4
No Iisaa haaldiri e Samariyanke debbo
Farisa'en nanii wiyaama Iisaa ana loota lootogal batisima ana heɓa taalibaaɓe faa ɓuri Yaayaa. Tawi Iisaa e hoore mum kaa batisaali fay gooto. Taalibaaɓe makko ɓee tan mbatisannoo. Nde Iisaa nannoo ko haalanoo e mum koo ndee, iwi leydi Yahuudiya, wirfitii leydi Galili, kinaa o seeka leydi Samariya. O wari e ngalluure Samariya wiyeteende Sikar bannge ngesa nga Yaakuuba hokkunoo ɓiyum Yuusufu ngaa. Ɗon ɓunndu Yaakuuba nduu woni. Iisaa jooɗii daande ɓunndu nduu faa ŋoottinoo. Ɗum forrii e wakkati hakkunde naange. Samariyanke debbo wari ƴoogude. Iisaa wii mo:
—Hokkam ndiyam, mi yara no!
Tawi taalibaaɓe makko ɓee njehii to ngeenndi too soodoyde ɲaamdu. Debbo oo wii Iisaa:
—Haa! Hono aan, Yahuudiyanke, ɲaagorto-ɗaa kam miin, Samariyanke, ndiyam njaraa?
(Sabi Yahuudiyankooɓe e Samariyankooɓe yo harmondirɓe.)
10 Iisaa jaabii mo:
—Sinndo aɗa anndunoo no dokke Laamɗo poti e oon biiɗo ma ndokkaa ɗum ndiyam yara oo, a ɲaagotono mo, o hokke ndiyam nguurndam njaraa.
11 Debbo oo wii mo:
—Giɗo, a walaa cafirgal. Ɓunndu nduu ana luggiɗi. Hoto keɓataa ɗam ndiyam nguurndam? 12 Aan, aɗa ɓuri njaatigi amen Yaakuuba dokkuɗo min ɓunndu nduu oo teddude naa? Kanko e ɓiɓɓe makko e daabaaji makko fuu, ɓe njarii e mayru.
13 Iisaa jaabii mo:
—Neɗɗo fuu jarɗo ɗam ndiyam ɗomɗan kasen, 14 kaa jarɗo ndiyam ɗam ndokkan-mi ɗum ɗam fuu, ɗomɗataa abada. Sabi ndiyam ndokkan-mi ɗum ɗam laatanto ɗum ndiyam iloojam nguurnoojam ɗum nguurndam nduumiiɗam.
15 Debbo oo wii:
—Giɗo, hokkam ɗam ndiyam pati mi ɗomɗa kasen, sako mi warta ƴoogude ɗoo kasen.
16 Iisaa wii mo:
—Yaa noddoy jom suudu maa, ngardon!
17 Debbo oo jaabii mo:
—Mi walaa jom suudu.
Iisaa wii mo:
—A haalii goonga ko mbii-ɗaa a walaa jom suudu koo. 18 A ɓamanooma worɓe njoyon. Gorko ngondu-ɗaa jooni oo duu, wanaa jom suudu maa. A haalii goonga.
19 Debbo oo wii mo:
—Moobbo, laaɓanii kam a annabaajo. 20 Njaatiraaɓe amen ndewii Laamɗo e ndee waamnde haayre, kaa onon Yahuudiyankooɓe, oɗon mbiya to Urusaliima too Laamɗo haani reweede.
21 Iisaa wii mo:
—Banndam debbo, jaɓu ko kaalanan-maa-mi koo: wakkati waran, mo ndewaton Baabiraaɗo tawee wanaa e ndee waamnde haayre, wanaa e Urusaliima. 22 Onon Samariyankooɓe, oɗon ndewa ko on anndaa, kaa minen Yahuudiyankooɓe, ko min anndi min ndewata, sabi kisindam to Yahuudiyankooɓe iwrata. 23 Wakkati ana wara, mo yottike jaati, nde rewirooɓe Laamɗo goonga ɓee ndewirta ɗum Ruuhu e goonga. Hono ɓee rewooɓe Baabiraaɗo ndaarti. 24 Laamɗo yo Ruuhu. Rewooɓe mo ɓee kinaa ndewira mo ruuhu e goonga.
25 Debbo oo wii:
—Miɗo anndi Cuɓaaɗo biyeteeɗo Almasiihu oo yo garoowo. Nde o warii, o humpitan min kulle fuu.
26 Iisaa wii mo:
—Miin kaaldoowo e maa oo woni kanko.
