5
No Iisaa selliniri bonnguujo
Caggal majjum, iidi Yahuudiyankooɓe ana waɗa. Iisaa ŋabboyi Urusaliima. To Urusaliima too, bannge dammbugal biyeteengal Dammbugal Baali ngal, luggal ndiyam ana ton. Engal wiyee Baytijata e ibaraninkoore. Danɗe joy ana pilii ngal. Ɲawɓe heewɓe ana lelii ley ɗeen danɗe: wumɓe e wooyɓe e ɓe terɗe mum'en fuu mbaati. [ *] Gorko ɲawɗo duuɓi capantati e jetti ana wonnoo ɗon. Iisaa yii omo lelii, anndi o ɓooydii e ɲaw, lamndii mo:
—Aɗa yiɗi sellude naa?
Ɲawɗo oo jaabii mo, wii:
—Moobbo, mi walaa fay gooto balloowo kam regaade e luggal ngal nde ndiyam ɗam jirkitike. Ɗo mbiyan-mi mi regike fuu, a tawan won adiiɗo kam jolde.
Iisaa wii mo:
—Imma, ɓamtu daɗɗo maa, yaa!
Ɗon e ɗon gorko oo selli, ɓamti daɗɗo mum fuɗɗiti yaade.
Ɗum hawrii e ɲalaande fowteteende, 10 saabe majjum hooreeɓe Yahuudiyankooɓe mbii cellinaaɗo oo:
—Hannde yo ɲalaande fowteteende, dagantaako ma ndoondo-ɗaa daɗɗo maa.
11 O jaabii ɓe:
—Cellinɗo kam oo, kaɲum wii kam: «Ɓamtu daɗɗo maa, yaa!»
12 Ɓe lamndii mo:
—Homo woni oo neɗɗo biiɗo ma ɓamtu daɗɗo maa, yaa?
13 Kaa cellinaaɗo oo anndaano mo, sabi Iisaa iwii ɗon sabi yimɓe ana keewnoo e oon nokku. 14 Caggal ɗum, Iisaa hawriti e makko ley Suudu Dewal Mawndu nduu, wii mo:
—Ƴeew, jooni kaa, a sellii, pati luuttu kasen so ko ɓuri ɗum bonde heɓe.
15 Gorko oo yehi haalanoyi hooreeɓe Yahuudiyankooɓe ɓee Iisaa woni cellinɗo ɗum oo.
Kabaaru Baabiraaɗo oo e Ɓiɗɗo oo
16 Nden hooreeɓe Yahuudiyankooɓe puɗɗi torrude Iisaa sabi o waɗii ɗum e ɲalaande fowteteende. 17 Iisaa wii ɓe:
—Baabiraaɗo am ana golla faa jooni, miin duu, miɗo golla.
18 Nden hooreeɓe Yahuudiyankooɓe ɓeydi tewtude warde mo, wanaa saabe ko o bonnii ɲalaande fowteteende ndee koo tan, ko o wii kasen Laamɗo yo baam makko koo. O fonndii hoore makko e Laamɗo.
19 Iisaa wii ɓe:
—Miɗo haalana on goonga: Ɓiɗɗo waawaa gollude fay huunde kaɲum tan, kinaa ko yii Baabiraaɗo ana golla. Sabi ko Baabiraaɗo oo gollata koo, ɗum Ɓiɗɗo oo duu gollata. 20 Sabi Baabiraaɗo oo ana yiɗi Ɓiɗɗo oo, ana holla ɗum huunde fuu ko gollata. O hollan ɗum golleeji ɓurɗi ɗii ɗoo fuu teentilaade faa kaayne-ɗon. 21 Sabi hono no Baabiraaɗo oo immintinirta maayɓe so hokka ɗum'en nguurndam nii, non Ɓiɗɗo oo duu hokkirta nguurndam mo muuyi hokkude. 22 Baabiraaɗo oo, kaɲum kaa sarataa fay gooto, o waɗii sariya kaa fuu e junngo Ɓiɗɗo oo, 23 yalla yimɓe fuu ana teddinira Ɓiɗɗo oo hono no teddiniri Baabiraaɗo oo nii. Neɗɗo fuu mo teddinaali Ɓiɗɗo oo, teddinaali Baabiraaɗo nelɗo mo oo.
