8
Nden Iisaa ŋabboyi waamnde haayre wiyeteende Jaytun. Beetee kecco o warti ley Suudu Dewal Mawndu. Jamaa oo fuu wari. O jooɗii, omo waajoo ɓe. Dunkee'en Sariya e Farisa'en ngaddani mo debbo maɓɓaaɗo e jeenu. Ɓe ndarni ɗum hakkunde jamaa oo. Ɓe mbii Iisaa:
—Moobbo, oo debbo yo maɓɓaaɗo ana jeena. Muusaa yamirii min ley Sariya min mbarda hono ɓee rewɓe kaaƴe. Aan nee, ko mbiyataa?
Ɓe kaaldi nii faa ɓe tuufana mo, yalla eɓe keɓa ko ɓe kappira mo. Iisaa noo turii, ana diidira feɗeendu mum leydi. Nde wonnoo eɓe njokki e lamndaade mo ndee, Iisaa hunci hoore, wii ɓe:
—Gooto mon mo luuttaali abada yo ardo wedaade mo haayre.
O turii kasen, omo diida e leydi. Nde ɓe nannoo ɗum ndee, ɓe mbittiri gooto gooto. Nayeeɓe ɓee fuu adii wittude faa heddii Iisaa tan e debbo oo. 10 Iisaa hunci hoore, wii mo:
—Banndam debbo, hoto wullaniiɓe ma ɓee ngoni? Fay gooto jukkaali ma naa?
11 O jaabii:
—Moobbo, fay gooto.
Iisaa wii mo:
—Miin duu, mi jukkataa ma. Yaa, pati luuttaa kasen.*
————————————————
No Iisaa wiiri kaɲum woni fooyre aduna
12 Iisaa waajii ɓe kasen, wii:
—Miin woni fooyre aduna oo. Jokkuɗo kam fuu heɓan fooyre nguurndam, yahataa ley nimre.
13 Nden Farisa'en mbii mo:
—Aɗa seettanoo hoore maa, seedaaku maa sellataa.
14 Iisaa jaabii ɓe:
—Fay so mi seettanike hoore am, seedaaku am ana sella, sabi miɗo anndi ɗo iwru-mi, miɗo anndi to njahan-mi. Kaa onon, on anndaa ɗo iwru-mi, on anndaa to njahan-mi. 15 Onon, no njiiru-ɗon yimɓe cardaton ɗum'en, kaa miin, mi sarataa fay gooto. 16 Fay so miɗo sara, sariya am ana sella, sabi mi sarataa miin tan, Baabiraaɗo nelɗo kam oo ana wondi e am. 17 Warii e Sariya mooɗon: seedaaku yimɓe ɗiɗon ana sella. 18 Miin, miɗo seettanoo hoore am. Baabiraaɗo nelɗo kam oo duu, ana seettanoo kam.
19 Ɓe mbii mo:
—Hoto Baabiraaɗo maa oo woni?
Iisaa jaabii:
—On anndaa kam miin, sako Baabiraaɗo am. Sinndo oɗon anndunoo kam, maa on annduno Baabiraaɗo am oo duu.
20 Iisaa haali ɗii haalaaji nde waajotonoo ley Suudu Dewal Mawndu, nokku ɗo keesuwal sadakaaji ngal woni ɗoo. Fay gooto nanngaali mo, sabi wakkati makko yottaaki tafon.
21 Iisaa wii ɓe kasen:
—Miɗo nii yaha, on tewtan kam, on maaydan e luutti mon. On mbaawaa yaade to njahan-mi too.
22 Non Yahuudiyankooɓe mbii:
—Ɗum nee, o bartoytooɗo so o wii en mbaawaa yaade to o yahata too naa?
23 Iisaa wii ɓe:
—Onon, ley njeye-ɗon, kaa miin, dow njeyaa-mi. Onon, e aduna njeye-ɗon, kaa miin, mi jeyaaka e makko. 24 Ɗum saabii so mbii-mi on: on maaydan e luutti mon. Sabi so on ngoonɗinaali miin woni mo ngon-mi oo, on maaydan e luutti mon.
25 Ɓe mbii mo:
—Aan homo?
Iisaa jaabii:
—Ko mbiinoo-mi on gila arannde koo ngon-mi. 26 Miɗo joganii on ko heewi ko haaletee e ko saretee. Haya nelɗo kam oo yo goongirante. Ko narru-moo-mi kaalanan-mi aduna oo.
27 Ɓe paamaali haala Baabiraaɗo o haalanta ɓe. 28 Nden Iisaa wii ɓe:
—Nde Ɓii Neɗɗo toownaa fuu, nden paamaton miin woni mo ngon-mi oo. Mi waɗirtaa fay huunde hiini hoore am, mi haalan ko Baabiraaɗo anndini kam koo. 29 Nelɗo kam oo ana wondi e am, o yoppaali kam mi teelɗo, sabi ko weli mo tan ngaɗan-mi wakkati fuu.
