6
No Iisaa ɲamminiri ujunaaji joy gorko
Caggal ɗum, Iisaa lummbi weendu Galili, wiyeteendu Tiberiyas. Jamaa keewɗo ana jokki e makko sabi ɓe njii kaayɗe ɗe o waɗunoo nde o sellinnoo ɲawɓe ɓee ndee. Iisaa ŋabbi dow waamnde haayre, jooddii ton e taalibaaɓe mum. Tawi iidi Yahuudiyankooɓe biyeteeɗo Paska oo ɓadike. Iisaa hunci hoore, soynii jamaa keewɗo ana fa'i ɗum. O wii Filipa:
—Hoto coodaten ɲaamdu ko ɲamminta ɓee fuu?
Tawi o biiruɗo non tan faa o nana ko Filipa jaabotoo, sabi omo anndi ko o faandii gollude. Filipa jaabii mo:
—Buuru teemeɗe ɗiɗi cardi heƴataa ɓe faa gooto e maɓɓe fuu heɓa hen seeɗa.
Taalibbo makko goɗɗo, biyeteeɗo Andire miɲii Simon Piyeer, wii mo:
—Annii, suka gorko gooto ana jogii buuruuje joy e liɗɗi ɗiɗi, koɗum ɗum nafirta yimɓe heewɓe hono ɓee?
10 Iisaa wii:
—Mbiyee ɓe njooɗoo!
Nde wonnoo nokku oo ana heewi huɗo, ɓe njooɗii. Eɓe poti e ujunaaji joy gorko. 11 Iisaa ɓami buuruuje ɗee, yetti Laamɗo, hokki taalibaaɓe ɓee. Ɓeen ndokki jooɗiiɓe ɓee. Hono non liɗɗi ɗii duu. Gooto fuu heɓi ko haajaa. 12 Nde ɓe kaarnoo ndee, Iisaa wii taalibaaɓe mum:
—Ndeentinee kedde ɗee pati fay huunde mursee.
13 Ɓe kawrini kedde taƴe buuruuje joy ɗe ɲaamnooɓe ɓee keddi ɗee, ɗe kebbini cagiije sappo e ɗiɗi. 14 Nde yimɓe ɓee njiinoo haaynde nde Iisaa golli ndee, mbii:
—Kanko jaati woni Annabaajo cappanooɗo ana wara e aduna oo.
15 Nde Iisaa annditinnoo eɓe njarroo nanngirde ɗum junngo ɓe ngaɗa ɗum kaananke ndee, iwi ɗon ŋabbi dow waamnde haayre kaɲum tan.
No Iisaa yaariri koyɗe dow ndiyam
16 Nde hiirnoo ndee, taalibaaɓe Iisaa ɓee ndegii e weendu nduu. 17 Ɓe naati laana faa ɓe lummba, yaade Kafarnahum. Jemma naatii, tawi Iisaa hewtaaki ɓe. 18 Henndu mawndu ana wibba, bempeeje immike. 19 Ɓe ngurfi laana kaa faa ɓe keɓi hono kilooji joy naa jeegom. Nden ɓe coynii Iisaa ana warda koyɗe dow weendu nduu, ana fewti ɓe. Ɓe kuli. 20 Iisaa wii ɓe:
—Ɗum miin. Pati kulee!
21 Ɓe ndaardi mo o naata laana kaa. Ɗon e ɗon ɓe panndi ɗo ɓe pa'unoo ɗoo.
22 Janngo mum, jamaa keddinooɗo oo too bannge weendu nduu oo ana anndunoo laana ngoota tan wonnoo ton. Ɓe njii Iisaa naatidaali e taalibaaɓe mum laana kaa. Ɓe njii duu taalibaaɓe ɓee tan ngonnoo e makka, ndeerti, mbitti. 23 Laanaaji iwruɗi Tiberiyas ngarii bannge ɗo Iisaa yettunoo Laamɗo so ɓe ɲaami buuru ɗoo. 24 Nde jamaa oo yiinoo Iisaa e taalibaaɓe mum fuu ngalaa ɗon ndee, naati laanaaji ɗii, peewti Kafarnahum tewtoyde Iisaa.
