7
No Iisaa yaari iidi Buguuji
Caggal mum, Iisaa wonti yiilaade ley Galili. Omo teedii yiilaade ley Yahuudiya sabi hooreeɓe Yahuudiyankooɓe ana tewta no mbarda mo. Tawi iidi Yahuudiyankooɓe biyeteeɗo iidi Buguuji oo ɓadike. Miɲiraaɓe Iisaa worɓe mbii ɗum:
—Eggu, njahaa Yahuudiya yalla taalibaaɓe maa ɓee ana njiya golleeji ɗi ngollataa ɗii. Fay gooto suuɗataa ko gollata so ana yiɗi anndeede. So aɗa golla ɗii golleeji, ɓannginan yimɓe hoore maa.
Tawi fay miɲiraaɓe makko ɓee duu ngoonɗinaali mo. Iisaa wii ɓe:
—Wakkati am waraali tafon, kaa onon, wakkati fuu yo wakkati mon. Yimɓe aduna mbaawaa waɲude on, kaa miin eɓe mbaɲi kam, sabi miɗo seedii golleeji maɓɓe ɗii moƴƴaa. Onon, njehee kawroyee e oon iidi. Miin, mi yahataa hawroyde e oon iidi sabi wakkati am yottaaki tafon.
O haalani ɓe ɗum tan, o heddii Galili.
10 Nde miɲiraaɓe Iisaa ɓee njahunoo hawroyde e iidi oo ndee, Iisaa duu yehii ton, kaa o ɓannginaali hoore makko, o suuɗi. 11 Hooreeɓe Yahuudiyankooɓe ana tewta mo ley jamaa iidi oo, ana mbiya:
—Hoto o woni?
12 Yimɓe heewɓe ana liddondira haala makko. Yoga ana wiya:
—O neɗɗo lobbo!
Woɓɓe ana mbiya:
—Wanaa dee, o majjinoowo yimɓe.
13 Kaa fay gooto suusaali haalde haala makko faa nanee, sabi eɓe kula hooreeɓe Yahuudiyankooɓe.
14 Nde iidi oo feccirta, tawi Iisaa fuɗɗii waajaade ley Suudu Dewal Mawndu nduu. 15 Yahuudiyankooɓe kaaynaa sanne, ɓe mbii:
—Hono o waawiri dewte, kanko mo janngaali?
16 Iisaa jaabii ɓe:
—Waaju mo mbaajotoo-mi oo, iwataa e am. To nelɗo kam oo mo iwranta kam. 17 So neɗɗo muuyii gollude sago makko, annditan so konngi am ɗii to Laamɗo iwri, naa so waajuuji am ɗii e am iwi. 18 Oon baajortooɗo hiini hoore mum, hoore mum teddinta. Kaa oon teddinoowo nelɗo ɗum, goonga haalata, ooɲaare walaa e mum. 19 Wanaa Muusaa hokki on Sariya naa? Kaa fay gooto e mon jokkaali Sariya. Ko saabii so oɗon tewta warde kam?
20 Yimɓe ɓee njaabii mo:
—Aan, a laddaaɗo. Homo ndaarata warde ma?
21 Iisaa jaabii ɓe:
—Golle gooto tan ngollu-mi, on fuu, on kaaynaama. 22 Muusaa yamiri on taadagol. Taweede to njaatiraaɓe mooɗon ɗum iwrii fuu, wanaa to Muusaa. Oɗon taada neɗɗo fay ɲalaande fowteteende. 23 So nii neɗɗo ana taadee ɲalaande fowteteende pati on luuttu Sariya Muusaa, koɗum tikkiranton kam saabe mi sellinii neɗɗo kuurɗo ɲalaande fowteteende? 24 Pati cariree no njiiru-ɗon, cariree goonga.
No yimɓe lamndorii yalla Iisaa woni Almasiihu
25 Yoga e yimɓe Urusaliima mbii:
—Wanaa oo woni mo ɓe tewtata warde oo naa? 26 Omo nii darii, omo waajoo hakkunde jamaa oo. Ɓe mbiyaali mo fay huunde. Tama mawɓe ɓee cellinii kanko woni Almasiihu oo jaati? 27 Oo ɗoo kaa, eɗen anndi ɗo iwata, kaa nde Almasiihu oo ana wara, fay gooto anndataa to iwrata.
