18
No Iisaa nanngiraa
Nde Iisaa duworinoo nii ndee, yaadi e taalibaaɓe mum ootoo bannge callugol biyeteengol Kedoron. Ɓe naati ton e nokku keewɗo leɗɗe. Yahuuda jammbotooɗo mo oo ana anndi nokku oo, sabi Iisaa e taalibaaɓe mum ana mooɓtotonoo ton sanne. Yahuuda ardii oorngal sordaasi'en e gollooɓe iwruɓe to hooreeɓe yottinooɓe sadaka e Farisa'en. Ɓe ngari ton, eɓe njogii cunkume kuɓɓooje e lampaaji e kaɓorɗe. Nde wonnoo Iisaa ana anndi ko fa'i warde e mum fuu, sakkitii ɓe, wii:
—Homo tewtaton?
Ɓe njaabii mo:
—Iisaa Nasaraatunke oo.
O wii ɓe:
—Miin woni kanko!
Yahuuda jammbotooɗo mo oo duu ana dardii e maɓɓe. Nde Iisaa wiinoo «Miin woni kanko» ndee, ɓe njaari cagga-caggarde ɓe caami e leydi. Iisaa lamndii ɓe kasen:
—Homo tewtaton?
Ɓe njaabii:
—Iisaa Nasaraatunke oo.
Iisaa wii ɓe:
—Mbii-mi on, miin woni kanko! So miin tewtaton, accee ɓee kaa njaha.
Non ɗum laatorii, yalla haala Iisaa kaa ana tabita: «Mi majjoraaka fay gooto e ɓe ndokku-ɗaa kam ɓee.» 10 Simon Piyeer ana joginoo kaafaawi, soorti ki, soppi golloowo Jottinoowo Sadaka Mawɗo e nowru ɲaamru faa ndu taƴi. Golloowo oo ana wiyee Malkus. 11 Nden Iisaa wii Piyeer:
—Soornu kaafaawi maa kii e ŋaro mum. Aɗa miili mi yarataa horde bone nde Baabiraaɗo hokki kam ndee naa?
12 Ɗon sordaasi'en e kaananke mum e gollanooɓe hooreeɓe Yahuudiyankooɓe nanngi Iisaa, kaɓɓi ɗum. 13 Ɓe naɓi mo to Annas tafon. Annas yo esii Kayafas laatiiɗo Jottinoowo Sadaka Mawɗo ley nden hitaande. 14 Kanko Kayafas oo dawrannoo hooreeɓe Yahuudiyankooɓe dabare, wii: ko ɓuri moƴƴude e yimɓe leɲol ngol, neɗɗo gooto maayana ɓe.*
No Piyeer waɗi so yankiri Iisaa
15 Simon Piyeer e taalibbo goɗɗo njokkitii Iisaa. Taalibbo oo ana anndondiri e Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo, ɗum waɗi so o heɓi naaddude e Iisaa galle mawɗo hooreeɓe yottinooɓe sadaka oo. 16 Piyeer kaa, darii damal sella too. Taalibbo anndondirɗo e Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo, yalti haaldi e debbo doomoowo damal ngal oo, naanni Piyeer. 17 Korɗo doomoowo damal oo lamndii Piyeer:
—Aan nee, a wanaa gooto e taalibaaɓe gorko oo naa?
Piyeer jaabii mo:
—Mi wanaa!
18 Nde wonnoo jaangol ana heewi, gollooɓe e doomooɓe kuɓɓiino yiite ana ƴuwloo. Piyeer duu dardii e maɓɓe ana ƴuwloo.
No mawɓe diina cariri Iisaa
19 Nden Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo lamndii Iisaa haala taalibaaɓe mum e waaju mum. 20 Iisaa jaabii mo:
—Mi ɓannginanii aduna oo waaju am. Wakkati fuu miɗo waajoo ley cuuɗi baajorɗi e ley Suudu Dewal Mawndu to Yahuudiyankooɓe fuu kawrititta too. Walaa fuu ko kaaldu-mi cuucuukka. 21 Ko lamndorto-ɗaa kam? Lamnda ɓeen hettindiiɓe kam. Kamɓe kaa, eɓe anndi ko mbaajii-mi koo.
