjo oo.
19 Sariya oo annii: fooyre warii e aduna, kaa yimɓe, nimre cuɓii dow fooyre saabe golleeji mum'en bonɗi. 20 Bonɗo tagu yiɗaa fooyre, warataa e mayre, hulde pati golleeji mum bonɗi ɓanngu. 21 Kaa goongirante waran e fooyre yalla golleeji ɗi waɗiri saabe Laamɗo ɗii ana ɓannga.
No Yaayaa seettorii kabaaru Iisaa
22 Caggal mum, Iisaa yaadi e taalibaaɓe mum leydi Yahuudiya. O faɓɓidi e maɓɓe ton, omo loota yimɓe lootogal batisima. 23  Yaayaa duu ana batisa to Aynon too bannge Salim, sabi cewle ana keewi ton. Yimɓe ana ngara ana mbatisee. 24 Tawi Yaayaa nannganooka tafon.
25 Taalibaaɓe Yaayaa ɓee njeddondiri e Yahuudiyanke haala laaɓal. 26 Ɓe njehi to Yaayaa, ɓe mbii ɗum:
—Moobbo, gorko gondunooɗo e maa ootoo bannge maayo Urdun mo ceettani-ɗaa oo, kanko duu omo batisa, yimɓe fuu ana njaha to makko.
27 Yaayaa jaabii ɓe, wii:
—Neɗɗo waawaa heɓude fay huunde so wanaa ko Laamɗo hokki ɗum. 28 Onon e ko'e mon, on seedee'en am mi wii mi wanaa Almasiihu, kaa miɗo adii mo neleede. 29 Gaddanaaɗo jommbaajo debbo, kaɲum woni jommbaajo gorko. Dammbidiiɗo gorko oo ana darii, ana hettindii. So o nanii daande jommbaajo gorko oo, o seyoto sanne. Nii seyo am ngoo hiɓɓiri. 30 So wanaa kanko o toowa, so miin mi leyɗa.
31 Oon iwruɗo dow, kaɲum tiimti yimɓe fuu. Iwɗo e leydi yo leydinke. Haalaaji mum duu yo haalaaji leydinkooji. Oon iwruɗo dow kammu, kaɲum tiimti yimɓe fuu. 32 Ko o yii e ko o nani o seettotoo, kaa fay gooto jaɓataa seedaaku makko. 33 Oon jaɓuɗo seedaaku makko, sellinii Laamɗo yo goongirante. 34 Oon mo Laamɗo neli, ko Laamɗo haali haaltata, sabi Laamɗo hokkii mo Ruuhu mo walaa ɗo haaɗi. 35  Baabiraaɗo oo ana yiɗi Ɓiɗɗo oo faa waɗi huunde fuu e junngo makko. 36 Goonɗinɗo Ɓiɗɗo oo, heɓii nguurndam nduumiiɗam. Mo goonɗinaali Ɓiɗɗo oo, heɓataa ɗam, tikkere Laamɗo duu ana woodani ɗum.