28 Tawi Iisaa ana waajoo ley Suudu Dewal Mawndu nduu. O haali faa toowi, o wii:
—Oɗon anndi kam, oɗon anndi ɗo iwan-mi? Wanaa miin waddi hoore am. Nelɗo kam oo yo goongaraajo. Onon, on anndaa mo. 29 Kaa miin, miɗo anndi mo sabi to makko iw-mi. Kanko neli kam.
30 Nden ɓe ndaari nanngude mo, kaa fay gooto junngo mum fawaaki e makko, sabi wakkati makko waraalino tafon. 31 Heewɓe e ley jamaa oo ngoonɗinii mo, mbii:
—So Almasiihu oo warii, gollan kaayɗe ɓurɗe ɗe oo gorko golli ɗee naa?
No haybooɓe Suudu Dewal Mawndu neliraa nannga Iisaa
32  Farisa'en nani ko yimɓe ɓee ngunndondirta e haala Iisaa koo. Hooreeɓe yottinooɓe sadaka e Farisa'en neli haybooɓe Suudu Dewal Mawndu nduu nannga mo. 33 Non Iisaa wii:
—Miin, miɗo wondi e mooɗon seeɗa tafon. Caggal mum, mi wirfitoto to nelɗo kam oo. 34 On tewtan kam, kaa on njiitataa kam, sabi on mbaawaa yaade to ngonan-mi too.
35  Yahuudiyankooɓe lamndondiri:
—Hoto o yahata faa tawee en mbaawaa yiitude mo? O tawtoyan yimɓe men ferɓe to Yunaninkooɓe, o waajoo ɗum'en naa? 36 O wii en tewtan mo, en njiitataa mo, sabi en mbaawaa yaade to mo tawetee too. Koɗum woni maanaa kaa haala?
No Iisaa wiiri goonɗinɗo ɗum fuu ɗomɗataa
37 Ɲalaande sakitotoonde teddunde e iidi, Iisaa darii, haali faa toowi, wii:
—Neɗɗo fuu ɗomɗuɗo wara e am, yara. 38 Neɗɗo fuu goonɗinɗo kam, calluɗi ndiyam nguurnoojam ilan iwde e ɓernde mum, hono no winndiraa e Binndi ɗii nii.
39 Tawi ɗum o haali haala Ruuhu mo goonɗinɗo mo fuu heɓata oo. Nden Ruuhu waraali, sabi Iisaa ŋabbitaali e teddeengal Laamɗo tafon.
No yimɓe luurriri saabe Iisaa
40 Nde heewɓe e jamaa oo nanunoo kaa haala ndee, mbii:
—Kanko jaati woni Annabaajo oo.
41 Yogaaɓe mbii:
—Kanko woni Almasiihu oo.
Woɓɓe kasen mbii:
—Almasiihu, Galili iwrata naa? 42 Binndi ɗii mbii e leɲol Daawuuda Almasiihu iwata, e ngeenndi Baytilaama ndi Daawuuda iwata e mum ndii.
43 Jamaa oo fecci saabe makko. 44 Won yiɓɓe nanngude mo e maɓɓe, kaa fay gooto junngo mum fawaaki e makko.
No mawɓe Yahuudiyankooɓe calorii goonɗinde Iisaa
45 Non haybooɓe Suudu Dewal Mawndu ɓee ngarti to hooreeɓe yottinooɓe sadaka e Farisa'en. Ɓeen mbii ɓe:
—Ko saabii so on ngaddaali mo?
46 Haybooɓe ɓee njaabii:
—Abada fay gooto waajoraaki no oo gorko nii.
47 Farisa'en njaabii ɓe:
—Onon duu on majjinaama naa? 48 Won fuu e hooreeɓe ɓee naa e Farisa'en goonɗinɗo mo naa? 49 Ɓee yimɓe paamataa Sariya Muusaa, ɓe huɗaaɓe.
50 Gooto e Farisa'en biyeteeɗo Nikodemus, jahunooɗo to Iisaa jemma oo, wii ɓe:
51 —Sariya meeɗen ana sara neɗɗo tawee nanaaka ko haali, anndaaka ko golli naa?
52 Ɓe njaabii mo:
—Aan duu, a Galilinke naa? Wiɗita Binndi ɗii, a yiyan annabaajo fuu iwrataa Galili.
————————————————
No Iisaa waddi e debbo maɓɓaaɗo e jeenu
53 Caggal mum, gooto fuu hooti suudu mum.