14
No Iisaa wiiri kaɲum woni laawol ngol
Iisaa wii taalibaaɓe mum ɓee:
—Pati imminee hakkille mon. Ngoonɗinee Laamɗo, ngoonɗinee kam. Cuuɗi keewɗi ana ley galle Baabiraaɗo am. So walaano, mi wiyanno on. Mi yahan, mi moƴƴinanoya on ton nokku. Ndennoo, so mi moƴƴinanoyii on nokku, mi wartan kasen mi ɓamta on faa onon duu ngonon to ngonan-mi too. Oɗon anndi to njahan-mi too, oɗon anndi laawol mum.
Tomaa wii mo:
—Moobbo, min anndaa to njahataa, hono min anndirta laawol mum?
Iisaa jaabii mo:
—Miin woni laawol ngol, miin woni goonga oo, miin woni nguurndam ɗam. So wanaa saabe am fay gooto waawaa yaade to Baabiraaɗo. Sinndo oɗon anndunoo kam, maa on anndu Baabiraaɗo am oo duu. Gila jooni on anndii mo, on njii mo.
Filipa wii mo:
—Moobbo, hollu min Baabiraaɗo, ɗum tan ana heƴa min.
Iisaa wii mo:
—No ngondir-mi e mooɗon faa ɓooyi nii fuu, Filipa, a anndaali kam naa? Jiiɗo kam, yii Baabiraaɗo. Hono mbiirataa: «Hollu min Baabiraaɗo»? 10 A goonɗinaali miɗo e ley Baabiraaɗo, Baabiraaɗo ana e am naa? Waajuuji ɗi mbaajii-mi on ɗii fuu, mi waajortaako ɗi hiini hoore am. Baabiraaɗo gonɗo e am oo gollata golleeji mum. 11 Ngoonɗinee kam so mi wii miɗo e Baabiraaɗo, Baabiraaɗo ana e ley am. Fay so on ngoonɗinaali ɗum, ngoonɗiniron kam saabe golleeji ɗii. 12 Miɗo haalana on goonga: neɗɗo fuu goonɗinɗo kam, gollan kaɲum duu golleeji ɗi ngollan-mi ɗii, gollan ko ɓuri ɗi, sabi mi kootoowo to Baabiraaɗo am. 13 Mi waɗanan on huunde fuu ko ɲaagori-ɗon Laamɗo saabe am. Mi waɗan ɗum yalla Baabiraaɗo oo ana teddiniree saabe Ɓiɗɗo oo. 14 So won ko ɲaagori-ɗon Laamɗo saabe am, mi waɗanan on.
No Iisaa fodiri neldan Ruuhu Ceniiɗo
15 —So oɗon njiɗi kam, on njokkan jamirooje am. 16-17 Mi ɲaagoto Baabiraaɗo hokka on Balloowo goɗɗo, oo woni Ruuhu goonga, yalla omo wonda e mon faa abada. Aduna oo waawaa jaɓɓaade mo, sabi yiyataa mo, anndaa mo. Kaa onon, oɗon anndi mo sabi omo wondi e mon, omo e mon. 18 Mi yoppataa on atiime'en, mi wartan e mon. 19 So ɓooyii seeɗa aduna oo yiyataa kam kasen. Kaa onon, on njiyan kam, sabi mi guurɗo, onon duu on nguuran. 20 Ɲannde nden on paaman miɗo e ley Baabiraaɗo, oɗon e am, miɗo e ley mon. 21 Neɗɗo fuu annduɗo jamirooje am so jokki ɗe, kaɲum woni jiɗɗo kam. Jiɗɗo kam, Baabiraaɗo am yiɗan ɗum. Miin duu, mi yiɗan ɗum, mi ɓannginanan ɗum hoore am.
22 Yahuuda, mo wanaa Yahuuda Isikariyota, jaabii mo:
—Moobbo, hono ɓannginirantaa min hoore maa, tawee a ɓannganaali aduna oo?
23 Iisaa jaabii mo:
—So neɗɗo ana yiɗi kam, jokkan konngol am, Baabiraaɗo am yiɗan ɗum. Miin e Baabiraaɗo am oo min ngaran to mum min njooddoo e mum. 24 Neɗɗo fuu mo yiɗaa kam, jokkataa konngol am. Haala ka nanaton kaa, ka wanaa ka am, ka haala Baabiraaɗo nelɗo kam oo. 25 Ɗum kaalanan-mi on gila miɗo tawdaa e mon. 26 Ruuhu Ceniiɗo, Balloowo on mo Baabiraaɗo neldirta on saabe am oo, kaɲum anndinta on kulle fuu. O miccintinan on ko mbaajinoo-mi on koo fuu.
27 Jam njoppidan-mi on, jam am ndokkan-mi on. Miin, mi hokkirtaa on no aduna oo hokkirta on nii. Pati imminee hakkille mon, pati kulee. 28 On nanii ko mbii-mi on: «mi yahan, caggal mum mi warta e mon.» Sinndo oɗon njiɗunoo kam, maa on ceyoro mi jahoowo to Baabiraaɗo, sabi Baabiraaɗo ɓuri kam teddude. 29 Mi haalanii on jooni gila ɗum waraali, yalla so ɗum warii, oɗon ngoonɗina. 30 Haala am e mooɗon heewataa kasen, sabi kaananke oo aduna ana wara. Fay huunde o waawaa e am. 31 No Baabiraaɗo yamiri kam nii, non ngaɗiran-mi, faa aduna oo faama miɗo yiɗi Baabiraaɗo. Immee njehen, iwen ɗoo.