19
Nden Pilaatu nanngi Iisaa, yamiri fiyee dorri. Sordaasi'en ɓee caɲi tenngaade gi'e, kippi e hoore makko, ɓoorni mo burmusuure woɗeere.* Ɓe ɓattitii mo, eɓe mbiya:
—Saɗi, kaananke Yahuudiyankooɓe!
Eɓe piya mo banaaje. Pilaatu yalti kasen, wii Yahuudiyankooɓe ɓee:
—Mi yaltinan mo faa anndon mi heɓaali feloore fay wootere e makko.
Non Iisaa yaltinaa ana hippii tenngaade gi'e ndee, ana ɓoornii saaya mboɗeewa kaa. Pilaatu wii ɓe:
—Gorko oo annii!
Nde hooreeɓe yottinooɓe sadaka e doomooɓe ɓee njiinoo mo ndee, ngulli mbii:
—Tontu mo e leggal bardugal! Tontu mo e leggal bardugal!
Pilaatu wii ɓe:
—Nanngee mo onon tonton mo, sabi miin kaa, mi heɓaali feloore e makko.
Yahuudiyankooɓe njaabii mo:
—O luuttii sariya amen. E ley sariya amen oo kaa waajibi o waree, sabi o waɗii hoore makko o Ɓii Laamɗo.
Nde Pilaatu nannoo kaa haala ndee, kulol mum ɓeydii. O naatti huɓeere ndee kasen o wii Iisaa:
—Aan, hoto iwataa?
Iisaa jaabaaki mo fay huunde. 10 Nden Pilaatu wii mo:
—Miin muroto-ɗaa naa? Tama a anndaa miɗo waawi yoppitidde ma, miɗo waawi tontude ma?
11 Iisaa jaabii mo:
—So wanaa Laamɗo hokku maa baawɗe, a waawaano e am fay huunde. Ɗum saabii so gattuɗo kam e junngo maa oo ɓur maa ɲiŋinaade.
12 Gila nden Pilaatu ana ndaara yoppitinde mo. Ɗum saabii so Yahuudiyankooɓe ana ngulla, ana mbiya:
—So nii a yoppitii mo, a wanaa giɗo kaananke Roma mawɗo oo. Neɗɗo fuu gaɗuɗo hoore mum kaananke yo gaɲo kaananke Roma.
13 Nde Pilaatu nannoo ɗii haalaaji ndee, yaltini Iisaa, jooɗii dow jooɗorgal sariya, nokku biyeteeɗo Dinngira Kaaƴe (e ibaraninkoore omo wiyee Gabbata). 14 Nden yo ɲannde lanndinal iidi Paska, wakkati hakkunde naange. Pilaatu wii Yahuudiyankooɓe:
—Kaananke mooɗon annii!
15 Ɓe nduki semmbe:
—War mo! War mo! Tontu mo e leggal bardugal!
Pilaatu jaabii:
—Mi tonta kaananke mooɗon oo naa?
Hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee mbii:
—Min ngalaa kaananke ko wanaa kaananke Roma mawɗo oo.
16 Nden o hokki ɓe Iisaa faa ɓe tontoya ɗum.
No Iisaa tontiraa dow leggal bardugal
Nii ɓe nanngi Iisaa, ɓe naɓi ɗum. 17 Iisaa yalti ana roondii leggal mum bardugal faa yottii nokku biyeteeɗo Laalagal Hoore (e ibaraninkoore omo wiyee Golgata). 18 Ɗon ɓe tontidi mo e ɗiɗon woɓɓe: oo nano, oo ɲaamo, Iisaa ana lommbii. 19 Pilaatu winndi e alluwal: IISAA NASARAATUNKE OO, KAANANKE YAHUUDIYANKOOƁE. O yamiri ngal takkee e leggal bardugal ngal. 20 Yahuudiyankooɓe heewɓe njanngii binndi ɗii sabi ɗo Iisaa tontaa ɗoo woɗɗaa ngalluure ndee. Alluwal ngal winndaama e ibaraninkoore e yunaninkoore e romankoore. 21 Nden hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee mbii Pilaatu:
—Pati winndu: «Kaananke Yahuudiyankooɓe», winndu: «o wii kanko woni kaananke Yahuudiyankooɓe».
22 Pilaatu jaabii:
—Ko mbinndu-mi koo winndaama, tilike.
