17
No Iisaa duworii saabe taalibaaɓe mum
Nde Iisaa waajinoo waajuuji ɗii ndee, tiggitii kammu, wii:
—Baabiraaɗo, wakkati oo warii, teddin Ɓiya, yalla Ɓiya oo duu ana teddine. Sabi a hokkii mo baawɗe dow neɗɗo fuu, yalla omo hokka ɓeen ɓe ndokku-ɗaa mo ɓee fuu nguurndam nduumiiɗam. Nguurndam nduumiiɗam woni ɓe annde, aan Laamɗo goongaraajo gooto oo, ɓe annda Iisaa Almasiihu mo nel-ɗaa oo. Mi teddinii ma e dow leydi ndii, mi yottinii golle mo ndokku-ɗaa kam mi golla oo. Jooni kaa, Baabiraaɗo, teddinam teddeengal ngal njoginoo-mi ɗo maa ɗoo gila aduna oo tagaaka ngal.
Yimɓe ɓe ndokku-ɗaa kam e aduna oo ɓee, mi ɓannginanii ɗum'en innde maa. Aan jey ɓe, a hokkii kam ɓe, eɓe njokki konngol maa. Jooni kaa, ɓe anndii ko ndokku-ɗaa kam koo fuu to maa iwi, sabi mi haaltanii ɓe haalaaji ɗi kaalan-ɗaa kam ɗii, ɓe njaɓii ɗi. Ɓe keɓii taƴoral to maaɗa iwru-mi, ɓe ngoonɗinii aan neli kam. Miɗo ɲaagore saabe maɓɓe. Mi ɲaagortaako saabe aduna oo, miɗo ɲaagoroo saabe ɓe ndokku-ɗaa kam ɓee, sabi aan jey ɓe. 10 Ɓe njey-mi fuu, aan jey, ɓe njey-ɗaa fuu, miin jey. Mi teddiniraama saabe maɓɓe. 11 Kamɓe, ɓe keddoto e aduna oo, kaa miin, mi heddataako e makko. To maa njahan-mi. Aan Baabiraaɗo Ceniiɗo, reenir ɓe baawɗe maaɗa ɗe ndokku-ɗaa kam ɗee, yalla eɓe laatoo gooto hono no men nii. 12 Nde ngondunoo-mi e maɓɓe ley aduna oo ndee, mi reenirii ɓe baawɗe maa ɗe ndokku-ɗaa kam ɗee, mi tiiɗii e maɓɓe. Fay gooto majjaali so wanaa yiitenke oo, yalla ko sappaa e Binndi ɗii koo ana tabita. 13 Jooni kaa miɗo wara to maa. Miɗo haala ɗii haalaaji gila miɗo heddii e aduna oo tafon, yalla seyo am ana hiɓɓa e maɓɓe. 14 Mi yottinii ɓe konngol maa. Aduna oo waɲii ɓe, sabi ɓe njeyaaka e makko, hono no miin duu mi jeyiraaka e makko nii. 15 Mi ɲaagaaki ittaa ɓe e aduna oo, kaa miɗo ɲaage ndeenaa ɓe e Ibiliisa. 16 Ɓe njeyaaka e aduna oo, hono no miin duu mi jeyiraaka e makko nii. 17 Sennir ɓe goonga maa. Konngol maa woni goonga. 18 Hono no nelir-ɗaa kam e oo aduna nii, miin duu non nelir-mi ɓe e makko. 19 Miɗo sennira hoore am saabe maɓɓe, yalla kamɓe duu eɓe laatoo senniraaɓe goonga.
20 Wanaa saabe maɓɓe tan ɲaagorto-maa-mi. Miɗo ɲaagoroo duu saabe ɓeen goonɗinirɓe kam waajuuji maɓɓe, 21 yalla ɓe fuu eɓe laatoo gooto. Hono no aan Baabiraaɗo laatori-ɗaa e am, miin duu miɗo e maa nii, yalla kamɓe duu eɓe laatoo gooto e men, yalla aduna oo ana goonɗina aan neli kam. 22 Mi waɗanii ɓe teddeengal ngal ngaɗan-ɗaa kam ngal, yalla eɓe laatoo gooto, hono no laatori-ɗen gooto nii. 23 Miin miɗo e maɓɓe, aan aɗa e am, yalla ngootummaaku maɓɓe ana hiɓɓa, yalla aduna oo ana annda aan neli kam, mo annda duu aɗa yiɗi ɓe hono no njiɗir-ɗaa kam nii. 24 Baabiraaɗo, miɗo yiɗi ɓe ndokku-ɗaa kam ɓee ngonda e am nokku fuu ɗo tawaa-mi, yalla eɓe njiya teddeengal ngal ngaɗan-ɗaa kam ngal sabi a yiɗii kam gila aduna oo diidaaka.
25 Baabiraaɗo pooccitiiɗo, aduna oo anndaa ma, kaa miin noo miɗo anndu maa, ɓee ɗoo ana anndi aan neli kam. 26 Mi anndinii ɓe ko ngon-ɗaa, mi ɓeydan anndinde ɓe, yalla jilli njiɗ-ɗaa kam ɗii ana tawee e maɓɓe, miin duu mi tawee e maɓɓe.