No Iisaa wiiri kaɲum woni ɲaamdu wuurnooru
25 Nde ɓe tawnoo Iisaa oo too bannge weendu nduu ndee, ɓe mbii ɗum:
—Moobbo, mande ngar-ɗaa ɗoo?
26 Iisaa jaabii ɓe:
—Miɗo haalana on goonga: wanaa saabe on njii kaayɗe tewtirton kam. Ko tewtirton kam dee, saabe on ɲaamii buuru on kaarii. 27 Pati tampanee ɲaamdu murseteendu. Ko kaan-ɗon tampande dee, ɲaamdu heddotoondu wuurnooru yimɓe nguurndam nduumiiɗam. Nduun ɲaamdu Ɓii Neɗɗo hokkata on. Sabi Laamɗo Baabiraaɗo oo waɗii maande mum e makko.
28 Nden ɓe lamndii mo:
—Koɗum min ngaɗata faa min ngolla golleeji ɗi Laamɗo yiɗi?
29 Iisaa jaabii ɓe:
—Golle mo Laamɗo yiɗi oo woni ngoonɗinon mo o neli oo.
30 Ɓe njaabii mo:
—Haaynde honde ngaɗataa faa min njiya, min ngoonɗine? Koɗum ngollataa? 31 Njaatiraaɓe amen ɲaamii ɲaamdu wiyeteendu «maanu» ley ladde jeereende, hono no winndiraa nii: «O hokkii ɓe ɲaamdu iwrundu dow kammu faa ɓe ɲaama.»*
32 Iisaa jaabii ɓe:
—Miɗo haalana on goonga: wanaa Muusaa hokki on ɲaamdu iwrundu dow kammu. Ko selli hen dee, Baabiraaɗo am kaɲum woni dokkoowo on ɲaamdu goongaraaru iwrundu dow kammu. 33 Sabi ɲaamdu ndu Laamɗo hokkata nduu woni iwrooru dow kammu, hokkooru aduna oo nguurndam.
34 Ɓe mbii mo:
—Moobbo, hokku min ɲannde fuu nduun ɲaamdu.
35 Iisaa wii ɓe:
—Miin woni ɲaamdu wuurnooru. Garɗo e am fuu, yolbataa abada. Goonɗinɗo kam fuu ɗomɗataa abada. 36 Mi wii on: on njii kam, kaa on ngoonɗinaali. 37 Mo Baabiraaɗo hokki kam fuu, waran e am. Garɗo e am fuu, mi ribbataa ɗum. 38 Sabi wanaa faa mi waɗa sago am iwru-mi dow kammu, faa mi waɗa sago nelɗo kam oo. 39 Annii sago nelɗo kam oo: pati fay gooto e ɓe o hokki kam ɓee majja, mi immintinan ɓe ɲalaande sakitotoonde. 40 Annii sago Baabiraaɗo am oo: neɗɗo fuu jiiɗo Ɓiɗɗo oo so goonɗini ɗum heɓan nguurndam nduumiiɗam, mi immintinan ɗum ɲalaande sakitotoonde.
41 Hooreeɓe Yahuudiyankooɓe ɓee ana ŋermitoo haala makko sabi o wii «Miin woni ɲaamdu iwrundu dow kammu nduu.» 42 Ɓe mbii:
—Oo, wanaa Iisaa ɓii Yuusufu mo anndu-ɗen inna mum e baam mum oo naa? Hono o wiirata dow kammu o iwri?
43 Iisaa wii ɓe:
—Pati ŋermitee hakkunde mon! 44 Fay gooto waawaa warde e am so Baabiraaɗo nelɗo kam oo fooɗaali ɗum. Garɗo e am fuu, mi immintinan ɗum ɲalaande sakitotoonde. 45 Ana winndii ley dewte annabaaɓe: «Ɓe fuu, Laamɗo anndinan ɓe.» Neɗɗo fuu kettindiiɗo Baabiraaɗo oo so faami, waran e am. 46 Fay gooto yiyaali Baabiraaɗo, so wanaa iwruɗo to makko oo. Kanko tan yii Baabiraaɗo. 47 Miɗo haalana on goonga: goonɗinɗo kam, heɓii nguurndam nduumiiɗam. 48 Miin woni ɲaamdu wuurnooru. 49 Njaatiraaɓe mooɗon ɲaamii «maanu» ley ladde jeereende. Ɗum e taweede haɗaali ɓe maayde. 50 Kaa ɗum ɗoo jooni yo ɲaamdu iwrundu dow kammu, yalla so neɗɗo ɲaamii ndu ana waasa maayde. 51 Miin woni ɲaamdu wuurnooru iwrundu dow kammu. So neɗɗo ɲaamii nduun ɲaamdu, wuuran faa abada. Ɲaamdu ndu ndokkiran-mi saabe nguurndam aduna nduu yo terɗe am.