Haala rimɓe e maccuɓe
30 Nde Iisaa haaldunoo nii ndee, heewɓe ngoonɗini mo. 31 Non Iisaa wii Yahuudiyankooɓe goonɗinɓe ɗum ɓee:
—So on ɲiiɓii e konngol am, on taalibaaɓe am jaati. 32 Nden anndaton goonga. Goonga oo rimɗinan on.
33 Ɓe njaabii mo:
—Minen, min iwdi Ibarahiima, abada fay gooto maraali min. Hono mbiirataa min ndimɗan?
34 Iisaa jaabii ɓe:
—Miɗo haalana on goonga: luuttoowo fuu yo maccuɗo luutti. 35 Abada maccuɗo heddataako e galle, kaa ɓiɗɗo ana heddoo faa abada. 36 So Ɓiɗɗo rimɗinii on, on laatoto rimɓe ɗor. 37 Miɗo anndi on iwdi Ibarahiima, kaa oɗon tewta warde kam sabi waaju am naataali on. 38 Miin, ko njiiru-mi Baabiraaɗo am mbaajotoo-mi. Onon, ko narru-ɗon baaba mon ngaɗaton.
39 Ɓe njaabii mo:
—Ibarahiima woni baaba amen.
Iisaa wii ɓe:
—Sinndo on iwdi Ibarahiima, maa on ngolluno golleeji Ibarahiima. 40 Kaa jooni oɗon tewta warde kam, miin kaalanɗo on goonga mo narru-mi Laamɗo oo. Ɗum Ibarahiima waɗaali. 41 Onon, golleeji baaba mon ngollaton.
Ɓe mbii mo:
—Minen, min nganaa ɓiɓɓe haram, baaba gooto min njogii, oo woni Laamɗo.
42 Iisaa wii ɓe:
—Sinndo Laamɗo wonnoo baam mon jaati, maa on njiɗam, sabi to Laamɗo iwru-mi, so ngar-mi. Mi wardaali hiini hoore am, kanko neli kam. 43 Ko saabii so on paamataa haala am? Saabe on nanataa ko kaalan-mi koo. 44 Onon, Ibiliisa woni baam mon. Giɗaaɗe baam mon ngollaton. O ɲaaɗii hoore gila puɗɗooɗe. O walaa e goonga sabi goonga walaa e makko. So o fenii, gikku makko tan o waɗi, sabi mo penoowo, mo inna pene. 45 Kaa miin, saabe miɗo haala goonga woni ko on ngoonɗiniraali kam. 46 Homo e mooɗon waawi felirde kam luutti? So mi haalii goonga, ko saabii so on ngoonɗintaa kam? 47 Neɗɗo Laamɗo hettintoo haala Laamɗo. Onon nee, on kettintaako sabi on nganaa yimɓe Laamɗo.
No Iisaa ɓurdi Ibarahiima
48  Yahuudiyankooɓe mbii mo:
—Min kaalaalino goonga nde min mbiinoo a Samariyanke, a laddaaɗo ndee naa?
49 Iisaa jaabii:
—Mi wanaa laddaaɗo, miɗo teddina Baabiraaɗo am. Onon, oɗon koyna kam. 50 Miin, mi tewtantaa hoore am teddeengal. Ana woodi tewtanoowo kam ngal. Oon woni caroowo. 51 Miɗo haalana on goonga: neɗɗo fuu jokkuɗo konngol am maayataa abada.
52 Yahuudiyankooɓe mbii mo:
—Jooni fuu tabitani min a laddaaɗo. Ibarahiima e annabaaɓe fuu maayii, kaa aan, aɗa wiya neɗɗo fuu jokkuɗo konngol maa, meeɗataa ɗeɗɗere maayde. 53 Tama aɗa ɓuri baaba amen Ibarahiima teentilaade? Oon maayii, annabaaɓe duu maayii. Koɗum cikku-ɗaa ngon-ɗaa?
54 Iisaa jaabii ɓe:
—Miin, so hoore am teddinan-mi, teddeengal am yo meere. Baabiraaɗo am mo mbiyaton Laamɗo mon oo teddinta kam. 55 On anndaa mo. Kaa miin, miɗo anndi mo. So mi wii mi anndaa mo, naa mi laato penoowo hono mon. Miɗo anndi mo, miɗo jokki konngol makko. 56 Baaba mon Ibarahiima ana seyortonoo yiide ɲalaande am. O yii nde, o seyike.
57 Yahuudiyankooɓe mbii mo:
—Fay duuɓi capanɗe joy a heɓaali tafon, kaa a yii Ibarahiima?
58 Iisaa jaabii ɓe:
—Miɗo haalana on goonga: gila Ibarahiima tagaaka, miin, miɗo woodi.
59 Non, ɓe cuɓi kaaƴe faa ɓe mbedoo mo. Nden Iisaa mooltii, yalti Suudu Dewal Mawndu nduu.
* 8:11 Aaya 7.53 yaade 8.11 tawaaka e ɗereeji ɓurɗi fuu ɓooyde ɗii.