12
No Mariyama wujiri koyɗe Iisaa nebam
Balɗe jeegom fade iidi Paska yottaade, Iisaa yehi Baytaniya ɗo Laajaru mo o wuurtinnoo oo jeyaa ɗoo. Ɗon ɓe ndefani mo ɲaamdu. Marta feccani ɓe, Laajaru yo gooto e ɲaamdooɓe e Iisaa ɓee. Nden Mariyama ɓami feccitere liituru nebam laaɓuɗam, uuroojam, tiiɗuɗam coggu, wuji ɗam e koyɗe Iisaa, socciri ɗe sukundu mum. Suudu nduu fuu ukkiti. Gooto e taalibaaɓe Iisaa ɓee, ɗum woni Yahuuda Isikariyota jammbotooɗo mo oo, wii:
—Ko saabii so ɗam nebam soottaaka buuɗi teemeɗe tati cardi,* hokkee misikiina'en?
Walaa ko o wiiri non so wanaa o gujjo, wanaa yurmeende misikiina'en. Kanko woni kawjotooɗo jawdi maɓɓe, omo woowi wujjitidde hen. Iisaa wii:
—Celee e debbo oo. O resirii ɗam ɲannde iretee-mi. Sabi misikiina'en ana tawdee e mon ɲannde fuu. Kaa miin, mi tawdataake e mon ɲannde fuu.
No hooreeɓe yottinooɓe sadaka anniyorii warde Laajaru
Yahuudiyankooɓe heewɓe anndi Iisaa ana Baytaniya, njehi ton. Wanaa saabe Iisaa tan waddi ɓe, yalla eɓe njiya Laajaru guurtinaaɗo oo duu. 10 Non hooreeɓe yottinooɓe sadaka ndawridi mbaran Laajaru duu, 11 sabi Yahuudiyankooɓe heewɓe ana njoppa ɓe ngoonɗinoya Iisaa saabe Laajaru.
No Iisaa naatiri Urusaliima
12 Janngo mum, jamaa keewɗo garɗo hawrude e iidi oo nani Iisaa garoowo Urusaliima. 13 Ɓe ɓami caɓe tamarooje, ɓe cakkitoyii mo. Eɓe kuljina, eɓe mbiya:
—Jettooje e barke ngoodanii gardoowo e dow innde Joomiraaɗo oo! Jettooje ngoodanii mo, kanko kaananke Israa'iila!
14 Iisaa heɓi mola ndakiiwa, waɗɗii, hono no Binndi ɗii mbiiri ɗum nii:
15 «Yimɓe ngalluure Siyona, pati kulee!
Ƴeew, kaananke mon ana wara,
ana waɗɗii mola ndakiiwa.»
16 Nden taalibaaɓe makko ɓee paamaalino ko ɗum woni. Kaa caggal Iisaa teddinaama, ɓe miccitii ko mo sappananoo koo ɓe ngaɗi mo. 17 Jamaa tawdanooɗo e makko nde o wuurtinnoo Laajaru, o noddi ɗum iwde e yanaande ndee, kaɲum'en duu ana ceettii. 18 Ɗum waɗi so yimɓe heewɓe njehi cakkitoyii mo sabi ɓe nanii o waɗii ndee haaynde. 19 Non Farisa'en mbiyondiri:
—On njii, walaa fuu ko mbaawan-ɗen mo, aduna oo fuu annii jokki e makko.
20 Won Yunaninkooɓe tawaaɓe hakkunde warɓe Urusaliima faa ndewa ley ɲalaaɗe iidi ɗee. 21 Ɓe ɓattitii Filipa jeyaaɗo Baytisayda ley leydi Galili, ɓe mbii ɗum:
—Moobbo, miɗen njiɗi yiide Iisaa.
22 Filipa yehi haalanoyi Andire. Ɓe njottinoyi haala kaa Iisaa. 23 Iisaa jaabii ɓe:
—Wakkati mo Laamɗo hollata teddeengal Ɓii Neɗɗo oo yottike. 24 Miɗo haalana on goonga: so wabbere alkama yooraali aawaama e leydi, heddoto yo wabbere wootere. Kaa so nde yoorii nde aawaa fuu, nde riman faa heewa. 25 Neɗɗo fuu jiɗɗo yonki mum, mursan ki, kaa jeebiiɗo yonki mum e aduna oo, damman ki, heɓan nguurndam nduumiiɗam. 26 So won muuyɗo gollande kam, yo jokku e am. Ɗo ngon-mi fuu, ɗoo golloowo am duu wonata. Baabiraaɗo teddinan gollanoowo kam.
