9
No Iisaa wumtiniri pinduɗo e mbumndam
Nden Iisaa ana yahannoo faa yii gorko pinduɗo e mbumndam. Taalibaaɓe makko lamndii mo:
—Moobbo, homo luutti so mo findi e mbumndam, kanko naa saaraaɓe makko?
Iisaa jaabii:
—Wanaa kanko luutti, wanaa saaraaɓe makko. Ɗum waɗii yalla baawɗe Laamɗo ana ɓannga e makko. So nii ɲalooma ana heddii, ana haani no ngollen golleeji nelɗo kam oo, sabi jemma waran nde fay gooto waawaa gollude. So nii miɗo heddii e aduna oo, miin woni fooyre makko.
Nde o haalnoo ɗum ndee, o tutti e leydi, o jiiɓiri tuttaaɗe ɗee loope, o wuji e gite bumɗo oo. O wii ɗum:
—Yaa sulmoya luggal biyeteengal Silowam.
(Maanaa majjum yo «nelaaɗo».)
O sulmoyii, o warti omo yiya. Hoddiiɓe makko, kaɲum e yiyannooɓe mo omo garbinoo, mbii:
—Tama wanaa oo woni jooɗinooɗo ana garbinoo oo?
Ɓee mbii:
—Ɗum kanko!
Ɓee mbii:
—Wanaa! Nanndoore makko!
Gorko oo e hoore mum wii:
—Ɗum miin jaati!
10 Ɓe mbii mo:
—Hono mbumtir-ɗaa?
11 O jaabii:
—Gorko biyeteeɗo Iisaa oo jiiɓi loope, wuji e gite am, wii kam mi yaha luggal Silowam, mi sulmoyoo. Culmoyii-mi, mbumtu-mi.
12 Ɓe mbii mo:
—Hoto gorko oo woni?
O wii:
—Mi anndaa!
No Farisa'en lamndorii bumtinaaɗo oo
13 Nden ɓe naɓi bumnooɗo oo to Farisa'en. 14 Nde Iisaa jiiɓunoo loope so wumtini mo ndee, yo ɲalaande fowteteende. 15 Non Farisa'en duu lamndii mo:
—Hono mbumtir-ɗaa?
O jaabii ɓe:
—O wuji loope e gite am, culmii-mi, mbumtu-mi.
16 Yoga e Farisa'en mbii:
—Gorko oo iwraali to Laamɗo sabi o jokkaali sariya ɲalaande fowteteende.
Woɓɓe mbii:
—Hono neɗɗo luuttuɗo waawiri waɗirde hono ɗee kaayɗe?
Dow ɗum ɓe luurri, ɓe ceeri. 17 Farisa'en ɓee lamndii bumnooɗo oo kasen:
—Aan nee, ko mbiyataa e bumtinɗo ma oo?
O jaabii:
—O annabaajo.
18 Ɗum fuu e taweede hooreeɓe Yahuudiyankooɓe njaɓaali mo bumnooɗo so mo wumtinaa faa ɓe noddi saaraaɓe makko. 19 Ɓe lamndii ɓeen:
—Oo ɗoo yo ɓii mooɗon naa? Mbii-ɗon e mbumndam mo findi naa? Ndennoo hono mo wumtiri jooni?
20 Saaraaɓe ɓee njaabii:
—Miɗen anndi mo ɓii amen, e mbumndam mo findi. 21 Kaa no o wumtiri jooni, min anndaa. Min anndaa duu homo wumtini mo. Kanko duu o mawɗo, lamndee mo! Omo waawi jaabanaade hoore makko.
22 Walaa ko saaraaɓe makko mbiiri nii so wanaa kammari eɓe kula hooreeɓe Yahuudiyankooɓe. Saabe ɓeen kawrii: neɗɗo fuu cellinɗo Iisaa woni Almasiihu oo, ɓe ndibban ɗum yalta waajordu. 23 Ɗum saabii so saaraaɓe makko ɓee mbii: «O mawɗo, lamndee mo!»
24 Farisa'en nodditi bumnooɗo oo, mbii mo:
—Haalu hakkunde maa e Laamɗo! Minen kaa miɗen anndi oo gorko yo luuttuɗo.
25 O jaabii ɓe:
—So o luuttuɗo duu, miin kaa, mi anndaa. Gootel tan anndu-mi: mi bumnooɗo, jooni mi wumtii.
26 Ɓe mbii mo:
—Koɗum o waɗi e maa? Hono o wumtinir ma?
27 O jaabii ɓe:
—Mi haalaniino on ɗum, kaa on njaɓaali. Ko saabii so oɗon njiɗi nantude ɗum kasen? Tama onon duu, oɗon njiɗi laataade taalibaaɓe makko?
28 Ɓeen njenni mo, mbii mo:
—Aan woni taalibbo makko! Minen, min taalibaaɓe Muusaa. 29 Minen, miɗen anndi Laamɗo haaldii e Muusaa, kaa kanko, min anndaa fay to mo iwata.
30 Gorko oo jaabii, wii ɓe:
—Hee, ko haaynii! O wumtinii kam. Onon, oɗon mbiya on anndaa to mo iwata! 31 Eɗen anndi Laamɗo jaabantaako luuttooɓe, kaa omo jaabanoo kulɗo mo, gaɗoowo sago makko. 32 Abada nanaaka bumtinɗo pinduɗo e mbumndam. 33 Sinndo wanaa to Laamɗo oo gorko iwri, o waawataa waɗude fay huunde.
34 Ɓe njaabii mo:
—Aan, a fuu ley luutti pinu-ɗaa! Aan waajotoo min minen naa?
Ɓe njaltini mo sella.
Haala mbumndam ɓerɗe
35 Iisaa nani ɓe njaltinii mo, yiiti mo, lamndii mo:
—Aan nee, aɗa goonɗini Ɓii Neɗɗo oo naa?
36 O jaabii:
—Moobbo, homo woni kanko faa mi goonɗina mo?
37 Iisaa wii mo:
—A yii mo. Kaaldoowo e maa oo woni kanko.
38 O jaabii:
—Moobbo, miɗo goonɗini.
O sujidani ɗum. 39 Nden Iisaa wii mo:
—Sarde waddi kam e oo aduna, faa wumɓe njiya, yiyooɓe mbuma.
40  Farisa'en tawanooɓe ɗon ɓee, nani haala kaa, lamndii mo:
—Minen nee, min wumɓe naa?
41 Iisaa jaabii ɓe:
—Sinndo on wumɓe, on luuttataano. Kaa no mbii-ɗon jooni oɗon njiya nii, luutti mooɗon keddike.