22 Nde Iisaa haalnoo ɗum ndee, gooto e doomooɓe ɓee fii mo banaawo, wii:
—Nii jaaborto-ɗaa Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo naa?
23 Iisaa jaabii mo, wii:
—So ko boni mbii-mi, haalanam ko boni e majjum. So tawii ko moƴƴi mbii-mi, ko saabii so pii-ɗaa kam?
24 Nden Annas neldi mo to Kayafas Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo, omo haɓɓii.
No Piyeer waɗi so yankiri Iisaa kasen
25 Simon Piyeer ana darinoo ton ana ƴuwloo. Faa ɓe mbii mo:
—Aan, a wanaa gooto e taalibaaɓe makko ɓee naa?
O yeddi, o wii:
—Mi wanaa!
26 Gooto e gollanooɓe Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo, sakiike mo Piyeer taƴunoo nowru muuɗum oo, wii:
—Mi yiidaalino ma e makko ley nokku keewɗo leɗɗe too naa?
27 Piyeer yeddi kasen, e oon wakkati fuu, ndontoori joggini.
No Iisaa sariraa yeeso Pilaatu
28 Caggal ɗum, ɓe itti Iisaa to Kayafas gila beetee kecco, ɓe naɓi mo to huɓeere goforneer oo. Naɓuɓe mo ɓee naataali huɓeere ndee, sabi so ɓe naatii nde, ɓe coɓan, ɓe ɲaamataa ndeendi iidi Paska ndii. 29 Pilaatu, goforneer oo, tawoyi ɓe sella too, wii:
—Koɗum ngullaniri-ɗon oo gorko?
30 Ɓe njaabii mo:
—Sinndo o gollaalino ko boni, min ngaddataano mo ga maa.
31 Nden Pilaatu wii ɓe:
—Naɓee mo, cardon mo sariya mooɗon.
Yahuudiyankooɓe ɓee njaabii:
—Min nduŋanaaka warde fay gooto.
32 Nii haala ka Iisaa haalnoo haala maayde mum kaa tabitiri. 33 Pilaatu naatti galle mum, noddi Iisaa, wii ɗum:
—Aan woni kaananke Yahuudiyankooɓe oo naa?
34 Iisaa jaabii mo:
—Aan e hoore maa wii non naa woɓɓe narru-ɗaa?
35 Pilaatu jaabii mo:
—Miin, mi Yahuudiyanke naa? Ko ngaɗu-ɗaa so leɲol maa e hooreeɓe yottinooɓe sadaka ngaddu maa ga am?
36 Iisaa jaabii:
—Laamu am jeyaaka e oo aduna. Sinndo omo jeyanoo e oo aduna, gollooɓe am kaɓotono pati mi naata juuɗe hooreeɓe Yahuudiyankooɓe. Kaa jooni laamu am oo wanaa mo ɗoo.
37 Nden Pilaatu wii mo:
—Ndennoo, a kaananke?
Iisaa jaabii:
—No mbii-ɗaa nii, mi kaananke. Walaa fuu ko ndimiraa-mi so ngar-mi ley aduna oo so wanaa faa mi seettoo goonga. Neɗɗo fuu jiɗɗo goonga, ana nana daande am.
38 Pilaatu wii mo:
—Goonga? Koɗum woni goonga?
Nde o haalnoo ɗum ndee, o yalti kasen, o tawtoyi Yahuudiyankooɓe ɓee to sella too, o wii ɓe:
—Mi heɓaali feloore fay wootere e makko. 39 Kaa ley aada mooɗon, iidi Paska fuu miɗo yoppitana on kasunke gooto. Oɗon njiɗi mi yoppitana on kaananke Yahuudiyankooɓe oo naa?
40 Ɓe fuu ɓe ngulli, ɓe mbii:
—Wanaa oo, Barabas min njiɗi.
Barabas nee yo janoowo.
* 18:14 Yuhanna 11.49-50