11
Haala maayde Laajaru
Gorko ɲawɗo biyeteeɗo Laajaru ana Baytaniya, kaɲum e banndiraaɓe mum rewɓe Mariyama e Marta. Tawi Mariyama woni gujuɗo Moobbo oo nebam uuroojam so socciri koyɗe makko sukundu muuɗum. Laajaru ɲawɗo oo yo miɲiiko gorko. Banndiraaɓe rewɓe ɓee neli e Iisaa, mbii:
—Moobbo, giɗo maa mo korsin-ɗaa oo ɲawii.
Nde Iisaa nanunoo ɗum ndee, wii:
—Oo ɲaw wanaa ɲaw saate. Mo ɲaw tabintinoowo teddeengal Laamɗo, yalla Ɓii Laamɗo oo ana teddiniree mo.
Iisaa ana horsini Laajaru e banndiraaɓe mum rewɓe, Marta e Mariyama, taweede o nanii Laajaru sellaa fuu, haɗaali mo faɓɓude ton balɗe ɗiɗi goɗɗe. Caggal ɗum, o wii taalibaaɓe makko:
—Mbirfito-ɗen Yahuudiya!
Taalibaaɓe ɓee njaabii:
—Moobbo, ɓooyaa fey ko Yahuudiyankooɓe ndaari wardude ma kaaƴe, laatoo ton mbirfoto-ɗaa kasen naa?
Iisaa jaabii:
—Wanaa wakkatiiji sappo e ɗiɗi ngoni ley ɲalooma naa? Jahoowo ɲalooma fergataako sabi omo yiya fooyre aduna oo. 10 Kaa jahoowo jemma fergoto sabi fooyre walaa e muuɗum.
11 Caggal o haalii ɗii haalaaji, o wii ɓe:
—Giɗo men Laajaru ɗaanike, mi yahan mi finndinoya mo.
12 Taalibaaɓe ɓee mbii:
—Moobbo, so tawii o ɗaaniiɗo, ndennoo o daɗii.
13 Haala maayde Laajaru o haalannoo. Kamɓe ɓe miilii haala ɗoyngol o haali. 14 Iisaa laɓɓinani ɓe:
—Laajaru hedditaaki! 15 Mi seyorike saabe mooɗon ko mi tawaaka ton koo yalla oɗon ngoonɗina. Kaa jonnoo, njehen to makko.
16 Nden Tomaa noddirteeɗo Funeeru oo wii taalibaaɓe woɓɓe ɓee:
—Njehen enen duu yalla eɗen maayda e makko.
No Iisaa wiiri kaɲum woni immital e nguurndam
17 Nde Iisaa yottinoo ndee, tawi waɗii balɗe nay ko Laajaru iriraa. 18 Nde wonnoo hakkunde Baytaniya e Urusaliima ɓuraa hono kilooji tati, 19  Yahuudiyankooɓe heewɓe ngarii to Mariyama e Marta duwaaru Laajaru, eɓe koomta ɗum'en e maayde miɲiiɓe gorko. 20 Nde Marta nannoo Iisaa warii ndee, yehi sakkitoyii mo. Mariyama kaa heddii cuuɗi. 21 Marta wii Iisaa:
—Moobbo, sinndo aɗa wonnoo ɗoo, miɲam gorko oo maayataano. 22 Kaa fay jooni miɗo anndi huunde fuu ko ndaardu-ɗaa Laamɗo, waɗante.
23 Iisaa wii mo:
—Miɲa gorko oo immitoto.
24 Marta wii:
—Miɗo anndi o immitoto ɲannde immital, ɲalaande sakitotoonde.
25 Iisaa wii mo:
—Miin woni immital, miin woni nguurndam. Neɗɗo fuu goonɗinɗo kam, fay so maayi, wuuran. 26 Guurɗo fuu goonɗinɗo kam, maayataa abada. Aɗa goonɗini ɗum naa?
27 O jaabii:
—Sanne Moobbo! Miɗo goonɗini aan woni AlmasiihuƁii Laamɗo garoowo e aduna oo.
28 E dow ɗum, o yehi noddoyde miɲiiko Mariyama, o gunndii ɗum:
—Moobbo oo warii, omo nodde.
29 Nde Mariyama nanunoo ɗum ndee, heɲii law, nootoyii. 30 Tawi fuu Iisaa naataalino ngeenndi ndii tafon. Omo heddii ɗo Marta hawrunoo e makko ɗoo. 31  Yahuudiyankooɓe ana ngondunoo e Mariyama ley galle, ana koomtannoo ɗum. Ɓe njii o gurbitike, o yaltii. Ɓe njokkitii mo, ɓe miili o woyoyan dow yanaande too. 32 Mariyama yottii ɗo Iisaa woni ɗoo, yii ɗum tan, diccii yeeso muuɗum, wii ɗum:
—Moobbo, sinndo aɗa wonnoo ɗoo, miɲam gorko oo maayataano.
