10
Haala duroowo lobbo
—Miɗo haalana on goonga: neɗɗo fuu naatoowo hoggo baali mo naatiraali damal, kaɲum woni gujjo, kaɲum woni janoowo. Kaa naatiroowo damal oo, kaɲum woni duroowo baali. Kayboowo damal oo udditinan mo, baali ɗii nana daande makko. O noddira baali makko ɗii, hongu fuu innde mum, o yaltina ɗi. Nde o yaltini ɗi fuu, o ardoto ɗi njokka e makko, sabi eɗi anndi daande makko. Ɗi njokkataa koɗo, ko jaasi ɗum fuu, ɗi ndogan mo sabi ɗi annditataa daande hoɓɓe.
Iisaa haalani ɓe ngol tinndinol, kaa ɓe paamaali ko o muuyiri ɗum.
No Iisaa wiiri kaɲum woni duroowo lobbo oo
Iisaa wii ɓe kasen:
—Miɗo haalana on goonga, miin woni damal hoggo baali. Adiiɓe kam warde ɓee fuu yo wuyɓe nii e yanooɓe, baali ɗii nanataa daaɗe maɓɓe. Miin woni damal. Neɗɗo fuu naatirɗo kam, hisan, naatan, yaltan, heɓan durdude. 10 Gujjo wardataa so wanaa faa wujja, hirsa, bonna. Kaa miin, mi wardii faa yimɓe nguura, ɓe nguura nguurndam lobbam. 11 Miin woni duroowo lobbo. Duroowo lobbo woni dokkitiroowo yonki mum saabe baali mum. 12 Kaa kasaaɗo mo wanaa dunkee durngol, mo walaa ko wonani ɗum e dammuli ɗii, nde yii ɲanngiri fuu, yoppan ɗi doga, ɲanngiri ndii nannga ko nanngata, keddiiɗi ɗii caakoo. 13 Kasaaɗo oo dogan yoppa ɗi sabi o kasaaɗo tan, walaa ko wonani mo e majji. 14-15 Miin woni duroowo lobbo. Hono no Baabiraaɗo oo anndiri kam so anndir-mi ɗum nii, hono non anndir-mi baali am so baali am anndi kam. Non miɗo hokkitira yonki am saabe majji. 16 Miɗo jogii baali goɗɗi kasen ɗi ngalaa ley ngoo hoggo. Ɗiin duu kinaa mi wadda ɗi. Ɗi nana daande am, ɗi laatoo sewre wootere, duroowo gooto. 17 Baabiraaɗo ana yiɗi kam saabe miɗo hokkitira yonki am faa mi hewta ki kasen. 18 Fay gooto ittantaa kam ki. Miin e hoore am hokkitirta ki. Miɗo jogii baawɗe hokkitirde ki. Miɗo jogii baawɗe wartirde ki. E Baabiraaɗo am keɓu-mi ndee yamiroore.
19 Ɗii haalaaji ɓeydi waddondirde Yahuudiyankooɓe. 20 Heewɓe maɓɓe ana mbiya:
—O laddaaɗo o kaahaango. Ko saabii so oɗon kettindoo mo?
21 Kaa yogaaɓe mbii:
—Ɗii waajuuji nganaa waajuuji laddaaɗo. Laddaaɗo ana waawi wumtinde bumɗo naa?
No Yahuudiyankooɓe calorii goonɗinde Iisaa
22 Yiitu mawuuri heyɗintingol Suudu Dewal Mawndu nduu waɗii Urusaliima. Ɗum hawrii e dabbunde. 23 Ɗo Suudu Dewal Mawndu ɗoo, Iisaa ana waɗa yaha warta ley ndanki Suleymaana kii. 24 Nden Yahuudiyankooɓe pilii mo, mbii mo:
—Faa mande keddoto-ɗaa aɗa yoppi min e wemmbere? Haalan min faa laaɓa, aan woni Almasiihu oo naa?
25 Iisaa jaabii ɓe:
—Mi haalanii on, on ngoonɗinaali. Golleeji ɗi ngollir-mi e innde Baabiraaɗo am ɗii, kanji ceettantoo kam. 26 Kaa onon, on ngoonɗinaali sabi on nganaa baali am. 27 Baali am ana nana daande am. Miɗo anndi ɗi, eɗi njokka e am. 28 Miɗo hokka ɗi nguurndam nduumiiɗam, ɗi mbaatataa abada. Fay gooto ittataa ɗi e junngo am. 29 Baabiraaɗo dokkuɗo kam ɗi oo ɓuri huunde fuu teddude. Fay gooto waawaa ittude ɗi e junngo Baabiraaɗo am oo. 30 Miin e Baabiraaɗo, min gooto.
31 Yahuudiyankooɓe cuɓi kaaƴe kasen faa mbedoo mo. 32 Iisaa wii ɓe:
—Mi gollirii baawɗe Baabiraaɗo golleeji lobbi keewɗi yeeso mon. E ley ɗii golleeji, saabe homo e majji mbedorto-ɗon kam kaaƴe?
33 Yahuudiyankooɓe njaabii mo:
—Wanaa saabe golle lobbo min mbedorte kaaƴe, ko min mbedorte kaaƴe dee, saabe aɗa bonkoo Laamɗo. Aan a neɗɗo, a waɗii hoore maa a Laamɗo.
34 Iisaa jaabii ɓe:
—Tama winndaaka ley Sariya mon too: Laamɗo wii «onon on laamɗo'en»?* 35 Laamɗo noddirii laamɗo'en ɓeen ɓe o haaldi. Ko Binndi ɗii mbii koo sottataa. 36 Mo Baabiraaɗo suɓii so neli e aduna oo, hono mbiiraton mo bonkike Laamɗo saabe mi wii mi Ɓii Laamɗo? 37 So mi gollaali golleeji Baabiraaɗo am, pati ngoonɗinee kam. 38 Kaa so miɗo golla ɗi, fay so on ngoonɗintaa kam, ngoonɗinee golleeji ɗii yalla oɗon annda, ngoonɗinon miɗo e Baabiraaɗo, Baabiraaɗo ana e am.
39 Ɓe tewti nanngude mo kasen. O soɓɓitorii ɓe.
40 O yehi ootoo bannge maayo Urdun nokku ɗo Yaayaa lootannoo lootogal batisima arannde ɗoo kasen, o faɓɓi ton. 41 Yimɓe heewɓe ngari e makko, mbii:
—Yaayaa waɗaali haaynde fay wootere. Kaa ko o haali e gorko oo koo fuu goonɗii.
42 Heewɓe ngoonɗini Iisaa ton.
* 10:34 Jabuura 82.6