52 Dow ɗum Yahuudiyankooɓe ana ndukida ko mbaawi fuu, ana mbiya:
—Hono o waawiri hokkude en terɗe makko faa ɲaamen?
53 Iisaa jaabii ɓe:
—Miɗo haalana on goonga: so on ɲaamaali terɗe Ɓii Neɗɗo, on njaraali ƴiiƴam mum, nguurndam walanaa on. 54 Neɗɗo fuu ɲaamɗo terɗe am so yari ƴiiƴam am heɓii nguurndam nduumiiɗam. Miin duu mi immintinan ɗum ɲalaande sakitotoonde. 55 Sabi terɗe am yo ɲaamdu jaati, ƴiiƴam am duu yo njaram jaati. 56 Neɗɗo fuu ɲaamɗo tew am so yari ƴiiƴam am, ɲiiɓii e am, mi ɲiiɓii e mum. 57 Baabiraaɗo nelɗo kam oo yo guurɗo. E makko nguuru-mi. Hono non ɲaamɗo kam fuu wuurirta e am. 58 Kayru woni ɲaamdu iwrundu dow kammu: ndu waldaa e ndu njaatiraaɓe mon ɲaamunoo so maayii nduu. Ɲaamɗo nduun ɲaamdu, wuuran faa abada.
59 Ɗii waajuuji Iisaa waajinoo ley waajordu Kafarnahum.
60 Nde ɓe nannoo ɗi ndee, heewɓe e taalibaaɓe makko mbii:
—Ɗii waajuuji njoorii sanne. Homo waawi hettinaade ɗi?
61 Iisaa humpitii ley becce mum taalibaaɓe mum ɓee ana ŋermitoo e majjum, wii ɓe:
—Ɗum huɓindanaaki on naa? 62 Ndennoo so on njii Ɓii Neɗɗo ŋabbitii to wonnoo too, hono ngaɗaton? 63  Ruuhu, kaɲum hokkata nguurndam, kaa terɗe ɓii-aadama nafataa fay huunde. Haalaaji ɗi kaalanan-mi on ɗii, kaɲum woni ruuhu, kaɲum woni nguurndam. 64 Ana e mon ɓe ngoonɗintaa.
Nde wonnoo Iisaa ana anndi gila e puɗɗooɗe ɓe ngoonɗintaa ɗum ɓee, kaɲum e jammbotooɗo ɗum oo. 65 O ɓeydi hen:
—Ɗum saabii so mbii-mi on: fay gooto waawaa warde e am so Baabiraaɗo hokkaali ɗum no warda.
66 Caggal ɗum, heewɓe e taalibaaɓe makko ɓee mbitti, ŋootti jokkude e makko. 67 Nden Iisaa wii sappo e ɗiɗon ɓee:
—Onon duu, oɗon njiɗi wittude naa?
68 Simon Piyeer jaabii mo:
—Moobbo, to homo min njahata? Ɗo maa ɗoo haalaaji guurnooji neɗɗo nguurndam nduumiiɗam ngoni. 69 Min ngoonɗinii, miɗen anndi a Ceniiɗo Laamɗo.
70 Iisaa wii:
—Onon sappo e ɗiɗon ɓee, wanaa miin suɓii on naa? Kaa gooto mooɗon yo seyɗaani.
71 Haala Yahuuda ɓii Simon Isikariyota o haalannoo. Oo woni jammbotooɗo mo oo, haya o gooto e sappo e ɗiɗon ɓee nee.
* 6:31 Pergu 16.4; Jabuura 78.24 6:45 Esaaya 54.13