33 Nde Iisaa yiinoo Mariyama e Yahuudiyankooɓe wonduɓe e mum ɓee ana mboya ndee, yonki makko ɲawi, hakkille makko immii. 34 O wii:
—Hoto ndesu-ɗon mo?
Ɓe njaabii:
—Moobbo, war ƴeew!
35 Nii Iisaa woyi. 36 Yahuudiyankooɓe ɓee mbii:
—Ƴeewee no o foti horsinde ɗum.
37 Yoga e maɓɓe wii:
—Bumtinɗo bumɗo waawaano haɗude Laajaru maayde naa?
No Iisaa wuurtiniri Laajaru
38 Yonki Iisaa ɓeydi ɲawde, o yehi tiimoyde yanaande ndee. Yanaande ndee yo loowol uddiraangol haayre. 39 Iisaa wii:
—Ittee haayre ndee!
Marta, banndii debbo maayɗo oo, wii mo:
—Moobbo, ana haani ko tawee henndu makko waylitike, sabi hannde woni balɗe makko nay.
40 Iisaa jaabii mo:
—Tama mi wiyaali ma, so a goonɗinii, a yiyan teddeengal Laamɗo?
41 Ɓe itti haayre ndee. Iisaa tiggitii, wii:
—Baabiraaɗo, miɗo yettire ko njaabani-ɗaa kam koo. 42 Miin kaa, miɗo anndi ɲannde fuu aɗa jaabanoo kam. Kaa mi haaldirii nii saabe yimɓe filiiɓe kam ɓee, yalla eɓe ngoonɗina aan neli kam.
43 Caggal ɗii haalaaji, o duki semmbe, o wii:
—Laajaru, yaltu sella!
44 Maayɗo oo yalti, juuɗe mum e koyɗe mum ana piilaa leppi, yeeso mum ana suddii. Iisaa wii ɓe:
—Kumtee mo, njoppon mo o yaha!
No waalde Saahiiɓe dawriri faa nannga Iisaa
45 Heewɓe e Yahuudiyankooɓe warnooɓe to Mariyama ɓee njii ko Iisaa waɗi koo, ngoonɗini ɗum. 46 Kaa yogaaɓe njehi to Farisa'en, kaaltani ɗum'en ko Iisaa waɗi koo. 47 Nden Farisa'en e hooreeɓe yottinooɓe sadaka mooɓti waalde Saahiiɓe ndee, mbii:
—Oo gorko ana waɗa kaayɗe keewɗe. Hono ngaɗaten? 48 So en njoppirii mo nii, jamaa oo fuu goonɗinan mo. Nden kaa, Romankooɓe ngaran mbonna nokku men ceniiɗo oo e leɲol men ngol.
49 Gooto maɓɓe biyeteeɗo Kayafas, laatinooɗo Jottinoowo Sadaka Mawɗo e nden hitaande, wii ɓe:
—Onon, on anndaa fay huunde. 50 On anndaa neɗɗo gooto maayana yimɓe fuu ɓuri moƴƴande en diina leɲol meeɗen fuu halkoo.
51 Tawi wanaa hiini hoore makko o haaldi kaa haala, kaa nde wonnoo o Jottinoowo Sadaka Mawɗo nden hitaande, o sappike Iisaa maayanan leɲol ngol. 52 Kaa wanaa leɲol ngol tan o maayanta, ko o maayanta dee, faa o mooɓta ɓiɓɓe Laamɗo saakiiɓe ɓee fuu e fedde wootere. 53 Gila oon ɲalooma, ɓe ndawridi faa ɓe mbara mo.
54 Ɗum waɗi so Iisaa ŋootti saccude hakkunde Yahuudiyankooɓe. O iwi ɗo o wonnoo ɗoo, o yehi ngalluure wiyeteende Efrayim heettunde e ladde jeereende. O jooɗodii ton e taalibaaɓe makko.
55 Tawi iidi Yahuudiyankooɓe biyeteeɗo Paska oo ɓadike. Heewɓe e yimɓe leydi ndii njehi Urusaliima faa cenna ko'e mum'en gila iidi oo yottaaki. 56 Eɓe tewta Iisaa. Eɓe ndarii ley Suudu Dewal Mawndu nduu, eɓe kaalda:
—Oɗon miila o wara e iidi oo naa on miilaali?
57 Tawi hooreeɓe yottinooɓe sadaka e Farisa'en njamiriino neɗɗo fuu annduɗo to mo woni yo haalu faa mo nanngee.