No Iisaa sapporii maayde mum
27 —Jooni mi wemmbaama. Koɗum mbiyan-mi? Mi wiya Abba hisinam e oo wakkati naa? Mi waawaa wiide ɗum sabi kammari wakkati oo ngardu-mi. 28 Abba, teddin innde maa.
Daande nanaa iwrude dow kammu:
—Mi teddinii nde, mi teddinan nde kasen.
29 Nde yimɓe darinooɓe ton ɓee nanunoo nden daande ndee, mbii ɗum riggaango kammu. Woɓɓe mbii:
—Malaa'ika haaldi e makko!
30 Iisaa wii ɓe:
—Wanaa saabe am daande ndee wardi, saabe mooɗon. 31 Jooni woni sariya aduna oo. Jooni kaananke oo ɗoo aduna tippete sella. 32 Miin, so mi toownaama iwde e leydi ndii, mi fooɗan yimɓe fuu warde e am.
33 Tawi ɗii haalaaji o sapporii no mo maayrata nii. 34 Yimɓe ɓee njaabii mo:
—Sariya oo anndinii min Almasiihu yo duumotooɗo. Hono aan mbiirataa kinaa Ɓii Neɗɗo oo toownee? Homo woni oo Ɓii Neɗɗo?
35 Iisaa jaabii ɓe:
—Fooyre ana wondi e mon wakkati seeɗa tafon. Njahon gila fooyre ana heddii e mon, pati nimre hippoo on. Jahoowo ley nimre anndaa ɗo yahata. 36 Ngoonɗinee fooyre gila ende e mon yalla oɗon laatoo yimɓe fooyre.
No yimɓe calorii goonɗinde Iisaa
Iisaa haalu ɗum tan, yehi suuɗoyii ɓe. 37 Kaayɗe ɗe o waɗi yeeso maɓɓe ɗee fuu, waɗaali so ɓe ngoonɗini mo, 38 yalla haala annabi Esaaya kaa ana tabita:
«Joomiraaɗo, homo goonɗini waaju amen oo?
Homo ɓannginanaa baawɗe Joomiraaɗo?»§
39 Ɓe mbaawaano goonɗinde, sabi Esaaya wii kasen:
40 «O wumnii gite maɓɓe,
o helii hakkillaaji maɓɓe,
pati gite maɓɓe njiya,
pati hakkillaaji maɓɓe paama
sako ɓe tuuba, so mi sellina ɓe.»*
41 Ɗum Esaaya wii nde yiinoo teddeengal Iisaa, so haali haala makko ndee.
42 Kaa ɗum fuu e taweede, hooreeɓe Yahuudiyankooɓe heewɓe ngoonɗinii Iisaa. Kaa saabe Farisa'en, ɓe kulii yaadirde pati ɓe njaltinee waajordu. 43 Ɗum woni teddineede yimɓe ɓurani ɓe teddineede Laamɗo.
44 Iisaa haali faa toowi, wii:
—Goonɗinɗo kam, wanaa miin tan o goonɗini, nelɗo kam oo duu o goonɗinii ɗum. 45 Neɗɗo fuu jiiɗo kam, yii nelɗo kam oo. 46 Miin, mi warii mi fooyre aduna oo, faa goonɗinɗo kam fuu pati heddoo ley nimre. 47 So won nanɗo waaju am jokkaali ɗum, miin, mi sarataa ɗum. Sabi mi wardaali sarde aduna oo, faa mi hisina mo ngardu-mi. 48 Oon calaniiɗo kam, so jaɓaali waajuuji am, ana jogii caroowo. Konngol ngol kaal-mi ngol sarata ɗum ɲalaande sakitotoonde. 49 Sabi miin, mi haaldaali hiini hoore am. Baabiraaɗo nelɗo kam oo hokki kam yamiroore ko kaalan-mi e ko mbaajotoo-mi. 50 Miin, miɗo anndi yamiroore makko, kaɲum woni nguurndam nduumiiɗam. Ko kaal-mi koo, no Baabiraaɗo haalaniri kam nii kaaltir-mi.
* 12:5 Buuɗi teemeɗe tati cardi ana mbaara e njoɓdi neɗɗo hitaande. 12:13 Jabuura 118.25-26 12:15 Jakariyaa 9.9 § 12:38 Esaaya 53.1 * 12:40 Esaaya 6.10