16
—Mi waajike on ɗum pati on njoppu goonɗinal. Ɓe njaltinan on cuuɗi baajorɗi. Wakkati waroyan nde barɗo on fuu miilata rewii Laamɗo. Ɓe ngaɗan ɗum sabi ɓe anndaa Baabiraaɗo oo, ɓe anndaa kam miin duu. Mi waajike on ɗum, yalla so wakkati oo warii, oɗon miccitoo mi haalaniino on ɗum.
Haala golle Ruuhu Ceniiɗo
—Mi haalanaali on gila arannde sabi miɗo wondi e mon. Jooni miɗo nii hootana nelɗo kam oo, kaa fay gooto e mon lamndaaki kam hoto njahan-mi. On cunaama sanne saabe ko kaalan-mi on ɗum koo. Ɗum fuu e taweede, miɗo haalana on goonga: yaadu am ɓuri moƴƴande on. Sabi so mi yahaali, Balloowo on oo warataa. Kaa so mi yehii, mi neldan on mo. So o warii, o ɲiŋan aduna oo banngal luutti e fooccitaare e sariya. Banngal luutti, sabi ɓe ngoonɗinaali kam. 10 Banngal fooccitaare, sabi miɗo hoota to Baabiraaɗo oo, on njiyataa kam kasen. 11 Banngal sariya, sabi kaananke oo ɗoo aduna saraama.
12 Miɗo jogii ko heewi kasen ko mi waajoo on, kaa on mbaawtataa ɗum jooni. 13 Nde Ruuhu goonga oo warii fuu, ɗowan on faade e goonga fuu. Sabi o haaldataa hiini hoore makko, o haalanan on ko o nani fuu, o humpitan on ko waroyta. 14 Kanko, o teddinan kam, sabi o ɓaman ko njey-mi koo, o humpitira on. 15 Ko Baabiraaɗo oo jogii fuu, miin jey. Ɗum saabii mbii-mi o humpitan on ko o heɓi e am koo.
No sunu waylitortoo seyo
16 —So ɓooyii seeɗa, on njiyataa kam, so ɓooyii seeɗa kasen, njiyon kam.
17 Yoga e taalibaaɓe makko ɓee lamndondiri, mbii:
—Koɗum woni maanaa haala makko so o wii «so ɓooyii seeɗa, on njiyataa kam e so ɓooyii seeɗa kasen, njiyon kam», o wii kasen «sabi mi jahoowo to Baabiraaɗo»?
18 Ɓe mbii:
—«So ɓooyii seeɗa», koɗum ɗum firritata? Min paamaali ko o wii koo.
19 Nde Iisaa anndunoo eɓe njiɗi lamndaade ɗum ndee, wii ɓe:
—Oɗon lamndondira maanaa haala am kaa: «So ɓooyii seeɗa on njiyataa kam, so ɓooyii seeɗa kasen, njiyon kam.» 20 Miɗo haalana on goonga: onon, on mboyan, on mboytoto, tawee aduna oo ana seyii. On cuŋlan, kaa sunu mon waylitoto seyo. 21 So debbo ana ŋaywa, mo suŋlan sabi wakkati makko warii. Kaa so cukalel ngel rimaama, o miccitataako naawalla ŋatawere makko, no seyo makko foti heewde dow aduna oo heɓii koɗo. 22 Onon duu hono non cuŋlir-ɗon jooni, kaa mi yiitan on kasen, on ceyoto, fay gooto waawaa bonnude seyo mon. 23 Ɲannde nden, on lamndataako kam fay huunde. Miɗo haalana on goonga: huunde fuu ko ɲaagi-ɗon Baabiraaɗo oo, hokkiran on saabe am. 24 Faa jooni, walaa fuu ko ɲaagori-ɗon saabe am. Ɲaagee, on keɓan, yalla seyo mon ana hiɓɓa.
No Iisaa jaalorii aduna
25 —Ko kaalan-mi on jooni koo yo haala hippaaka. Wakkati waran, wakkati mo mi hippataa haala. Nden kaa mi haalanan on haala Baabiraaɗo faa laaɓa. 26 Ɲannde nden on ɲaagorto Laamɗo saabe am. Mi wiyaali miɗo ɲaaganoo on Baabiraaɗo, 27 sabi Baabiraaɗo e hoore mum ana yiɗi on. O yiɗirii on saabe oɗon njiɗi kam, on ngoonɗinii to Laamɗo iwru-mi. 28 Mi iwii to Baabiraaɗo, mi warii e aduna. Jooni miɗo ɗala aduna oo, mi hootana Baabiraaɗo.
29 Taalibaaɓe makko mbii mo:
—Jooni kaa, a haalii faa laaɓi, walaa fuu ko kippu-ɗaa hen. 30 Jooni kaa, min anndii walaa fuu ko a anndaa, fay gooto hasindinaa e lamndaade ma. Ɗum saabii so min ngoonɗini a iwɗo to Laamɗo.
31 Iisaa jaabii ɓe:
—Jooni, on ngoonɗinii naa? 32 Wakkati oo ana wara, o warii jooni, ɗo on fuu caakoto-ɗon, homo fuu hoota suudu mum, njoppon kam mi teelɗo. Kaa mi wanaa teelɗo, sabi Baabiraaɗo oo ana wondi e am. 33 Mi haalanii on ɗum, yalla oɗon kemra jam e am. Oɗon ngondi e torra ley aduna oo. Kaa ceyo-ɗon, miin, mi jaalike aduna oo!