No Samariyankooɓe heewɓe ngoonɗiniri Iisaa
27 E dow ɗum taalibaaɓe makko ɓee njottii. Ko Iisaa haaldata e debbo oo koo haaynii ɓe, kaa fay gooto e maɓɓe wiyaali ɗum: «Ko ndaartataa? Ko kaaldataa e makko?» 28 Nden debbo oo yoppi mbulku mum ton, wirfitii ngeenndi haalanoyi yimɓe, wii:
29 —Ngaree ƴeewee gorko kaaltanɗo kam ko ngannoo-mi fuu annii, yalla wanaa kanko woni Almasiihu?
30 Ɓe njehi ƴeewoyde mo.
31 Oon wakkati, taalibaaɓe ɓee ndaardi mo, ana mbiya:
—Moobbo, tiinna ɲaamu!
32 O jaabii ɓe:
—Miɗo jogii ko mi ɲaama ko on anndaa.
33 Taalibaaɓe ɓee ana lamndondira:
—Ɗum nee, won gaddanɗo mo ko ɲaametee naa?
34 Iisaa wii ɓe:
—Ɲaamdu am yo waɗude sago nelɗo kam oo e timminde golle makko. 35 Onon, oɗon mbiya: «Faa hannde lebbi nay so kettal wara.» Kaa miin, miɗo wiya on: tippee gite mon, ƴeewee gese ɗee fuu ɓenndii, ɗe njonii hetteede. 36 Kettuɗo heɓan ngeenaari, mooɓtana ɲamri ndii nguurndam nduumiiɗam, yalla aawuɗo e kettuɗo ana ceyodoo. 37 Ɗum tabintinta banndol biyoowol: «Gooto ana aawa, goɗɗo ana hetta.» 38 Mi nelii on kettoyon nga on tampanaali. Woɓɓe tampi. Onon, on ndaamitike e tampere maɓɓe.
39  Samariyankooɓe heewɓe ley ndee ngalluure ngoonɗinii Iisaa saabe haala debbo ceettiiɗo so wii: «O haaltanii kam ko ngaɗunoo-mi fuu.» 40 Nde Samariyankooɓe ɓee njottinoo Iisaa ndee, ndaardi mo o faɓɓana ɗum'en. O waɗi ɗon balɗe ɗiɗi. 41 Yimɓe heewɓe ngoonɗini mo kasen faa ɓuri no arannde nii saabe konngol makko ngol. 42 Ɓe mbii debbo oo:
—Jooni, wanaa saabe haalaaji maa ɗii tan min ngoonɗiniri. Ko min ngoonɗiniri dee, minen e ko'e amen, min nanii konngol makko, min anndi kanko jaati woni kisinoowo aduna oo.
No Iisaa selliniri ɓii howruujo kaananke
43 Caggal balɗe ɗiɗi ɗee, o iwi ton, o yehi Galili. 44 Kanko e hoore makko o seettinoke: «Annabaajo teddintaake e ley suudu baam mum.» 45 Nde o yottinoo Galili ndee, Galilinkooɓe njaɓɓorii mo juuɗe ɗiɗi, sabi kamɓe duu ɓe njehiino iidi Urusaliima, ɓe njiino ko o gollunoo ley iidi oo koo.
46 Nden Iisaa warti Kaana ley leydi Galili, ɗo mo waylitinnoo ndiyam o waɗi ɗam peguujam ɗoo. Howruujo kaananke mo ɓiyum sellaa ana ley Kafarnahum. 47 Nde howruujo oo nannoo Iisaa iwrii Yahuudiya wartii Galili ndee, yehi to Iisaa, ndaardi ɗum jippoo sellinoya ɓiyiiko kaɓanoowo yonki. 48 Iisaa wii mo:
—So on keɓaali finnde, on njiyaali kaayɗe, on ngoonɗintaa.
49 Howruujo kaananke oo wii mo:
—Moobbo, njehen gila ɓiyam oo maayaali.
50 Iisaa wii mo:
—Hootu, ɓiya oo sellii.
Gorko oo goonɗini ko Iisaa wii ɗum koo, hooti. 51 Gollooɓe makko kawriti e makko e laawol, kumpiti mo, mbii:
—Ɓiya oo daɗii.
52 O lamndii ɓe wakkati homo suka o samtanaa. Ɓe mbii mo:
—Sallifanaa keeɲen jonte ɗee njoppiti mo.
53 Baaba suka oo annditi oon wakkati jaati Iisaa wiinoo ɗum: «Ɓiya oo sellii!» Nii kanko e koreeji makko fuu ɓe ngoonɗiniri Iisaa. 54 Ɗum woni haaynde ɗiɗaɓere nde Iisaa golli kasen leydi Galili nde iwnoo Yahuudiya.