23 Nde sordaasi'en ɓee tilinoo tontude Iisaa ndee, pecci kaddule makko pecce nay. Homo fuu ɓami feccere mum. Ɓe ɓami saaya makko duu. Saaya kaa walaa ɲootol. Ka fuu ka lefol gootol. 24 Sordaasi'en ɓee kaaldi:
—Pati ceeken saaya kaa. Ngaɗen ka urwa, ƴeewen keɓoowo ka.
Ɗum waɗii, yalla ko sappaa e Binndi ɗii koo ana tabita:
«Ɓe peccii kaddule am hakkunde maɓɓe,
ɓe ngaɗii saaya am urwa.»
Ɗum sordaasi'en ɓee ngaɗi.
25 Inna Iisaa, e sakiike mum debbo, Mariyama jom suudu Kolopa, e Mariyama mo Magdala ana ndarii bannge leggal ngal Iisaa tontaa e mum ngal. 26 Iisaa yii inna mum e taalibbo mum korsuɗo oo ana ndarodii, wii inna mum:
—Inna, ɓiya annii!
27 Nden o wii taalibbo oo:
—Inna maa, annii.
Gila nden taalibbo oo naɓi Mariyama galle mum.
Haala maayde Iisaa
28 Caggal ɗum, Iisaa anndi walaa fuu ko heddii. Yalla ko Binndi ɗii mbii koo ana tabita, o wii:
—Mi ɗomɗii!
29 Mbulku keewɗo biineegiri ana wonnoo ɗon. Ɓe cuuwi liccere e biineegiri oo, ɓe kaɓɓi e loocol hisopiyaawol, ɓe cukki e hunduko makko. 30 Nde Iisaa ɓuuccinoo biineegiri oo ndee, wii:
—Tilike!
O turi hoore, o ɗali aduna. 31 Nden yo ɲannde lanndinal iidi. Hooreeɓe Yahuudiyankooɓe ndaardi Pilaatu yalla korre tontaaɓe ɓee ana kelee, ɓeen ɓamtee, pati terɗe ɗee keddoo e leɗɗe ɗee ɲalaande fowteteende. Sabi ɲalaande ndee yo teddunde. 32 Non sordaasi'en ɓee ngari, keli korre worɓe ɗiɗon tontidanooɓe e Iisaa ɓee. 33 Kaa nde ɓe njottinoo Iisaa ndee, ɓe tawi mo maayii. Ɗum saabii ɓe kelaali korre makko. 34 Kaa gooto e sordaasi'en ɓee yuwi Iisaa labbo e wuttuldu. Ɗon ƴiiƴam e ndiyam mbaacii. 35 Neɗɗo ceettiiɗo ɗum oo yii ɗum. Seedaaku makko duu ana sella. Kaalɗo oo ana anndi haalii goonga, yalla onon duu, oɗon ngoonɗina. 36 Ɗum fuu waɗii, yalla ko Binndi ɗii mbii koo ana tabita:
«Fay gootal e gi'e makko helataake.»§
37 Ɗi mbii kasen:
«Ɓe njiitan oon mo ɓe njuwnoo oo.»*
No tew Iisaa waɗiraa e yanaande
38 Caggal mum, Yuusufu Arimatiyanke ndaardi Pilaatu yalla omo ɓamta tew Iisaa oo. Pilaatu jaɓani mo. O ɓamti oon. Tawi Yuusufu oo yo taalibbo Iisaa e cuucuukka, sabi omo hulannoo hooreeɓe Yahuudiyankooɓe. 39 Nikodemus jaanooɗo to Iisaa jemma oo duu wari, o jillondiri uurdiiji mbiyeteeɗi miiri e alo'e o waddori. Eɗum yaha e kilooji capantati e ɗiɗi. 40 Non ɓe ɓamti tew Iisaa, ɓe nguji mo uurdi ndii, ɓe ngaɗi mo e kasanke hono no Yahuudiyankooɓe mboowiri waɗude fade mum'en irde maayɗo nii. 41 Nokku keewɗo leɗɗe ana wonnoo ɗo Iisaa tontanoo ɗoo. Yanaande heyre ana ley nokku oo, ɗo fay gooto meeɗaali watteede. 42 Ɗum hawri e wakkati lanndinal Yahuudiyankooɓe, tawi yanaande ndee ana ɓadii, ɗum waɗi so ɓe ndesi Iisaa ɗon.
* 19:2 Wakkati Iisaa, burmusuure woɗeere yo saaya ka kaananke ɓoornotoo. 19:24 Jabuura 22.19 19:28 Jabuura 22.16 § 19:36 Pergu 12.46; Jabuura 34.21 * 19:37 Jakariyaa 12.10