15
No Iisaa wiiri kaɲum woni peguuwi ngoongaraawi
—Miin woni peguuwi ngoongaraawi, Baabiraaɗo woni jom ngesa peguuje. Caɓal am dimaral fuu o feƴƴan ɗum, caɓal dimoowal fuu, o saltoto ɗum yalla engal ɓeydoo rimde. Onon, jooni on laaɓuɓe saabe waaju mo mbaajii-mi on oo. Ɲiiɓee e am. So on ɲiiɓii e am, miin duu mi ɲiiɓan e mon! Hono no caɓal peguuwi waawaa rimde e hoore mum kinaa tawee engal ɲiiɓi e peguuwi nii, hono non onon duu, on mbaawaa rimde so on ɲiiɓaali e am. Miin woni peguuwi, onon ngoni caɓe. Neɗɗo fuu ɲiiɓuɗo e am, mi ɲiiɓii e mum, riman duu faa heewa. On mbaawaa waɗude fay huunde so on ngaldaa e am. Neɗɗo fuu mo ɲiiɓaali e am, tippete sella hono no caɓal peƴƴaangal nii, yoora. Caɓe joorɗe ɗee mooɓtete, tippee ley yiite, ɗe kuɓɓa. So on ɲiiɓii e am, waaju am ɲiiɓii e mon, nden kaa ɲaagee Laamɗo ko muuy-ɗon fuu, on keɓan. So on ndimii faa heewii, ɗum hollititta on laatike taalibaaɓe am, nden yimɓe njiyata teddeengal Baabiraaɗo am. Hono no Baabiraaɗo yiɗiri kam nii, miin duu hono non njiɗir-mi on. Ɲiiɓee e jilli am. 10 So on njokkii jamirooje am, on ɲiiɓan e jilli am, hono no njokkir-mi jamirooje Baabiraaɗo am so ɲiiɓu-mi e jilli mum nii.
11 Mi waajike on ɗum yalla seyo am ana ɲiiɓa e mon, seyo mon hiɓɓa. 12 Annii yamiroore am: njiɗondiree hono no njiɗir-mi on nii. 13 Huunde fuu ɓuraa ɗii ɗoo jilli mawnude: neɗɗo hokkitira yonki mum saabe yiɓɓe mum. 14 Onon ngoni yiɓɓe am, so on ngollii ko njamir-mi on koo. 15 Mi wiyataa on maccuɓe kasen sabi maccuɗo anndaa ko kalfaaɗo mum gollata. Miɗo wiya on yiɓɓe, sabi ko narru-mi Baabiraaɗo am koo fuu, mi anndinii on. 16 Wanaa onon cuɓii kam, miin suɓii on so yamiri on njahon ndimoyon ɓiɓɓe, ɓiɓɓe mon nduumoo, yalla Baabiraaɗo ana hokka on huunde fuu ko ɲaagori-ɗon saabe am. 17 Njiɗondiree! Ɗum njamir-mi on.
No aduna oo waɲiri Iisaa e taalibaaɓe mum fuu
18 —So aduna oo ana waɲi on, anndee, miin o adii waɲude. 19 Sinndo on laatinoke adunankooɓe, maa aduna oo yiɗu on. Kaa on nganaa adunankooɓe. Mi suɓike on mi seenndii on e aduna oo. Ɗum saabanii mo waɲude on. 20 Miccitee ko mbiinoo-mi on koo: «Maccuɗo ɓurataa kalfaaɗo mum.» So ɓe torrii kam, ɓe torran on, onon duu. So ɓe njokkii konngol am, ɓe njokkan ngol mon ngol duu. 21 Ɓe ngaɗiran on ɗum fuu saabe am, sabi ɓe anndaa nelɗo kam oo. 22 So mi waraalino, mi waajanooki ɓe, ɓe ɲiŋataakeno. Kaa jooni mi warii, mi waajike ɓe, ɓe ngalanaa luutti maɓɓe ɗii ujuuru fuu. 23 Neɗɗo fuu baɲuɗo kam, waɲii Baabiraaɗo am oo duu. 24 Sinndo mi gollaalino ɗii golleeji ɗi fay gooto meeɗaali gollude yeeso maɓɓe, ɓe ɲiŋataakeno. Kaa jooni ɓe njii ɗi fuu, eɓe keddii waɲude kam, miin e Baabiraaɗo am. 25 Ɗum waɗii faa tabintina ko winndaa ley Sariya maɓɓe: «Ɓe mbaɲirii kam dow meere.»*
26  Ruuhu goonga iwroowo to Baabiraaɗo, Balloowo on mo neldan-mi on oo, nde warii, kaɲum seettantoo kam. 27 Onon duu, on ceettanto kam sabi oɗon ngondi e am gila puɗɗooɗe.
* 15:25 Jabuura 35.19; 69.5