13
No Iisaa lootiri koyɗe taalibaaɓe mum
Gila iidi Paska yottaaki, Iisaa ana anndi wakkati mo iwata e aduna so hootana Baabiraaɗo oo warii. Ga aduna gaa omo yiɗi yimɓe makko, omo yiɗi ɓe kaaddi jilli. Wakkati mo ɓe kirtotoo oo, Ibiliisa waɗi e ɓernde Yahuuda ɓii Simon Isikariyota jammbaade mo. Iisaa e hoore mum ana anndi to Laamɗo iwri to Laamɗo hootata. Laamɗo waɗii huunde fuu e junngo makko. O immii e hiraande ndee, o ɓoortii saaya makko, o ɓami disawel, o fiili e makko. Non o wayli ndiyam e feere lootorde, o naati e lootude koyɗe taalibaaɓe makko, omo soccira ɗe disawel o fiilii ngel. Nde o yottinoo Simon Piyeer ndee, oon wii mo:
—Moobbo, aan lootata koyɗe am naa?
Iisaa jaabii mo:
—A faamaali ko ngaɗan-mi koo tafon, kaa a faamoyan caggal jooni.
Piyeer wii mo:
—A lootataa koyɗe am abada!
Iisaa jaabii mo:
—So mi lootanaali ma, a walaa ngeɗu e am.
Simon Piyeer wii mo:
—Moobbo! So non, pati haaɗu e koyɗe am tan, lootu juuɗe am e hoore am duu.
10 Iisaa wii mo:
—Lootiiɗo fuu yo laaɓuɗo. Mo hasindinaa e lootaneede kinaa koyɗe tan. Onon on laaɓuɓe, kaa wanaa on fuu.
11 Tawi omo anndi jammbotooɗo mo oo. Ɗum waɗi so o wii wanaa on fuu ngoni laaɓɓe.
12 Nde Iisaa lootunoo koyɗe maɓɓe ndee, ɓamti saaya muuɗum, joottii, wii ɓe:
—On paamii ko ngaɗu-mi on koo naa? 13 Oɗon noddira kam «Moobbo» oɗon noddira kam «Kalfaaɗo». Ko mbiyaton koo ana moƴƴi, sabi ɗum ngon-mi. 14 Ndennoo, miin Kalfaaɗo, miin Moobbo, mi lootii koyɗe mon, waajibi onon duu gooto fuu lootana goɗɗo koyɗe mum. 15 Ko ngaɗu-mi on koo yo tinndinol yalla onon duu, oɗon ngaɗondira hono ko ngaɗu-mi on koo. 16 Miɗo haalana on goonga: maccuɗo ɓurataa kalfaaɗo mum teddude, nelaaɗo duu ɓurataa nelɗo ɗum. 17 Nde wonnoo on anndii ɗum jooni, so nii on njokkirii non, on mbelan hoore. 18 Wanaa haala mon on fuu kaal-mi. Miɗo anndi ɓeen ɓe cuɓii-mi, kaa kinaa ko Binndi ɗii mbii koo tabita: «Ɲaamduɗo e am latiri kam teppere muuɗum.»* 19 Gila jooni miɗo haalana on ɗum, fade majjum yottaade, yalla nde ɗum yottii fuu, oɗon ngoonɗina miin woni mo ngon-mi. 20 Miɗo haalana on goonga: neɗɗo fuu jaɓɓiiɗo nelaaɗo am, jaɓɓike kam. Neɗɗo fuu jaɓɓiiɗo kam, jaɓɓike nelɗo kam oo duu.
No Yahuuda jammborii Iisaa
21 Nde o haalnoo ɗum ndee, yonki makko ɲawi, o wii:
—Miɗo haalana on goonga: gooto mooɗon jammboto kam.
22 Taalibaaɓe ɓee ƴeewondiri. Ɓe anndaa mo o haalata haala mum. 23 Gooto e taalibaaɓe ɓee, mo Iisaa horsini oo, ana jooɗinoo bannge mum. 24 Simon Piyeer himƴi mo gite mo lamndoo Iisaa homo o haalata haala mum. 25 Non taalibbo oo naayorii hedde Iisaa, wii:
—Moobbo, ɗum homo?
26 Iisaa jaabii:
—Mo ndokkan-mi lonngere nde cuuwan-mi ndee oo.
O suuwi lonngere, o hokki Yahuuda ɓii Simon Isikariyota oo. 27 Caggal lonngere ndee, Ibiliisa naati e Yahuuda. Iisaa wii mo:
—Waɗu ko ngaɗataa koo law!
28 Tawi fay gooto e jooɗiiɓe ɗon ɓee faamaali ko Iisaa haalani mo koo. 29 Nde wonnoo Yahuuda woni kawjotooɗo jawdi maɓɓe, yoga miilii Iisaa wii mo somonoyoo iidi, naa daɲa ko o hokki misikiina'en. 30 Yahuuda nanngu lonngere ndee tan, yalti oon wakkati fuu. Ɗum jemma.
Haala yamiroore heyre
31 Nde Yahuuda yaltunoo ndee, Iisaa wii:
—Jooni Ɓii Neɗɗo teddinaama, Laamɗo duu teddiniraama saabe makko. 32 So Laamɗo teddiniraama saabe makko, kaɲum duu teddinan mo e hoore mum, teddinan mo law. 33 Sukaaɓe am, miɗo wondi e mon seeɗa tafon. On tewtan kam. Miɗo wiya on jooni hono ko mbiinoo-mi Yahuudiyankooɓe e ɓettaade: on mbaawaa yaade to njahan-mi too. 34 Miɗo hokka on yamiroore heyre: njiɗondiree! Hono no njiɗir-mi on nii, onon duu njiɗondiron hono non! 35 So on njiɗondirii, yimɓe fuu annditan on taalibaaɓe am.
No Iisaa holliri Piyeer yankiran ɗum
36 Simon Piyeer wii mo:
—Moobbo, hoto njahataa?
Iisaa jaabii mo:
—To njahan-mi jooni too, a waawaa jokkude e am. Kaa caggal jooni a jokkan e am!
37 Piyeer wii mo:
—Moobbo, ko saabii so mi waawaa jokkude e maa jooni? Miɗo hokkitira yonki am saabe maa.
38 Iisaa jaabii mo:
—Goonga fuu, a hokkitiran yonki maa saabe am naa? Miɗo haalane goonga: fade ndontoori jogginde hannde a wiyan a anndaa kam cili tati.
* 13:18 Jabuura 41.10 13:32 Puɗɗooɗe aaya 32,«So Laamɗo teddiniraama saabe makko»,tawaaka e ɗereeji ɓurɗi fuu ɓooyde ɗii.