24 Miɗo haalana on goonga: nanɗo haala am so goonɗini nelɗo kam oo heɓii nguurndam nduumiiɗam. Mo sarataake, mo diwii maayde, mo naatii e nguurndam. 25 Miɗo haalana on goonga: wakkati ana wara, o yottike jaati, wakkati mo maayɓe nanata daande Ɓii Laamɗo oo. Nanɓe ɓee nguuran. 26 Hono no Baabiraaɗo oo wuuriri e hoore mum nii, hono non o hokkiri Ɓiɗɗo oo duu baawɗe wuurirde e hoore mum. 27 O hokkii oon baawɗe sarde, sabi oon yo Ɓii Neɗɗo. 28 Pati ɗum haayno on. Wakkati waran mo maayɓe wonɓe ley janaale fuu nanata daande makko, 29 njalta. Golluɓe golleeji lobbi immitanoo nguurndam, golluɓe golleeji bonɗi immitanoo sariya. 30 Miin, walaa fuu ko mbaaw-mi gollirde hiini hoore am. Ko nanu-mi koo cariran-mi. Sariya am ana dartii, sabi mi jokkataa sago am, sago nelɗo kam oo njokku-mi.
No Laamɗo seettirantoo Iisaa
31 —So mi seettanike hoore am, seedaaku am sellataa. 32 Won goɗɗo ceettantooɗo kam. Miɗo anndi seedaaku mo seettantoo kam oo yo goonga. 33 Onon, on nelii e Yaayaa, o seettike goonga. 34 Miin, mi hasindinaa e seedaaku ɓii-aadama, walaa ko mbiiru-mi seedaaku Yaayaa oo so wanaa faa kison. 35 Yaayaa laatike lampa kuɓɓoowa, njaaynoowa. On njaɓii weltaade wakkati gooto e fooyre makko. 36 Miin, miɗo jogii seedaaku ɓurɗo mo Yaayaa oo teentilaade: golleeji ɗi Baabiraaɗo yamiri kam mi golla ɗii, kaɲum jaati ceettantoo kam Baabiraaɗo neli kam. 37 Kasen duu, Baabiraaɗo nelɗo kam oo hoore seettantoo kam. Abada on nanaali daande makko, abada on njiyaali mo, 38 haala makko deembilaaki e mon, sabi on ngoonɗinaali mo o neli oo. 39 Oɗon mbiɗitoo Binndi ɗii sabi on miilii on keɓan e majji nguurndam nduumiiɗam. Kanji jaati ceettantoo kam. 40 Kaa on njaɓaali warde e am faa keɓon nguurndam.
41 Wanaa teddeengal yimɓe tewtan-mi. 42 Kaa miin, miɗo anndi on, miɗo anndi jilli Laamɗo ngalaa e mon. 43 Miin, mi wardii saabe Baabiraaɗo am, on njaɓɓaaki kam. Kaa so goɗɗo wardii saabe hoore mum, on njaɓɓoto ɗum. 44 Oɗon tottondira teddeengal, on tewtataa teddeengal iwrungal to Laamɗo gooto, hono mbaawru-ɗon goonɗinirde? 45 Pati miilee miin wullantoo on to Baabiraaɗo. Muusaa, mo pawu-ɗon jikke mon dow mum oo, kaɲum wullantoo on. 46 So nii on ngoonɗiniino Muusaa, on ngoonɗinanno kam miin duu, sabi miin o sappinoo e binndi makko. 47 Kaa so on ngoonɗinaali ko o winndi koo, hono ngoonɗinirton haala am?
* 5:4 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 4:Eɓe ndoomi faa ndiyam ɗam jirkitoo, sabi malaa'ika Joomiraaɗo ana jippoo e luggal ngal saatu e saatu ana jirkita ndiyam ɗam. Ɲawɗo adiiɗo fuu regaade e ndiyam ɗam nde ɗam jirkitii ndee, sellan ko ɲaw mum oo tawaa fuu.